Saturday, July 26, 2014

လႊတ္ေတာ္အေၾကာင္းအရာ မိုဘိုင္းဖုန္းက ၾကည့္ရႈႏိုင္ၿပီ (ရုပ္သံ)န​ည​္း​ပညာ​နဲ​႔ ေဖာက္ထြ​က​္​ၿ​ပီး လႊ​တ​္ေ​တာ​္​ကို အြန္လို​င​္း​ကေ​န ေ​စာ​င​့္​ၾ​က​ည​့္​မ​ယ္ (ရုပ္သံ)

No comments: