Sunday, June 8, 2014

၀န္ႀကီးဌာနအားလံုး၏ ပစၥည္း၀ယ္ယူခဲ့သည့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို မူရင္းႏိုင္ငံ အေကာက္ခြန္ဌာနမွ ေစ်းႏႈန္း၊ ပင္ရင္းစက္႐ံု ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္ တိုက္စစ္ၿပီး ျပည္သူ႔ဘ႑ာ အလြဲသံုးထားမႈ ရွိ၊ မရွိ ေဖာ္ထုတ္သင့္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေျပာၾကား

Eleven Media Group

ျပည္သူမ်ားဘက္မွအခြန္ကို ႏွစ္စဥ္တိုး၍ ေပးေဆာင္လာခ်ိန္တြင္ ျပည္သူေပးေဆာင္ထားေသာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာမ်ားအား အက်ဳိးရွိစြာသံုးစြဲမႈ ရွိ၊မရွိ၊ အလြဲသံုးထားမႈမ်ား ရွိ၊မရွိကို ထိေရာက္စြာ စစ္ေဆးသင့္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ပညာရွင္အခ်ဳိ႕က ေထာက္ျပလာခဲ့ၾကသည္။ အခြန္ေပးေဆာင္သူ ႏွစ္စဥ္မ်ားျပားလာၿပီး အစိုးရသစ္ ပထမဆံုးတာ၀န္ယူေသာ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္၌ပင္ က်ပ္ဘီလ်ံေပါင္း ၁၅၀၀ ေက်ာ္အထိ ရရွိခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္တြင္မူျပည္တြင္းအခြန္မွေကာက္ခံေပးသည့္ အခြန္ပမာဏမွာ က်ပ္ဘီလ်ံေပါင္း ၂၇၀၀ ေက်ာ္အထိ ရရွိခဲ့ျပန္သည္။ အခြန္ပိုမိုရရွိသည့္ႏႈန္းမွာ ရပ္တန္႔သြားျခင္းမရွိဘဲ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ဘီလ်ံေပါင္း ၃၅၈၀ ေက်ာ္အထိ တိုး၍ရခဲ့ျပန္သည္။ ထုိ႔အတြက္ အစိုးရသစ္လက္ထက္ သံုးႏွစ္အတြင္း၌ပင္ အခြန္ရရွိ မႈမွာ ယခင္ထက္ သံုးဆေက်ာ္အထိ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ျပည္သူမ်ားမည္မွ်ပင္ တိုးတက္ေပးေဆာင္ေသာ္လည္း အစိုးရသစ္လက္ထက္ သံုးႏွစ္အတြင္း ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပမႈမွာ က်ပ္ဘီလ်ံ ၇၂၀၀ ေက်ာ္အထိ ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ အသံုးစရိတ္က ရေငြထက္ ပိုမိုျမင့္တက္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္က က်ပ္ ၁၆၃၅ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္က က်ပ္ ၂၈၈၆ ဘီလ်ံႏွင့္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၂၇၅၁ ဘီလ်ံစုစုေပါင္း ၇၂၀၀ ဘီလ်ံ ေက်ာ္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ ျပျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပေနသည့္ ကာလမ်ားတြင္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာမ်ားကို ထိေရာက္မွန္ကန္စြာ သံုးစြဲရန္လိုေၾကာင္း၊ ထုိသို႔ သံုးစြဲမႈရွိမရွိကိုလည္း စိစစ္သင့္ေၾကာင္း၊ ၀န္ႀကီးဌာနအားလံုး၏ ပစၥည္း၀ယ္ယူမႈမ်ားသည္ မွန္ကန္သည့္ေစ်းျဖင့္၀ယ္ယူျခင္း ဟုတ္မဟုတ္ကိုလည္း မိမိတို႔၀ယ္ယူသည့္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ၏ အေကာက္ခြန္တြင္ ျပထားသည့္ တန္ဖိုးမ်ားျဖင့္ တိုက္စစ္သင့္ေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ တင္ဒါေခၚယူ၍ ပစၥည္း၀ယ္ယူမႈမ်ားအေပၚ ၀ယ္ယူခြင့္ရသည့္ ကုမၸဏီဘက္မွ တန္ဖိုး၏ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၁၀ ရာခုိင္ ႏႈန္း၊ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္း စသည္ျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာသို႔ ေပးေနရသည္ဟူေသာ သတင္းမ်ားသည္လည္း ကုမၸဏီမ်ား အသိုင္းအ၀ုိင္းတြင္ မၾကားခ်င္မွအဆံုး ၾကားေန၊ ထြက္ ေပၚေနဆဲျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းတည္ေဆာက္မႈမ်ားတြင္လည္း ထုိသို႔ပင္ ရာခုိင္ႏႈန္းအလိုက္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာမ်ား နစ္နာေလ့ရွိသည္။

ထုိသို႔ဆိုလွ်င္ ဥပမာအားျဖင့္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၀န္ႀကီးဌာနအားလံုး၏ အသံုးစရိတ္မွာ က်ပ္ ၂၁၉၁၈ ဘီလ်ံအထိ ရွိႏိုင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားသည့္အတြက္ ယင္းပမာဏ၏ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ေသာ က်ပ္ ၂၁၉၂ ဘီလ်ံနီးပါးမွာ နစ္နာမႈ ျဖစ္သြားႏိုင္ေပသည္။

ႏွစ္စဥ္ ဘတ္ဂ်က္အလိုက္ ေငြမ်ားကိုသာ ျပန္လည္စိစစ္လိုက္လွ်င္ ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ မည္မွ်အထိ ျပည္သူ႔ဘ႑ာမ်ား နစ္နာသည္ကို မွန္းဆႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

၀န္ႀကီးဌာနမ်ား ပစၥည္း၀ယ္ယူမႈအပိုင္းကို စစ္လိုက္လွ်င္ပင္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ နစ္နာမႈမ်ားစြာ ေလ်ာ့က်သြားႏိုင္ေၾကာင္းကို လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက " စီမံကိန္းႀကီးေတြကို ထားလိုက္ဦး ပစၥည္း၀ယ္တဲ့အပိုင္းကိုပဲ စစ္ၾကည့္လိုက္ပါလို႔ပဲ ေျပာခ်င္တယ္။ စစ္တဲ့အခါ တစ္ဖက္အေကာက္ခြန္က တန္ဖိုး၊ ဒါမွမေသ ခ်ာေသးဘူးထင္ရင္ စက္႐ံုအထိပါ ေစ်းလွမ္းေမးၿပီး စစ္လို႔ရတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ ပစၥည္း၀ယ္တဲ့အခါ သက္ဆိုင္ရာကို ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း အနည္းဆံုးထည့္ တြက္ေပးရတာ ေတြ႕ဘူးတယ္။ ဒါက ၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခုပဲရွိေသးတယ္။ အားလံုးဆိုရင္ ႏွစ္စဥ္ဘယ္ေလာက္အထိ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေတြ ေလလြင့္ ေနလဲဆိုတာ ခန္႔မွန္းသာၾကည့္ပါ။ ဒီေန႔ေခတ္မွာေတာ့ ဒါေတြမရွိသင့္ ေတာ့ဘူး"ဟု ေျပာျပခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဆြက "အရင္တုန္းကလည္း စက္အေဟာင္းေတြကို ေဆးသုတ္ၿပီး ၀ယ္တာမ်ဳိး ကိုယ္တိုင္လည္း ေတြ႕ဖူးခဲ့တယ္။ ပြင့္လင္းျမင္သာတဲ့ေခတ္လို႔ ေျပာတဲ့ အခုအခ်ိန္မွာ ဒါမ်ဳိးေတြ မရွိသင့္ေတာ့ဘူး။ ျပည္သူေတြ ေပးေဆာင္ထားတဲ့ ျပည္သူ႔ဘ႑ာကို အက်ဳိးရွိရွိ သံုးစြဲရမွာျဖစ္လို႔ ဒီကိစၥက စစ္ကိုစစ္သင့္တယ္။ အစီအမံတစ္ရပ္ ခ်ၿပီးေတာ့ကို စစ္သင့္တယ္။ တင္ဒါေခၚၿပီး အသက္သာဆံုးေစ်းနဲ႔ ၀ယ္တာပါလို႔ ေျပာေပမယ့္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံက အေကာက္ခြန္မွာျပတဲ့ တန္ဖိုးနဲ႔ တိုက္စစ္ရင္ ဟုတ္မဟုတ္ သိရမွာပဲ" ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္ရီက "ဒါ စစ္ေဆးသင့္တဲ့ ကိစၥပါ။ လႊတ္ေတာ္က ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ေကာ္မတီကလည္း ဒါကို စစ္ေဆးပါတယ္။ တင္ဒါလို႔ ေျပာေပမယ့္ တခ်ဳိ႕ ေစ်းႏႈန္းပါမလာတာ၊ ေစ်းႏႈန္းအတြက္ ညႇိရင္ေပးရတာမ်ဳိးေတြ ၾကားရလို႔လည္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ေကာ္မတီက ဂ႐ုတစိုက္ စစ္ေဆးပါတယ္" ဟု ေျပာၾကားသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းညြန္႔က "၀န္ႀကီးဌာနေတြကို လႊတ္ေတာ္က ဘတ္ဂ်က္ခ်ေပးတယ္။ ဒီဘတ္ဂ်က္ကို အသုံးျပဳၿပီး ၀န္ႀကီးဌာနေတြက စီမံကိန္းေတြ လုပ္တယ္။ ပစၥည္းေတြ ၀ယ္တယ္။ ဒီလိုလုပ္တဲ့ အခါမွာ ကိုယ္၀ယ္တဲ့ ပစၥည္းရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားက အမွန္တကယ္ေစ်းကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေအာင္ ျပည္သူကို ခ်ကိုျပရမယ္" ဟု ေျပာၾကားသည္။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေအာင္ထြန္းကလည္း "စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးက စစ္ေဆး၊ သူတို႔စစ္ေဆးၿပီး အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္ကို တက္လာလိမ့္မယ္ ဒါကိုလႊတ္ေတာ္က ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ရပါမယ္" ဟု ေျပာၾကားသည္။

၀န္ႀကီးဌာနအားလံုး၏ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ သံုးစြဲမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒပညာရွင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးသန္းေမာင္(စစ္ေတြ)က " ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနကလည္း စစ္လို႔ရတယ္။ သက္ဆိုင္ရာဌာနကလည္း စစ္လို႔ရတယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာဆိုရင္လည္း သက္ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီေတြက စစ္ေဆးလို႔ရတယ္။ ေနာက္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ပေပ်ာက္ေရး ေကာ္မရွင္ကလည္း စစ္လို႔ရတယ္။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ဆိုရင္လည္း အရင္၀န္ႀကီး ဒု၀န္ႀကီးလုပ္ခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ အမ်ားႀကီးပါတာပဲ။ သူတို႔ကိုယ္တိုင္လည္း သိေနတာပဲ။ တစ္ႏွစ္လည္းမဟုတ္ဘူး ႏွစ္ႏွစ္လည္းမဟုတ္ဘူး။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပည္သူ႔႑ာေတြ နစ္နာတာျဖစ္လို႔ စစ္သင့္တယ္။ စစ္ေဆးလို႔ ကြာျခားတယ္ဆိုရင္ ဒါက ရာဇ၀တ္မႈလည္း ျဖစ္တယ္" ဟု သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ပေပ်ာက္ေရး ေကာ္မရွင္ကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒကိုလည္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၇ ရက္ကတည္းက ျပ႒ာန္းထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ဥပေဒလည္း ရွိသည္။ စိစစ္ရမည့္ အဖြဲ႕မ်ားလည္း ရွိသည္။ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းသိမ္းရမည့္ လႊတ္ေတာ္လည္း ရွိသည္။ စိစစ္ပိုင္ခြင့္လည္း ရွိသည္။ အဘက္ဘက္မွ စိစစ္ခြင့္မ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနပါလ်က္ ႏွစ္စဥ္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ က်ပ္ဘီလ်ံ ၂၀၀၀ ၀န္းက်င္ နစ္နာႏိုင္ဖြယ္ ရွိေနသည့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ပစၥည္း၀ယ္ယူမႈႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားအေပၚ တိက်စြာ စိစစ္မႈမရွိလွ်င္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ အဆိုပါ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္လည္း အဂတိတရား မကင္းဟု အခြန္ဘ႑ာ ေပးေဆာင္ေနေသာ ျပည္သူမ်ားက သတ္မွတ္မည္သာ ျဖစ္သည္။

No comments: