Wednesday, December 26, 2012

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဦးေဆာင္မႈအား ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး အေျခခံမ်ားမွ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ျခင္း - အပိုင္း (၁)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဦးေဆာင္မႈအား ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး အေျခခံမ်ားမွ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ျခင္း - အပိုင္း (၁)
ေအာင္ထူး (ေရွ႕ေန)

စာေရးသူသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္အရ မဆက္ဆံခဲ့ဖူးေသာ္လည္း ယံုၾကည္ခ်က္အတြက္ သူမ၏ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံခဲ့မႈမ်ားအား ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳသူျဖစ္သည္။ ကမာၻသိေခါင္းေဆာင္တဦး ေပၚလာၿပီဟူ၍ သူမအတြက္ ဂုဏ္ယူသူမ်ားအနက္တြင္လည္း တဦးအျဖစ္ ပါ၀င္သည္။ မိမိအေနျဖင့္ မီဒီယာမ်ားတြင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေျပာဆို၊ ေရးသားခဲ့ဖူးေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္နွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တႀကိမ္မွ် မေ၀ဖန္ခဲ့ဖူးပါ။ ဘီဘီစီသို႔ ယခု ဒီဇင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔ နံနက္တြင္ ေပးခဲ့ေသာ အင္တာဗ်ဴးတြင္မူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သမၼတျဖစ္ခ်င္သည္ဟူေသာ ေျပာဆိုခ်က္နွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အနည္းငယ္ စတင္ေထာက္ျပခဲ့သည္။ အင္တာဗ်ဴးကို ဤတြင္ နားဆင္ပါ။

- အင္တာဗ်ဴး နားဆင္ရန္ click

(အင္တာဗ်ဴးသည္လည္းေကာင္း၊ ဤေဆာင္းပါးသည္လည္းေကာင္း မိမိတဦးတည္း၏ အျမင္သာျဖစ္သည္။ မည္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းကိုမွ် ကိုယ္စားမျပဳပါ။)

ယခုမူ သူမကိုယ္တိုင္သာမက လူထုပါ စဥ္းစားနိုင္ေအာင္ တစံုတရာ ထုတ္ေဖာ္ေ၀ဖန္သင့္ေသာအခ်ိန္ ေရာက္ၿပီဟု ယူဆသျဖင့္ ဤေဆာင္းပါးတြဲတစံု ကို ေရးသားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အမွားအမွန္ တိုင္းတာရန္ မလြယ္ကူလွသည့္ နိုင္ငံေရးအျမင္၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ေ၀ဖန္မည္ မဟုတ္ပါ။ အခိုင္အမာ ေျပာနိုင္သည့္ “ဥပေဒစိုးမိုးေရး” [i] ႐ႈေထာင့္မွ အျပဳသေဘာျဖင့္သာ တင္ျပပါမည္။

“တိုင္းျပည္” [ii] အတြက္ ဟူေသာ စကားလံုးကို မသံုးခ်င္ပါ။ ယင္းကို သံုး၍ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္က လူထုအေပၚ အမ်ဳိးမ်ဳိး ဖိႏွိပ္ခဲ့၊ ဖိႏွိပ္ဆဲ ျဖစ္၍ပင္။ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုလူထုအက်ိဳးအတြက္ ႐ိုးသားစြာ ေ၀ဖန္ျခင္းျဖစ္ပါမည္။

မိမိ၏ ဤေ၀ဖန္ေရးေဆာင္းပါး ထြက္သြားၿပီးေနာက္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘာလုပ္လုပ္ ေထာက္ခံမည့္ လူထုမ်ားအနက္ အခ်ဳိ႕ထံမွ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ေပၚလာလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ ေပၚလာလွ်င္လည္း မိမိအေနနွင့္ မည္သို႔မွ် ျပန္လည္တုံ႔ျပန္မည္ မဟုတ္ပါ။ သူ႔အျမင္ ကိုယ့္အျမင္ တင္ျပျခင္းဟုသာ သေဘာထားပါမည္။ အရာကိစၥမ်ားကို တခ်ိန္တြင္ သမိုင္းက အဆံုးအျဖတ္ေပးပါမည္။

စာေရးသူ၏ အျမင္ကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း တင္ျပပါမည္။ ယင္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဤပံုစံအတိုင္း ဆက္လက္ ဦးေဆာင္ေလွ်ာက္လွမ္းပါက ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး ရရန္ ေ၀း၍ တရားမွ်တမႈပင္ ေဖာ္ေဆာင္နိုင္မည္မဟုတ္ ဟူသည္ပင္။

“၀မ္းနည္းဖြယ္ေကာင္းသည္မွာ လူထုေထာက္ခံမႈကိုသာမက နိုင္ငံတကာ၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈကိုပါ အႀကီးအက်ယ္ရေနေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး စကားလံုးကို ထပ္ခါတလဲလဲ သံုးေနေသာ္လည္း ယင္းကို ရည္ညြန္း၍ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူအား အျပစ္ေပးေရးကို မည္သည့္အခါတြင္မွ် ေဇာင္းမေပးခဲ့။ တည္ဆဲ မတရားဖိႏွိပ္သည့္ ဥပေဒမ်ား ဖ်က္သိမ္းေရးကို ထိထိေရာက္ေရာက္ မေတာင္းဆိုခဲ့။ လူထု၏ အခြင့္အေရးကို အကာအကြယ္မေပးဘဲ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို တိုးျမႇင့္၊ စစ္အာဏာရွင္မ်ားႏွင့္ စီးပြားဘက္ ခ႐ိုနီႀကီးမ်ား ဆက္လက္ ႀကီးပြားတိုးတက္ေစမည့္ ဥပေဒမ်ားအား လႊတ္ေတာ္မွ ေဟာတခု၊ ေဟာတခု ျပဌာန္းေနသည္ကို ထိုင္၍ အတည္ျပဳေပးလ်က္ရွိေနသည္။”

“ဥပေဒစိုးမိုးေရး” ႏွင့္ “ တရားမွ်တမႈ” [iii] တို႔ကို ဘယ္လို ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာမလဲ။

ဥပေဒစိုးမိုးေရး၏ အေျခခံမွာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကို အဓိကထားသည္။ တရားမွ်တမႈ၏ အေျခခံမွာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူအား အဓိကထားသည္။ ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို တကယ္တမ္း လိုက္နာက်င့္သံုးလွ်င္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူအား အျပစ္ေပးကို ေပးရပါမည္။ ေရွာင္လႊဲ၍ မရပါ။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူအား အျပစ္ေပးေရးမူကို က်င့္သံုးျခင္းမွာ ထိုသူအား အာဃာတ ထားလို၍ မဟုတ္။ အျပစ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကိုယ္တိုင္ ေနာင္တရသြားေစျခင္သည့္အျပင္ အျခားသူမ်ားကလည္း သင္ခန္းစာယူ၍ ေနာင္ကို အလားတူ ျပစ္မႈမ်ား ထပ္မံ မက်ဴးလြန္ေစရန္ ဟန္႔တားလို၍ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူအား အျပစ္ေပး၍ မရေလာက္ေအာင္ ဟန္႔တားထားသည့္ ဥပေဒအေျခခံမ်ား၊ တည္ဆဲ မတရားဖိနွိပ္သည့္ ဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္၊ ဖ်က္သိမ္းရပါမည္။

အေျခအေနအေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကို အျပစ္ေပးနိုင္ျခင္းမရွိပါက “တရားမွ်တမႈ” ကို ရွာေဖြရပါသည္။ ဤတြင္ အနည္းဆံုးအားျဖင့္ ျပစ္မႈႀကီးမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ပံုမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အမွန္တရားကို ေဖာ္ထုတ္ရသည္။ ေနာင္ အလားတူျပစ္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလာလွ်င္ ထိေရာက္စြာ အေရးယူနိုင္ေစရန္ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား အေဆာက္အအံုမ်ားကို ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းရသည္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံခဲ့ရသူမ်ား၏ ဘ၀နစ္နာမႈမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳ၊ ျပဳျပင္ကုစား၊ ေလ်ာ့ပါးသက္သာေအာင္ လုပ္ေပးရပါသည္။

“ဥပေဒစိုးမိုးေရး” ႐ႈေထာင့္

၀မ္းနည္းဖြယ္ေကာင္းသည္မွာ လူထုေထာက္ခံမႈကိုသာမက ႏိုင္ငံတကာ၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈကိုပါ အႀကီးအက်ယ္ရေနေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး စကားလံုးကို ထပ္ခါတလဲလဲ သံုးေနေသာ္လည္း ယင္းကို ရည္ညြန္း၍ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူအား အျပစ္ေပးေရးကို မည္သည့္အခါတြင္မွ် ေဇာင္းမေပးခဲ့။ တည္ဆဲ မတရားဖိႏွိပ္သည့္ ဥပေဒမ်ား ဖ်က္သိမ္းေရးကို ထိထိေရာက္ေရာက္ မေတာင္းဆိုခဲ့။ လူထု၏ အခြင့္အေရးကို အကာအကြယ္မေပးဘဲ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို တိုးျမႇင့္၊ စစ္အာဏာရွင္မ်ားနွင့္ စီးပြားဘက္ ခ႐ိုနီႀကီးမ်ား ဆက္လက္ ႀကီးပြားတိုးတက္ေစမည့္ ဥပေဒမ်ားအား လႊတ္ေတာ္မွ ေဟာတခု၊ ေဟာတခု ျပဌာန္းေနသည္ကို ထိုင္၍ အတည္ျပဳေပးလ်က္ရွိေနသည္။ ဤပံုအတိုင္း ဆက္သြားပါက “ဥပေဒစိုးမိုးေရး” ဟူသည္မွာ အသံသာရွိၿပီး အဆံမရွိသည့္ အေျမာက္ထက္ ပိုႏိုင္ဖြယ္မျမင္။ စစ္အာဏာရွင္မ်ား ၾကံ႕ခိုင္ၾကီးထြားလာေသာ္လည္း လူထု အင္အားခ်ည့္နဲ႔သည္ထက္ ခ်ည့္နဲ႔လာ႐ံုကလြဲ၍ ဘာမွ ျဖစ္လာမည္မဟုတ္။

“တရားမွ်တမႈ” ႐ႈေထာင့္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တရားစီရင္ေရးယႏၱရားမွစ၍ တိုင္းျပည္လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားျဖစ္သည့္ တပ္မေတာ္၊ ရဲ၊ ေထာက္လွန္းေရး၊ လံုျခံဳမႈထိန္းသိမ္းေရးတပ္ရင္း စသည့္ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား အေဆာက္အအံုေဟာင္းမ်ားအား ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းရန္ တိတိက်က် လႈံ႔ေဆာ္သည္ကို တႀကိမ္တခါမွ် မၾကားမိ။ ဖိနွိပ္ေရးယႏၱရားေဟာင္းမ်ားသည္ အံုႏွင့္၊ က်င္းႏွင့္၊ ထုႏွင့္၊ ထည္ႏွင့္ ဆက္လက္ တည္ရွိဆဲျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားမ်ားကို သံုး၍ အတင္းအက်ပ္ျပဳနိုင္ခြင့္အာဏာ [iv] သည္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ ျဖစ္ရပါမည္။ စစ္အာဏာရွင္မ်ားအတြက္ မျဖစ္ေစရပါ။ ယခုမူ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနဆဲပင္။

သာဓကအားျဖင့္ သံဃာေတာ္မ်ားအား မီးေလာင္တိုက္သြင္းရာ၌ ေျမျပင္တြင္ ဦးေဆာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ေသာ စစ္ကိုင္းတိုင္း ရဲမွဴးႀကီး ဦးစန္းယုသည္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးေဟာင္းတဦး ျဖစ္သည္ဟု ၾကားရသည္။ ဤသတင္းမွန္လွ်င္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ သမာသမတ္ျဖစ္မႈ [v]  မွာ မ်ားစြာ သံသယျဖစ္ဖြယ္ရွိပါသည္။ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႀကီးစိုးထားေသာ အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးနွင့္ ကာကြယ္ေရးေကာင္စီ (ကာလံု) က ဦးစန္းယုအား တိုက္႐ိုက္ အမိန္႔ေပး ၿဖိဳခြဲခိုင္းခဲ့သည္ဟု မွတ္ယူႏိုင္သည္။

“ဥပေဒစိုးမိုးေရးအရ ျပစ္က်ဴးလြန္သူကိုလည္း အျပစ္မေပးႏိုင္၊ ‘တရားမွ်တမႈ’ အေျခခံတြင္ ‘တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး’ ကိုမွ် မလုပ္နိုင္ပါက ေနာင္ကို အလားတူျပစ္မႈမ်ိဳး ထပ္မံမျဖစ္ပြားေအာင္ မည္သို႔ ကာကြယ္မည္နည္း။ သို႔ျဖစ္လွ်င္ သံဃာေတာ္မ်ားသည္ ယခု မီးေလာင္ဗံုးႏွင့္ အပစ္ခံရၿပီး ေနာင္ကို ဒံုးက်ည္ႏွင့္ပါ အပစ္ခံရဖို႔ ရွိသည္။”

သို႔ျဖစ္ပါက တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားမ်ားအနက္ အေရးႀကီးေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႔အား လြတ္လပ္၊ ဘက္မလိုက္၊ ထက္ျမက္သည့္ အေဆာက္အအံုတခု ျဖစ္လာေအာင္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံု ရွာေဖြရာ၌ လက္ပံေတာင္းေတာင္မႈခင္းမွ မည္သည့္ သင္ခန္းစာယူမည္နည္း။ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ားအား တျပည္လံုးရွိ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ေနရာမ်ားအားလံုးမွ ဖယ္ရွားလိုက္ရန္ပင္။ ယင္းမွာ “တရားမွ်တမႈ” ကို ရွာေဖြရာ၌ အေျခခံအားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ “တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး” [vi] လုပ္ငန္း၏ အေရးႀကီးေသာ ေျခလွမ္းတရပ္လည္း ျဖစ္ပါမည္။

ဥပေဒစိုးမိုးေရးအရ ျပစ္က်ဴးလြန္သူကိုလည္း အျပစ္မေပးနိုင္၊ “တရားမွ်တမႈ” အေျခခံတြင္ “တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး” ကိုမွ် မလုပ္နိုင္ပါက ေနာင္ကို အလားတူျပစ္မႈမ်ိဳး ထပ္မံမျဖစ္ပြားေအာင္ မည္သို႔ကာကြယ္မည္နည္း။ သို႔ျဖစ္လွ်င္ သံဃာေတာ္မ်ားသည္ ယခု မီးေလာင္ဗံုးႏွင့္ အပစ္ခံရၿပီး ေနာင္ကို ဒံုးက်ည္ႏွင့္ပါ အပစ္ခံရဖို႔ရွိသည္။

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္၌ တႏိုင္ငံလံုးတြင္ သန္းတခ်ိဳ႕မွ်ရွိမည့္ လူထုႀကီးသည္ အတိဒုကၡေရာက္ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာ မဟုတ္သည့္ တိုင္းရင္းသား အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီး ေျမာက္ျမားလွစြာ ျပစ္မႈႀကီးမ်ား က်ဴးလြန္ခံခဲ့ၾကရသည္။ ေပၚတာဆြဲ၊ မုဒိန္းက်င့္၊ လူမဆန္စြာ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္း၊ လူသတ္၊ စားေရရိကၡာမ်ား ဖ်က္ဆီး၊ ေက်းရြာေပါင္း သံုးေထာင္ေက်ာ္ မီး႐ိႈ႕ခံခဲ့ရသည္ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ႀကီးက စနစ္တက် သတင္းအခ်က္အလက္ စုေဆာင္း အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းထားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ [vii] ယင္းအစီရင္ခံစာမွာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အထိသာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ၂၀၀၉ မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ထပ္မံက်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ျပစ္မႈႀကီးမ်ား မပါေသးပါ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလူထုမ်ား ခံစားခဲ့ရသည့္ျပစ္မႈႀကီးမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ “ဥပေဒစိုးမိုးေရး” ႐ႈေထာင့္မွ မခ်ည္းကပ္ႏိုင္သည့္တိုင္ “တရားမွ်တမႈ” ႐ႈေထာင့္မွ ခ်ည္းကပ္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းမွာလည္း ယခုအခ်ိန္အထိ ျဖစ္မလာေသးပါ။

စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္က က်ဴးလြန္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျပစ္မႈႀကီးမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အမွန္တရား ေပၚထြက္လာေအာင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘ၀ဆံုး႐ံႈးခဲ့ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားလူထုမ်ားအား တိုင္းျပည္က နည္းလမ္းတက် အသိအမွတ္ျပဳ၊ ျပဳျပင္ ကုစား၊ ထိုက္သင့္သည့္ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားေပး၊ အျခားနည္းမ်ားျဖင့္ပါ ၄င္းတို႔၏ နစ္နာမႈမ်ား ေလ်ာ့ပါးသက္သာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ယခုအခ်ိန္အထိ တိတိက်က် ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈမျပဳခဲ့ပါ။ ဘယ္ေတာ့ ဦးေဆာင္မည္ကိုလည္း မေမွ်ာ္လင့္နိုင္။ ေလသံမွ်ပင္ မဟေသး၍ ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး

၁၉၈၈ ခုနွစ္တြင္ စစ္တပ္က ထပ္မံအာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုလူထုအေပၚ ျပစ္မႈႀကီးေပါင္းမ်ားစြာကို ဆက္တိုက္ က်ဴးလြန္ေနခဲ့ခ်ိန္မွာပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္၍ နိုင္ငံေရးပါတီအဖြဲ႔အစည္း အေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း “အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး” [viii] ဟူသည္ကို လႊင့္တင္လာခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဆိုသည္မွာ မည္သည့္အရာျဖစ္ေၾကာင္း စာႏွင့္ ေရးသားကာ တိတိက်က် အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခဲ့သည္ကို မေတြ႔ရ။ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ရွင္းလင္းထားသည္ကို မျမင္ရ။

အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ဟူသည္ကို ဥပေဒစိုးမိုးေရးအေျခခံမွ တည္ေဆာက္မည္လား။ တရားမွ်တမႈ ရွာေဖြေရး အေျခခံမွ တည္ေဆာက္မည္လား။ စစ္အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပစ္မႈႀကီးမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့မႈမ်ား အပါအ၀င္ အတိတ္က ျဖစ္ပ်က္ၿပီးခဲ့သမွ် ကိစၥရပ္မ်ားအားလံုးကို ျပည္ဖံုးကားခ်လိုက္ၿပီး ဘာတခုမွ် အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ မျပဳေတာ့ဘူးလား။ သို႔မဟုတ္ တစံုတရာ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္လား။

အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ဦးတည္၍ သင္ပုန္းေခ်သြားမည္ဆိုလွ်င္လည္း လူသားျဖစ္မႈကို ဆန္႔က်င္က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈ [ix]၊ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ [x]၊ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ား [xi] ဟူသည့္ ႏိုင္ငံတကာရာဇ၀တ္မႈႀကီးမ်ားကိုပါ အေရးမယူေတာ့ဘူးလား။ အဆိုပါ ျပစ္မႈႀကီးသံုးမ်ိဳးမွာ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒအရ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူအား လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ေပး၍ရေသာ ျပစ္မႈမ်ဳိး မဟုတ္သျဖင့္ ယင္းတို႔အား အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး႐ႈေထာင့္မွ မည္သို႔ ကိုင္တြယ္မည္နည္း။ သို႔မဟုတ္လွ်င္ နိုင္ငံတကာရာဇ၀တ္မႈႀကီးမ်ား မပါဘဲ ျပည္တြင္းျပစ္မႈမ်ားကိုသာ ရည္ညႊန္းမွာလား။

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ အေရးမယူႏိုင္ဟု ယူဆလွ်င္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစေရးအတြက္ တခုခု စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မည္လား။ စစ္အစိုးရေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ ျပစ္မႈႀကီးမ်ား က်ဴးလြန္ခံခဲ့ရသူ လူထုမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ စာရင္းကို မွတ္တမ္းေကာက္ယူမွာလား။ သို႔မဟုတ္ ဘာတခုမွ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမျပဳေတာ့ဘဲ သည္အတိုင္း ေမ့ထား၊ ျပည္ဖံုးကားခ်ထားခဲ့ေတာ့မည္လား။

လံုး၀ ျပည္ဖံုးကားခ်ထားခဲ့လွ်င္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဟူသည္မွာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ ေဟာင္းသစ္တစုနွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ နိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္တစု အတြင္းတြင္သာ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးသေဘာ ေဆာင္ေနမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တနိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာ လူထုအသြင္လကၡဏာေဆာင္ေအာင္ (အထူးသျဖင့္ အခံခဲ့ရဆံုးျဖစ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူထုမ်ား ေက်နပ္ေအာင္) မည္သည့္ နည္းနာမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ဆာင္မည္နည္း။

ျပစ္မႈႀကီးမ်ား က်ဴးလြန္ခံရ၍ ဘ၀နစ္နာပ်က္စီး ဆံုး႐ံႈးခဲ့ၾကရသူမ်ားကို မည္သည့္ မွတ္တမ္းမွ် မေကာက္ယူေတာ့ဘဲ သည္အတိုင္း ထားခဲ့၍ မရနိုင္ဘူးလား။ တိုင္းျပည္အေနျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ စနစ္တက် အသိအမွတ္ျပဳျခင္းအားျဖင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံခဲ့ရသူမ်ား၏ က်န္ရစ္သူမိသားစုမ်ား စိတ္ေျဖသိမ့္ႏိုင္ၿပီး အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္နိုင္မည္လား။ မွတ္တမ္းေကာက္ကူမည္ဆိုလွ်င္လည္း မည္သည့္ေခတ္မွ စတင္၍ ေကာက္မည္နည္း။ ၁၉၆၂ ခုနွစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းေခတ္မွ စတင္မည္လား။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေစာေမာင္ေခတ္မွ စတင္မည္လား။ မွတ္တမ္းရရွိၿပီးလွ်င္ ဘ၀နစ္နာဆံုးရွံဳးခဲ့သူမ်ားအား မည္မွ်ေလာက္ အတိုင္းအတာအထိ ျပန္လည္ ကုစားေပးႏုိင္မည္နည္း။ မည္သို႔ ျပန္လည္ကုစားမည္နည္း။ ကုစားျခင္းအားျဖင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ အက်ိဳးရွိမည္လား။ ဘာမွ် မကုစားဘဲသည္အတိုင္း ထားလွ်င္လည္း အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ မထိခိုက္ဟု ယူဆနိုင္မလား။

“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္လ်က္ရွိေသာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးမွာ ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း တိတိက်က် ေဖာ္ညႊန္းက်င့္သံုးျခင္း မရွိခဲ့သျဖင့္ စကတည္းက ဥပေဒစိုးမိုးေရး အေျခခံႏွင့္ ဆန္႔က်င္လာခဲ့သည္။ သို႔ျဖင့္ မည္သည့္အရာမွန္း တိတိက်က် မသိရသည့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ကာလအကန္႔အသတ္မရွိ ဆက္၍ ဆက္၍ က်င့္သံုးေလေလ ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို လိႈက္၍ လိႈက္၍ ဖ်က္ဆီးလာေလ ျဖစ္ေနသည္။ ဥပေဒစိုးမိုးေရး ကင္းမဲ့ေသာ ႏိင္ငံတြင္ မည္သို႔လွ်င္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရမည္နည္း။ ဥပေဒစိုးမိုးေရးလည္း မရွိ၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလည္း မရွိလွ်င္ လူထု၏ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကို မည္သို႔ ေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္အံ့နည္း။”

အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ဟူသည္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဘာတခုမွ် ေရေရရာရာ မသိေသာ ေမးခြန္းေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ ရွိေနသည္။ အတိတ္က ျဖစ္ပ်က္ၿပီးခဲ့သမွ် ကိစၥရပ္မ်ား ဟူရာတြင္လည္း ကာလအပိုင္းအျခား အကန္႔အသတ္နွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မည္သူမွ် တိတိက်က် မသိ။ မည္သည့္ႏွစ္၊ လ၊ ေန႔ရက္ကို ေနာက္ဆံုးထားၿပီး က်ဴးလြန္ၿပီးခဲ့သမွ် ျပစ္မႈႀကီးမ်ားအေပၚ အေရးယူေဆာင္ရြက္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မည္သည့္ ႏွစ္၊ လ၊ ရက္မွ ေက်ာ္လြန္လွ်င္မူ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး႐ႈေထာင့္မွ မစဥ္းစားေတာ့ဘဲ ဥပေဒစိုးမိုးေရး အေျခခံမွေန၍ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမွန္သမွ်ကို ထိေရာက္စြာ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စသျဖင့္ သတ္မွတ္ထားျခင္းလည္း မေတြ႔ရ။

သို႔ျဖစ္၍ စစ္အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ မ်က္ေမွာက္အခ်ိန္တြင္လည္းေကာင္း၊ အနာဂတ္တြင္လည္းေကာင္း လူထုအေပၚ မည္သို႔ပင္ ျပစ္မႈႀကီးမ်ား ဆက္လက္ က်ဴးလြန္ေနေသာ္လည္း ၄င္းတို႔အား အေရးယူ အျပစ္ေပးေရးကို ေရွ႕တန္းမတင္ဘဲ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအျမင္အရ အစဥ္တစိုက္ ခြင့္လႊတ္သြားရမည့္ သေဘာေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္လ်က္ရွိေသာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးမွာ ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း တိတိက်က် ေဖာ္ညႊန္းက်င့္သံုးျခင္း မရွိခဲ့သျဖင့္ စကတည္းက ဥပေဒစိုးမိုးေရး အေျခခံႏွင့္ ဆန္႔က်င္လာခဲ့သည္။ သို႔ျဖင့္ မည္သည့္အရာမွန္း တိတိက်က် မသိရသည့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ကာလအကန္႔အသတ္မရွိ ဆက္၍ ဆက္၍ က်င့္သံုးေလေလ ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို လိႈက္၍ လိႈက္၍ ဖ်က္ဆီးလာေလ ျဖစ္ေနသည္။ ဥပေဒစိုးမိုးေရး ကင္းမဲ့ေသာ ႏိုင္ငံတြင္ မည္သို႔လွ်င္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရမည္နည္း။ ဥပေဒစိုးမိုးေရးလည္း မရွိ၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလည္း မရွိလွ်င္ လူထု၏ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကို မည္သို႔ ေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္အံ့နည္း။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျဖစ္ၿပီးခဲ့သမွ် လူထုဘ၀ နစ္နာမႈမ်ားအားလံုးကို ျပည္ဖံုးကားခ်ထားခဲ့ၿပီလား။

ျပစ္မႈႀကီးေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာ က်ဴးလြန္ခံခဲ့ရသည့္ တိုင္းရင္းသားလူထုမ်ားသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ျပည္သူမ်ား မဟုတ္ဘူးလား။ သူမအေနျဖင့္ ခရီးရွည္ ခရီးတိုမ်ားစြာ ထြက္ခဲ့သည့္အနက္ မဲဆြယ္ခရီး၊ စည္း႐ံုးေရးခရီး၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ တည္ေဆာက္ေရးခရီးမ်ားသာ မ်ားျပားေနၿပီး ျပစ္မႈႀကီးမ်ား က်ဴးလြန္ခံခဲ့ရသည့္ တိုင္းရင္းသားလူထုမ်ားကို သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုသည့္ခရီးမ်ိဳး ဘာေၾကာင့္မထြက္သလဲ။ စစ္အာဏာရွင္မ်ား ၿငိဳျငင္မည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဟူသည့္ လွပေသာ စကားလံုးေအာက္တြင္ လူထုဘ၀နစ္နာမႈမ်ားအားလံုးကို လံုး၀ပင္ ျပည္ဖံုးကားခ်ထားခဲ့ၿပီလား။

အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီသို႔ ကူးေျပာင္းရာတြင္ ျဖစ္ၿပီးခဲ့သမွ်အားလံုးကို ျပည္ဖံုးကားခ်၊ ဘာတခုမွ် အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈမျပဳျခင္းသည္ “ဥပေဒစိုးမိုးေရး” ႏွင့္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီး ဆန္႔က်င္႐ံုသာမက လူထုအတြက္ “တရားမွ်တမႈ” ပင္ မေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္ေတာ့ ဟူသည္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မသိတာလား။ မသိေယာင္ေဆာင္ေနတာလား။ သူမကဲ့သို႔ ပညာတတ္ေခါင္းေဆာင္သည္ မသိတာေတာ့ မျဖစ္နုိင္။ မသိေယာင္ေဆာင္ေနတာဟုလည္း မေျပာရက္ပါ။ ယခု ဤသို႔ ေျပာရမည့္ အေျခသို႔ ေရာက္ေနပါသည္။ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။ စစ္အာဏာရွင္သစ္၊ ေဟာင္းမ်ားနွင့္ ထိပ္တိုက္မေတြ႔လို၍သာ ျဖစ္မည္ဟု သံုးသပ္ပါသည္။ ယခု သူမ ေလွွ်ာက္လွမ္းေနေသာ လမ္းေၾကာင္းမွာ စစ္အစိုးရႏွင့္ အဖိနွိပ္ခံ လူထုႏွစ္ဘက္၏ ၾကားမွာေန၍ ေစ့စပ္ျဖန္ေျဖေရး [xii] ျဖစ္ေနသည္။ ႏွစ္ဘက္လံုးမွေန၍ သူမအေပၚ အမုန္းမပြားေစဘဲ ေမတၱာခံယူသြားႏိုင္ေစမည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ သူမအတြက္ေတာ့ ေကာင္းျခင္ေကာင္းပါမည္။ လူထုအတြက္ လံုး၀မေကာင္းပါ။

စာေရးသူ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သည္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လူထုေရွ႕၌ မားမားမတ္မတ္ ရပ္ၿပီး ၄င္းတို႔ ဆံုး႐ံႈးေနေသာ အခြင့္အေရးအမ်ားအတြက္ ခိုင္က်ည္စြာ ရပ္တည္ေတာင္းဆို တိုက္ပြဲ၀င္သြားလိမ့္မည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ယခု ယင္းသို႔ ျဖစ္မလာပါ။ “ဥပေဒစိုးမိုးေရး” ပ်က္သည့္ အေျခအေနႀကီးတခုလံုးေၾကာင့္ ေပၚေပါက္သည့္ လူထုဘ၀ ခံစားမႈမ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ေထာက္ျပ၊ ျပတ္ျပတ္သားသား လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သည္ကို မေတြ႔ရပါ။

“ဥပေဒစိုးမိုးေရး” ပ်က္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တဦးထဲမွာ တာ၀န္ရွိသလား။ အျခားလူထုေတြမွာေရာ တာ၀န္မရွိဘူးလား။

ဤေမးခြန္းကို ေမးဖြယ္ရွိသည္။ လူထုမ်ား၏ တာ၀န္ကို သိေစခ်င္၍ အားလံုး ေလ့လာခြင့္ရေအာင္ ဤေဆာင္းပါးကို ေရးျခင္းျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အဓိက ရည္ညႊန္းရျခင္းမွာ သူမ တဦးတည္းက လူထုေခါင္းေဆာင္ေနရာတြင္ ရယူထား၍ ျဖစ္သည္။ ေခါင္းေဆာင္က ဥပေဒစိုးမိုးေရးမ်က္ႏွစာတြင္ ထိေရာက္စြာ ေခါင္းမေဆာင္သည့္အခါ လူထုအေနျဖင့္ ထိုးေဖာက္ေက်ာ္တက္ၿပီး လုပ္၍ မရနိုင္သည့္ အေျခအေနကို ေတြ႔ျမင္ေနရ၍ျဖစ္သည္။

စာေရးသူ၏ ေဆာင္းပါးတခုတြင္တြင္ ပံုႏိႈင္းရာ၌ အစိုးရမွာ က်ားႀကီး၊ လူထုက ယုန္ကေလး ျဖစ္ေနသျဖင့္ အစိုးရ၏ အာဏာကို ထိန္းညႇိနိုင္သည့္ ညီမွ်ေျခ လူထုတြင္ ရွိလာေစရန္ လူထုအား ယုန္ကေလးမ်ားဘ၀မွ ဆင္ႀကီးျဖစ္လာေအာင္ အသြင္းေျပာင္းဖို႔လိုေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။ စင္စစ္အားျဖင့္မူ လူထုယုန္ကေလးမ်ားအနက္ ေခါင္းေဆာင္တင္လိုက္သည့္ တေကာင္မွာမူ ဆင္ႀကီးဘ၀သို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပင္။ ယင္းဆင္ႀကီးသည္ ေရွ႕မွာ မားမားရပ္ၿပီး နွာေမာင္းႀကီးကို ေျမႇာက္၊ ေဖြးေဖြးျဖဴ ၾကံ႕ခိုင္ေသာ မိမိ၏ အစြယ္ႀကီးကို ပင့္လ်က္ က်ားႀကီးကို ရဲရဲတင္းတင္း ရင္ဆိုင္ကာ ယုန္ကေလးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ ယင္းသို႔ ျပဳရမည့္အစား ကံမေကာင္းစြာပင္ ဆင္ႀကီးသည္ က်ားႀကီး၏ ေက်ာကို ႏွာမာင္းႀကီးႏွင့္ ပြတ္သပ္ကာ အကၽြမ္းတ၀င္ ျပဳလ်က္ရွိသည္။ က်ားႀကီး မည္သို႔ေတာ္ေၾကာင္း ခ်ီးမြမ္းခန္းေတြ တခုၿပီး တခု ဖြင့္ေနသည္။ ေနာက္တြင္ ကပ္ရက္ပါရွိေနေသာ ယုန္ကေလးမ်ားကိုမူ မိမိ၏ အၿမီး ကေလးမွ်သာ လႈပ္ခါျပၿပီး ေခ်ာ့ျမဴထားသည္။ ႏွစ္သိမ့္ထားသည္။ ဆင္ႀကီးက လမ္းပိတ္ထားသျဖင့္ ယုန္ကေလးမ်ားကလည္း ေရွ႕ကို ဆက္မတက္ႏိုင္။ လူထုမွာ ယုန္ကေလးမ်ားဘ၀မွာပင္ ရွိေနေသးသျဖင့္လည္း က်ားဆြဲမည့္ အႏၱရာယ္ကို ေၾကာက္ေနရဆဲရွိေသးသည္။ ဤသည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိအေျခအေနဟု စာေရးသူ ႐ႈျမင္သည္။

အပိုင္း (၂) ကို ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါရန္ ...

ေအာင္ထူး (ေရွ႕ေန)
ဒီဇင္ဘာလ ၂၅ ရက္ ၂၀၁၂ ခုနွစ္
(Aung Htoo ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာမွ ...)


ရည္ညႊန္းခ်က္မ်ား

[i] The Rule of Law
[ii] State
[iii] Justice
[iv] Enforcement power
[v] Neutrality of police
[vi] Institutional reform
[vii] Amnesty International Report: Crimes Against Humanity in Eastern Myanmar; June, 2008.
[viii] National Reconciliation
[ix] Crime against humanity
[x] Genocide
[xi] War crime
[xii] Mediation

55 comments:

koko chit said...

ေဒၚစု လဲလုပ္ေပးေနတာဘဲဘယ္အရာမဆိုအခ်ိန္ကိုေစာင့္ေပးရတယ္မိမိအိမ္ေထာင္ စုတခု မွာရွိတဲ႔သားသမီးေတြကိုဘဲတခုခ်င္ ရဲ႔ဆႏၵေတြကိုယ္ျဖည့္ေပးနုိင္ရဲ႔လာဆိုတာစဥ္းစားပါဒါဆို ကိုယ္ျခင္းစာတတ္ လာလိမ့္မယ္

Pa kyaing said...

က်ြန္ေတာ့္ အျမင္ေျပာရရင္ အေမစုလုပ္ေနတာေတြက အရမ္းကို လက္ေတြ ့က်ပါတယ္။ နိုင္ငံတစ္ကာ မွာ ႀသဇာ ေညာင္းေအာင္လုပ္နိုင္ခဲ ့တယ္။ ျမန္မာျပည္သူလူထုႀကီးကို စည္းရံုးနိုင္ခဲ ့တယ္။ အခုလည္း အရမ္းကိုပင္ပန္း ပါတယ္။ ပါတီကို ေခါင္းေဆာင္မွဳေပးရတာ လူထုေတြနိုင္ငံေရးမွာ တက္ႀကြလွဳပ္ရွား လာဖို ့ မရပ္မနား စည္းရံုး ေဟာေျပာရတာ၊လူထုေတြ နိုင္ငံေရးမွာတက္တက္ႀကြႀကြ ႏွင္ ့ ပါ၀င္ဖို ့ထက္ စနစ္တက် လွဳပ္ရွားတက္ဖို ့ပိုျပီးခက္ခဲပါတယ္။ က်ြန္ေတာ္ ့အျမင္ ေဒၚစုဟာ အဲ ့ဒီအဆင္ ့ကို ႀကိုးစားေနတယ္။ ခင္ဗ်ားတို ့က ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ခံေနျပီး ကြ်န္ေတာ္တို ့ဘာမွလုပ္လို ့မရေတာ ့ဘူး လို ့ေအာ္ေနႀကတယ္။ ေဒၚစုက ၂၀၀၈ အေျခံဥပေဒ ကိုျပင္ဖို ့ ႀကိဳးစားေနတယ္။ အခုခိ်န္မွာလုပ္ရင္ လုပ္သေလာက္ အက်ိဳးအျမက္ ရွိနိုင္တဲ ့အခ်ိန္၊ ျမန္မာျပည္ႀကီးအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးတဲ ့အခ်ိန္ ကိုေရာက္ေနျပီး။ကေလးတစ္ေယာက္လို ဟိုဟာလုပ္ေပးပါ ဒီဟာမရေသးဘူး ဆိုျပီး ဂီ်က် ငိုေကြ်းေနရမဲ ့ အခ်ိန္မဟုတ္ေတာ ့ဘူး။အရင္ ကဆိုရင္ ခရိုနီ ေတြဆီက ေငြေႀကး ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရ ယႏ ၱရား ခိုင္ခံ ့ေအာင္ ေထာက္ပံ ့ ေပးခဲ ့ႀကတယ္။ အခုဆိုရင္ ဒီေငြေႀကးေတြဟာ ဒီမိုကေရစီ အင္းအားစုေတြဘက္ကို တစ္ေျဖးေျဖးစီးေမ်ာလာျပီး။ ဒါကို ကြ်န္ေတာ္တို ့ျငင္းပယ္လို ့မျဖစ္ဘူး။ စစ္အာဏာ ရွင္ေတြကို ယွဥ္နိုင္ဖို ့အတြက္ ၁) လူထုအင္အားညီညြတ္ဖို ့ ၂) စနစ္တက်လွဳပ္ရွားမွဳ ၃) ေငြေႀကးစတဲ ့ အေျခခံ အခ်က္ေတြ မျပည္ ့စံုဘဲနဲ ့၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ဖို ့၊ စစ္အာဏာရွင္ ျပဳတ္က်ဖို ့ မဟာျဗဴဟာ ခ်မွတ္လို ့ရမွာမဟုတ္ဘူး။ ေဒၚစုေျပာသလိုဘဲ အားလုံးကိုတစ္ျပိဳင္နက္ထဲလုပ္လို ့မရနိုင္ဘူး တစ္ဆင္ ့ျခင္း ေျဖရွင္းမွဘဲရနိုင္မယ္။ျပည္သူေတြရဲ ့ဒုကၡေတြအေႀကာင္းကို ခင္ဗ်ားေရးေနရင္ ကိုးရီးယား ဇာတ္လမ္းတြဲလိုဘဲ ေတာ္ယံုနဲ ့အဆံုးသက္လုိ ့ရမွာမဟုတ္ဘူး။အဲ ့ဒီ ့ျပသနာေတြအားလံုး ေျပလည္ဖို ့ဆိုရင္ေတတာ ့ ေဒၚစုနိုင္ငံေတာ္ သမၼတ အာဏာရမွျဖစ္နိုင္မယ္...................... (ဆက္ရန္)

mya said...

koko chit ေတာ္ေတာ္တံုးတာဘဲ
ေဒၚစုကိုေ၀ ဖန္ေထာက္ၿပရင္ လူအထင္ၾကီးမလားလို႕ သိသိၾကီးနဲ႕ေၿပာေနတာဗ်

mgcakka said...

ေဒၚစုပဲျဖစ္ျဖစ္ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုကို မပ်င္ဆင္နုိင္သမွ်ဘယ္ေတာ့မွ အရာရာကုိေျပာင္းလို႕မရ- ဗလိုင္းၾကီးေထာင္ခံ၊ ဗလိုင္းၾကီးအားေပးျခင္းကို ရပ္တန္႕ေတာ့- ဆက္ရန္

Soe Nyunt said...

ေဆာင္းပါးရွင္သည္ အလြန္ဆႏၵ ေစာေနပါသည္ ။ ထိုကဲ႕
သို႕ ေသာသူ မ်ားကို ေရွ႕ေလ်ာက္ ပိုမို မ်ားျပားစြာ ေတြ႕မည္
ဟုယူဆသည္။ ေဒၚစုသည္ လက္ပေတာင္း ကိစၥ ေခါင္းခံ
လုပ္ရင္း တရား ဥပေဒ ညီမွဳေရး နဲ႕ ပတ္သတ္ျပီး တရား
သူၾကီးမ်ားကို ေတြ႕ဆံု ေျပာၾကားျခင္း အေရးယူ ႏိုင္ေအာင္
ေဆာင္ရြက္ျခင္း စစ္ေဆးျခင္း မ်ားကို အခါ အားေလွ်ာ္စြာ
ေဆာင္ရြက္ ေနပါသည္။ တဘက္မွ ရန္ကုန္ေဆးရံုၾကီး ႏွင့္
ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ အဆင့္ ျမင့္ေရး ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္
ေနသည္ ကိုေတြ႕ရေပမည္ ။ ထို႕ၿပင္ သယံဇာတ ပြင့္လင္း
ျမင္သာမူ ရွိေရး , တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား အေထာက္အပံ ႐ွိေရး, လူအခြင့္အေရးႏွင့္ အေတာ္မ်ားမ်ား ပြင့္လင္းလာ
မူမ်ားသည္ ေဒၚစု , ၈၈ ေက်ာင္းသားေဟာင္း ကိုမင္းကိုႏိုင္
တို႕ အဖြဲ႕ , NLD ႏွင့္ အျခား အနစ္နာခံ ေဆာင္ရြက္ခဲ႕သူမ်ား
( ျပည္တြင္း / ျပည္ပ) ႏွင့္ သမတၾကီး ဦးသိန္းစိန္ အပါအ၀င္
အားလံုး တက္ညီလက္ညီ ၾကိဳးစားမူေႂကာင့္ ဒီအေျခအေန
သို႕ ေရာက္ရွိ ခဲ႕ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳ ရမည္ျဖစ္ပါသည္ ။
Genocide ကိစၥႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အာဖရိကမွ ရ၀မ္ဒါ စသည္႕ ႏိုင္ငံ မ်ား၌ ျဖစ္သြားသလိုမ်ဳိး တိတိက်က် တင္ျပ
သင့္ပါသည္ ။

AUNG GYI( ၈၈ေက်ာင္းသားေဟာင္း) said...

LIKE... KO PA KYAING COMMENT

Moemin said...

ကၽြန္ေတာ္တို႕နုိင္ငံ အေရးက ရွုပ္ေထြးက်ယ္ျပန္႕ နက္
ရွုိင္းလွပါတယ္၊၊လူအမ်ဳိးမ်ဳိးကလည္းရွု႕ေထာင့္ေပါင္းစုံကေနအမ်ဳိးမ်ဳိးေ၀ဖန္သံုးသပ္ေနႀကပါတယ္၊၊ ဒီအထဲမွာ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႕ လည္း ခါေတာ္မွီ ဆြမ္းႀကီးေလာင္းတဲ့
အေနနဲ႕ သက္ေတာင့္သက္သာေလး ၀င္ေရာက္ ေ၀ဖန္ ဆရာႀကီးလုပ္ comment ရရင္ျဖင့္ အေမစု ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္သာ က်ခံေနရရင္ အခုလုိမ်ဳိး အသက္ ၆၈ နွစ္ အရြယ္မွာ ပင္ပန္း ႀကီးစြာ နုိင္ငံအနွံ႕ လွည့္လည္သြားလာျပီး ျပည္
သူနဲ႕ထိေတြ႕ဆက္ဆံ ျပည္သူကိုနုိင္ငံေရးရင့္က်က္လာ
ေအာင္ အေႀကာက္တရားေတြ ကင္းေ၀းေအာင္ နိုင္ငံ
သားတေယာက္သိသင့္တဲ့အခြင့္အေရးနဲ႕တာ၀န္ေတြ ကို သိလာေအာင္ ေဟာေျပာ ေနနိုင္မွာမဟုတ္ဘူး၊၊

ျပည္သူလူထုနိုင္ငံေရးရင့္က်က္မွသာ၊အေႀကာက္တရားေတြ ကင္းေ၀းမွသာ အာဏာရွင္စနစ္ကိုေတာ္လွန္ျပီး တိုင္းျပည္တ
ျပည္ဟာ ေရရွည္မွာ ေကာင္းမြန္တဲ့ နုိင္ငံေရး စနစ္
တခုကိုတည္ ေဆာက္နုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္၊၊

ကိုယ့္နုိင္ငံအေရးကိုယ္ေလ့လာသူ သာမန္လူ

Mg said...

ကုမုျဒာၾကာဆုိတာ လေရာင္ေအာက္မွာသာ ပြင့္လန္းနုိင္တယ္လုိ႔ ဆုိရုိးရွိပါတယ္။ ျခံထဲကၾကက္ေတြ က ဘယ္ေလာက္ဘဲေအာ္ေအာ္ ျခံျပင္ေရာက္ဘုိ႔မျဖစ္နုိင္ပါဘူး။ ၀ရွိမွ ၀ိလုပ္လုိ႕ရတာပါ ထဆင္ထူးကုိ ေထာင္ရင္ေတာ့ ၀ိမျဖစ္ဘဲ ထေထာင္သာျဖစ္မွာပါ။ စစ္အာဏာရွင္ ေအာက္မွာ ဒီမုိကေရစီျဖစ္ဘုိ႔ဆုိတာ အိမ္မက္ထဲမွာေတာင္မလြယ္ပါဘူး။ အထက္ကလူေတြေျပာသလုိ ေျပာရရင္ အခ်ိန္ကုိေတာ့ေစာင့္ရပါလိမ့္မယ္ ေနာင္ နွစ္ ၂၀၀ ေလာက္ဆုိရင္ ဗမာျပည္ ဒီမုိကေရစီစစ္ စစ္နုိင္ငံျဖစ္ပါျပီ အဲဒါ ေဒၚစုလုပ္ခဲ့တာလုိ လူေတြေျပာေနၾကလိမ့္မယ္။

Justic Myanmar said...

ဗုဒၶရဲ႕ဂရုဏာတရားကိုေျဗာင္ဆန္႕က်င္ျ႔ပီး၊ က်ဥ္းေျမာင္းေသာအမ်ိဳးသားေရး၀ါဒစြဲကိုင္လၽွက္ သမိုင္းအတုအလိမ္မ်ားျဖင့္ မဆင္မခ်င္ ေသြထိုး လံႈ႕ေဆာ္ေရးသားေျပာဆိုေနတာေတြကို မသိတာလား၊ အားေပးအားေျမွာက္၀မ္းသာလို႔မသိဟန္ေဆာင္တာလား။ ရခိုင္အေရးဟာ တိုင္ျပည့္အေရးမဟုတ္လို႔၊ Human Rightမဟုတ္လို႔၊ NLD ထိခိုက္မွာစိုးလို႔ လား ႏုိလ္ဘယ္ဆုရွင္ၾကီးရယ္၊

chai said...

ေအာ္ၾကက္ ေအာ္ၾကက္ အားလုံးေအာ္ၾကက္ ဦးပုိင္ မဆလ အဲ မဆလာ စက္ရုေနရာရွာေနျပီ သတိထားၾက

real news said...

သမၼတေနရာမရရင္ဘာမွဆက္မလုပ္ေတာ့ဘူးလား၊သိခ်င္လိုက္တာ:-)

mann sein said...

က်ဳပ္တို႔ႏုိင္ငံမွာ ေနရာတိုင္း၊ ဌာနတိုင္းမွာ ရာထူးၾကီးၾကီး လုပ္ပိုင္ခြင့္ၾကီးၾကီး ရထားသူထဲက ရာခိုင္ႏႈန္း၈၀ေက်ာ္ေလာက္ဟာ လူလိမ္၊ လူေကာက္၊ လူညစ္၊ လူ႔အတၱ၊ လူ႔ငႏြားေတြမ်ားတယ္။ အဲဒီလူေတြက အမွားေတြ ကလိန္ကက်စ္ လုပ္ရတာေတြ အဓမၼကိစၥေတြကို ထမင္းစားေရေသာက္အလုပ္ပမာ က်င့္ၾကံေနၾကၿပီး အမွားေတြမ်ားလြန္းလို႔ သူတို႔ကိုသူတို႔ မွားေနမွန္းေတာင္ မသိၾကေတာ့သေလာက္ ျဖစ္ေနတာ ေတြ႔ရတယ္။ အမ်ားအေပၚ စိတ္ဆင္းရဲ ကိုယ္ဆင္းရဲျဖစ္ေအာင္ ညစ္ပတ္ေကာက္က်စ္ ရတာကိုပဲ ပရိယာယ္ဗ်ဴဟာလို႔ ထင္ျမင္ေနၾကသူေတြ အမ်ားသားကလား။ ဌာနဆိုင္ရာေတြ မေျပာပါနဲ႔ဦး၊ အသိဥာဏ္နဲ႔ ရင့္က်က္မႈ ရွိပါတယ္ဆိုတဲ့ ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြမွာေတာင္ ေဖါက္ျပန္ေနတာကို ေတြ႔ရတယ္။ ဥပမာ၊ ဘာသာေရးမွာ အထြဋ္အျမတ္ထားတဲ့ ေရႊတိဂံုလိုဘုရားမ်ဳိးမွာ ေဂါပကအၾကီးအကဲ ျဖစ္ဖို႔ဆိုတာ ရာထူး၊ ေငြေၾကး၊ ေနာက္ခံအေၾကာင္းတရားေတြ ျပည့္စံုမွ ျဖစ္ရတာပါ။ ဒီလို ေနရာမ်ဳိးက လူၾကီးဆိုသူကေတာင္ ေရႊတိဂံုဘုရားကို လင္းတ(လဒ)ေတြလာနားတာကို ေရႊဟသၤာေတြ လာနားတယ္ဆိုၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲေတြလုပ္ စာနယ္ဇင္းသမားေတြ ေခၚၿပီး ေျဗာင္လိမ္ေျဗာင္ညာလုပ္ေပးဖို႔ တိုက္တြန္း လုပ္ခိုင္းခဲ့တယ္။ ဗြီဒီယိုဖိုင္ေတြ သက္ေသရွိပါတယ္။ မီဒီယာသမားေတြက အတိုက္အခံ ေျပာလာေတာ့မွ တဆင့္ေလွ်ာ့ၿပီး ေဆာင္းခိုတဲ့ ေရႊလင္းတေတြ လာနားတယ္လို႔ ေျပာခိုင္း ေရးခိုင္းခဲ့တယ္။ ဒါကိုၾကည့္ရင္ ဒီလို သီလ၊ သမာဓိနဲ႔ ျပည့္စံုၿပီး ကံငါးပါးကို လံုပါတယ္ဆိုတဲ့ ကမာၻသိဘုရားက သမာဓိရွိပါတယ္ဆိုတဲ့ လူၾကီးေတြကိုယ္တိုင္ေတာင္ မုသာ၀ါဒကို ထမင္းစားေရေသာက္ လုပ္ေနၾကတာကို ေတြ႔ရတယ္။ မေကာင္းတာ၊ မမွန္တာ လုပ္ရတာမ်ားလို႔ ရွက္စရာကို ရွက္ရေကာင္းမွန္းမသိ၊ ေၾကာက္စရာကို ေၾကာက္ရေကာင္းမွန္းမသိ ကိုယ္လုပ္ေနတဲ့ အမွားကို အမွားမွန္းေတာင္ မသိႏိုင္ေလာက္ေအာင္ထိ လူ႔အေဆာက္အဦၾကီးတစ္ခုလံုး ပ်က္ဆီးယိုယြင္းေနတာဟာ ေနရာတိုင္းမွာ အထင္အရွား ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။
ဒီလို ေခတ္ပ်က္၊ စိတ္ဓါတ္ေတြပ်က္စီး၊ အခ်ိန္မေရြး ေဖါက္ျပန္လာႏိုင္တဲ့ လူမိုက္၊ လူညစ္ေတြၾကားမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ အရာရာကို အလြန္တရာ ခ်င့္ခ်ိန္ႏိႈင္းဆၿပီး လုပ္ကိုင္ေနရတယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။
လူထုရဲ့အားကို ယံုၾကည္ေပမယ့္ လူထုကို လူမဆန္စြာ ညစ္ပတ္၊ ေကာက္က်စ္တဲ့နည္းမ်ဳိးစံုသံုးၿပီး ဖိႏွိပ္ညွင္းဆဲလာေတာ့လဲ ျပည္တြင္းမွာက ဘာမွ ေရရာစြာ မတံု႔ျပန္ႏိုင္ခဲ့ပဲ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ အခ်ိန္ေတြကုန္ဆံုး နစ္နာခဲ့ရတယ္။ အခုဒီအေျခအေန ေရာက္လာရတယ္ဆိုတာလည္း ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပက ဇြဲမေလွ်ာ့တမ္း ၾကိဳးပမ္းၾကသူေတြရဲ့ ပဓာနက်တဲ့ ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳ တန္ဖိုးထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျပည္တြင္းမွာက အာဏာရွင္ေတြရဲ့ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စနစ္တက် ဖ်က္ဆီးတာခံခဲ့ရလို႔ တစ္မ်ဳိးသားလံုးမွာကိုက ႏိုင္ငံေရး အသိစိတ္ဓာတ္ နိမ့္ပါး၊ ခံယူခ်က္ မယ္မယ္ရရမရွိ၊ စြမ္းအားရွင္လို ဘုရားမသိ တရားမရွိတဲ့ ေဖါက္ျပန္ေရးသမားေတြကလည္းတစ္ဖက္၊ ဘာမွ ေရရာမႈမရွိခင္မွာေတာင္ အာဏာရူး ေနရာလုေနၾကတာ အထင္အရွား၊ လက္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ကိုင္တြယ္လုပ္ကိုင္ေနၾကသူေတြဟာလည္း အာဏာရွင္ အေတြးအေခၚ ဓေလ့စရိုက္၊ အမူအက်င့္ေတြဟာ အရိုးစြဲ... စသည္ျဖင့္ တစ္မ်ဳိးသားလံုး အေတြးအေခၚ၊ အသိဥာဏ္၊ ပညာအဆင့္အတန္း ဘက္စံုနိမ့္ပါးေနခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံေရး ေရခ်ိန္နဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ့ စနစ္တက် ေတာ္တည့္မွန္ကန္စြာ က်ားကန္ႏိုင္မႈအေျခအေနကို အလြန္တရာမွ ခက္ခဲစြာ တြက္ဆရတဲ့ သေဘာရွိမယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။
ေဆာင္းပါးေရးသူရဲ့ အျမင္ဟာလည္း မွားတယ္မဆိုႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေနရာမွာ လက္ေတြ႔ဆန္စြာ ကိုယ္ခ်င္းစာ ေတြးေခၚႏိုင္စြမ္းရွိရွိနဲ႔ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကည့္ရင္ သူ႔လုပ္ရပ္ေတြအေပၚ တစိတ္တပိုင္း နားလည္လာႏိုင္မယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ တရားအားထုတ္သူေတြ ၾကံဳေတြ႔ရသလိုမ်ဳိး.. တခ်ဳိ႔ေသာ အရာေတြဟာ ဘယ္ေလာက္ပဲ ဥာဏ္ေကာင္းေကာင္း၊ ေလ့လာမႈေတြ အားေကာင္းေကာင္း အရွိတရားအမွန္တရားကို မသိျမင္ႏိုင္ဘဲ၊ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ႏွဖူးေတြ႔ဒူးေတြ႔ ေတြ႔ၾကံဳ ခံစားရမွသာ အမွန္တကယ္ သိနားလည္ႏိုင္တဲ့ အရာေတြ ရွိပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ သူ႔တြက္ဆခ်က္န႔ဲသူ တိုင္းျပည္အတြက္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ႏိုင္မယ္ထင္တယ္ေတြကို လုပ္ေနတာလို႔ ျမင္ပါတယ္။ ေဒၚစုရဲ့ တြက္ကိန္းေတြ ရာႏႈန္းျပည့္ မွန္ခ်င္မွ မွန္ပါမယ္။ ဒါေပမယ့္ သူဟာ မေကာက္က်စ္ပါဘူး၊ တိုင္းျပည္အေပၚ မေဖါက္ျပန္ပါဘူး။ ကိုယ္က်ဳိးအတၱကို ၾကည့္ၿပီး တိုင္းျပည္ကို မေရာင္းစားဘူးလို႔ေတာ့ ယံုၾကည္မိပါတယ္။ ဒီအားသာခ်က္ေတြနဲ႔တင္ ေဒၚစုအေပၚ အရာရာကို မပံုေပမယ့္ ယံုၾကည္စိတ္ကေတာ့ အားေကာင္းေနဆဲပါ။
ေဆာင္းပါးရဲ့ အျခားတစ္ဖက္မွာ ေဆာင္းပါးေရးသူဟာ ႏိုင္ငံေရးေရခ်ိန္နဲ႔ ေဒၚစုကို တဖက္တလမ္းကေန တတ္စြမ္းသမွ် ကိုယ့္အတိုင္းအတာနဲ႔ကိုယ္ ထိန္းညွိေပးတာလို႔ပဲ သေဘာေပါက္ထားတဲ့အတြက္ ေဆာင္းပါးေရးသူ၊ တင္ဆက္ေပးသူေတြကို အလံုးစံု သေဘာမတူသည့္တိုင္ အပစ္မျမင္ပါဘူး။ ေက်းဇူးတင္မိပါတယ္။

Race said...

ရွဳပ္ေထြးလတဲ႔ ၿမန္မာနိုင္ငံေရး အစအဆံုးကို ေဒၚစု တေယာက္ထဲကိုပဲ ဟီးရိုးတင္ၿပီး ေၿပာင္လဲခိုင္း ကိုက်ေတာ႔ဘာမွမလုပ္ပဲ ဘယ္သူေတြၿဖစ္ ဘယ္လိုဆက္လုပ္က်မလဲ လုပ္ခ်င္တာလုပ္က် ငါေတာ႔ ပြဲေကာင္းရင္ ဆြမ္းႀကီး၀င္ေလာင္းလိုက္မယ္ ဆိုတဲ႔ စိတ္ဓာတ္ေတြ သူမ်ားလုပ္တာကို ပဲ ထိုင္ေစာင္႔ေနတတ္တဲ႔ နိုင္ငံေရးေရသာခို စိတ္ဓာတ္ေတြ ေဖ်ာက္သင္႔က်ပါၿပီ။ ေဒၚစုလဲ သူ႔အသက္အရြယ္ သူမ ခြန္အားရွိသေလာက္နဲ႔ လုပ္နိုင္သေလာက္လုပ္ေနသလို ကိုကလဲ လုပ္နုိုင္တဲ႔ ေနရာကေန ပါ၀င္သင္႔က်ပါၿပီ။ ေဒၚစု ေလ်ွာက္တဲ႔ လမ္းမွန္တာ မမွန္တာကို အမွန္တရားေဖာ္ထုတ္လို႔လဲ တကယ္တမ္းေၿပာရရင္ၿဖင္႔ အက်ိဳးမရွိဘူးလို႔ထင္တာပဲ။သူမလုပ္ေနတာေတြက လုပ္ေနတာပဲရွိတာပါ ထိေရာက္မွဳရွိတယ္မရွိဘူးဆိုတာ အခ်ိန္က အဆံုးအၿဖတ္ေပးပါလိမ္႔မယ္။ သူမ ေဟာ္ေၿပာေနတဲ႔ စကားေတြကသာ အဓိကပါ ...အဲဒီစကားေတြက ခင္ဗ်ားတို႔ က်ဳပ္တို႔ ၿမန္မာနိုင္ငံသားႀကီးငယ္ေတြ နိုင္ငံေရးကို တက္အာသမွ် ပါ၀င္ သင္႔က်ၿပီ ေရသာခိုမေနသင္႔ေတာ႔ဘူးလို႔ သူမေၿပာခ်င္ေနတာ ကသာ အဓိကပဲ။ သူမတေယာက္ထဲ ဗမာၿပည္ကို ဘယ္လိုမွ မေၿပာင္းလဲနိုင္ဘူး အားလံုးပါ၀င္မွသာထိေရာက္မွဳရွိလိမ္႔မယ္။ၿမန္မာနုိင္ငံအနံ႔ မတရာမွဳေတြ ေန႔စဥ္နဲ႔ အမွ် ၿဖစ္ေနပါတယ္ ၊ ဒါေတြကို ကိုနဲ႔မဆိုင္သလို လိုက္ပိုက္ႀကည္႔မေနက်ပါနဲ႔ေတာ႔ အားလံုး ကိုတက္ကြ်မ္းတဲ႔ အရာေတြနဲ႔ ၀ိုင္း၀င္း ပါ၀င္မွသာ က်ေနာ္တို႔ရဲ့ နိုင္ငံ ေရတိုအတြင္း ေၿပာင္းလဲမွဳႀကီးႀကီးမားမားကို ေတြ႔ၿမင္နိုင္မယ္လို႔ ထင္တာပဲဗ်ာ။

ko nanshin said...

ေအာင္ထူးဆိုုတဲ့ေကာင္း မင္းတိုု ့ကိုုယ္တိုုင္က နယ္စပ္မွာ
တရားဝင္သေယာင္ေယာင္နဲ ့လက္ထက္လက္မွတ္တစ္ခုု
ကိုု ဘက္၃၅၀၀ နဲ့ လိမ္ညာ ေရာင္းစားေနျပီး......အခုုမွ
လႊတ္ေတာ္ဝင္ခါစ လုုပ္ခါစ လူတစ္ေယာက္ ကိုုဘာျဖစ္တယ္ ညာျဖစ္တယ္ ေလ ွ်ာက္ေျပာေနတယ္။မင္းကိုုယ္တိုုင္ရဲ ့ ေစာက္က်င့္ကိုု အရင္ျပင္လိုုက္ဦး။

Vai said...

ေဒၚစုမေသခင္ ဒီမိ ုကေရစီ ၃၀% ရအုန္းေတာ ့ သူတာဝန္ေက်တယ္. က်န္တာ ျပည္သူေတြ ဆက္လုပ္ရမယ္

Vai said...

ျပည္သူေတြ စီးပြားေရးနဲနဲအဆင္ေျပျပီး လူငယ္ေတြ ပညာတတ္ျပီးအျမင္က်ယ္လာျပီးေနာင္အနာဂါတ္မွ ၈၀% ေပါ ့

SMAR said...

Which way you want to go? Revolution or evolution? Daw Su chose Evolution and clearly stated in her speech long ago.

If you don't want to follow her way, come back to myanmar and do revolution. Don't waste of your time. If public believe in revolution, will follow you.

By the way, have you organized 10 people around you to voice out the same in case if you build up the government

Thiha Kyaw Oo said...

အေမစုက ကိုယ္တိုင္ ေတာ္ေတာ္ ခံခဲ႕ ရျပီးပါျပီ ။ လြတ္ေတာ္
မွာ ပိုင္ဆိုင္မူ တင္ျပေရး ဥပေဒၾကမ္း မေအာင္ျမင္ ခဲ႕တာ
သင္ခန္းစာပါ ။ ကိုယ္လုပ္ခ်င္တိုင္း မလုပ္ႏိုင္ ေသးဘူးေလ ။
အဲဒါေတြကို နဂိုထဲက သိလို႕ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး
ကို ဦးတည္ခဲ႕ တာေပါ့ ။ အခုဆို ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္း ကိုယ္
လုပ္ခ်င္တာ လုပ္ႏိုင္ေအာင္ သမတ ျဖစ္ခ်င္တယ္ လို႕
လူထုကို ေျပာခဲ႕ျပီဘဲ ။ အေရးယူေရးနဲ႕ ပတ္သတ္လို႕
ကၩန္ေတာ့အျမင္က NLD ေရြးေကာက္ပြဲ နိုင္ခါစ အန္ကယ္
ဦးၾကည္ေမာင္ရဲ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြွန္႕ တို႕ကို စစ္ခံုရံုး ေရာက္ႏိုင္တယ္ ဆိုျပီး စကားဦး သန္းလိုက္မူက
တဘက္သားကို ရွင္းရွင္းၾကီး ကိုယ္႕လက္ထဲ ဘာမွ မရမီ
အခ်က္ျပ လိုက္သလို ျဖစ္သြားေစတယ္ လို႕ျမင္တယ္။
အဲဒီမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႕ရဲ႕ ေဒါသနဲ႕ ျပန္တုန္႕ျပန္မူ ကစျပီးေစာေမာင္ရဲ႕ က်ဆံုးမူ, အာဏာလြန္ ဆြဲပြဲေတြ မျပီးႏိုင္တဲ႕ လိုရာဆြဲ အေျခခံ ဥပေဒ
ေတြ ေပၚလာသည္ ဟုယူဆသည္ ။ အန္ကယ္ကို အျပစ္
တင္ျခင္း ေတာ့မဟုတ္ပါ ။ အာဏာလက္မလြတ္ေရး
တျခား အေၾကာင္းမ်ား လည္းရွိႏိုင္ပါသည္ ။

Htay Aung said...

You are absoultely truly right. DASSK has totally changed.

Ethan said...

ကိုယ္လဲမလုပ္နုိင္၊လုပ္နုိင္မဲ႔သူလုပ္ေတာ႔လဲမနာလိုျဖစ္တယ္၊အင္းဒီလိုလူစားေတြဒို႔နုိင္ငံမွာအမ်ားျကီးရွိေနတာရင္ေလးမိတယ္။

ko ko said...

ေဆာင္းပါးရွင္လို႔ နာမည္တပ္ထားတဲ့..ငနဲေတြအကုန္လံုးက က်ဳပ္တို႔လိုသာမာန္ျပည္သူေတြရဲ႕..သေဘာထားေလာက္ေတာင္..မျမင့္ဘူး..ထြီ.. အခုတေလာ..အေမစုကို ေ၀ဖန္တဲ့..လူယုတ္မာေတြမ်ားေနတယ္..

mgcakka said...

ေဒၚစုကိုေ၀ဖန္ရင္ လူယုတ္မာတဲ့-ထြီ ရွက္တတ္ရင္ေသဖို႕ေကာင္းတယ္။ နုိင္ငံေရးမွာေ၀ဖန္တာကို လူယုတ္လို႕ျမင္ရင္ ခင္မ်ားတို႕ဟာ ဒီမိုနာမည္ခံ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသမားေတြပဲ။

ဲွKaung said...

ေရာမျမိဳ ့ကုိ တရက္တည္း အျပီးတည္ေဆာက္လုိ ့မရပါ။ ေဘးထုိင္ ဘုေျပာ တာေတြ ေလ်ာ့ျပီး ၀ုိင္း၀န္းကူညီဖုိ ့ စဥ္းစားႀကပါ။ ကုိယ္တုိင္ လုပ္တာ က အာေခ်ာင္တာ ထက္ခက္ပါတယ္။

win said...

ေဝဖန္တယ္ဆိုတာ အမွားအမွန္သိဖို့လိုတယ္။
ျဖစ္ခ်င္တာထက္ ျဖစ္သင့္တာကို ဦးစားေပးလုပ္ေနတ့ဲ
အေမစုကို နိုင္ငံခ်စ္တ့ဲ တိုင္းရင္းသားတုိင္း သေဘာေပါက္
နားလည္ လကၡံတယ္။
စိတ္ထဲရွိတာ ျဖစ္ခ်င္တာ ေတြထလုပ္လိုက္လို့ (၈၈)အေရးအခင္းလို ျပန္ျဖစ္ရင္ မင့္တို့အဘ ကိုင္ထားတာ သျကၤန္ေရပြတ္ ထင္လို့လား။ေနာက္ဆံုး နွစ္နာတာက ျပည္သူလူထုပဲ။ေျကာက္လို့ေျပာတယ္ မထင္န့ဲ။ျဖစ္သင့္တာ လုပ္ေနတ့ဲ အေမစုကို ငါတို့ျပည္သူေတြ နားလည္ေပးနိုင္တယ္။ေဝဖန္တ့ဲ ေကာင္ေတြ ကိုယ္အစြမ္းအစ ကိုယ့္အရည္အခ်င္း ယံုျကည္ရင္ ကိုယ္တိုင္ထလုပ္ ငါတုိ့အားလံုး ေနာက္ကလိုက္မယ္။ကိုယ္အေျခအေန ကိုယ္နားလည္ရင္
ေဘးထိုင္ ဘုမေျပန့ဲ။ေစာင့္ျကည္ အခ်ိန္က အေျဖေပးလာလိုက္မယ္။
ေနာက္ နွစ္ေပါင္း ၂၀၀ ေစာင့္ရမွာလားလို့ မေမးန့ဲ
ကိုယ့္အေမ ကိုယ့္ကိုယ္ေမြွးျပီးလူျဖစ္လာေအာင္
လူလိုသိတတ္လာေအာင္ ႏွစ္ေပါင္းဘယ္ေလာက္ေစာင့္ခ့ဲ
ရသလဲဆိုတာပဲ ျပန္တြက္ျကည့္။

Mg Po said...အခုဟာက ေရာမၿမိဳ့တည္ေဆာက္မွာမဟုတ္ဘူးဗ်ိဳ႔ အေရာင္မ်ိဳးစံုး ၀ါဒအေထြေထြနဲ႔ ရွဳပ္ေထြးေပြလီလတဲ႔ နိုင္ငံတခုကိုတည္ေဆာက္မွာဗ် ေရာမၿမိဳ့ကိုတည္ေဆာက္တာထက္ေတာင္ခက္ပါဦးမယ္။ေက်ာက္စရာသားရဲတြင္းႀကီးထဲကေန အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လူအေပါင္းတို႔ကို မိန္းမတေယာက္ထဲအားနဲ႔ ဆြဲထုတ္ရမွာေနာ္ စဥ္းစားလို႔လဲေပးက်ပါဗ်ာ။ ဒီႀကားထဲ ေၿခတလမ္းမွားတာနဲ႔ အရိုးတၿခားအသားတၿခားၿဖစ္သြားမွာ။ ဒါေပလို႔ သူမဘာလုပ္လုပ္ အမွားမပါနိုင္ဘူးဆိုတာေတာ႔လည္ မဟုတ္ေသးဘူး အနည္းအက်င္းေတာ႔ပါမွာပဲ ဒါကို ကိုကသိေနရင္လဲ ေထာက္ၿပရမွာေပါ႔။ ဘာပဲေၿပာေၿပာအားလံုးက ဒီနိုင္ငံကိုခ်စ္တဲ႔ လူေတြႀကီးပဲ အားလံုးရဲ့စိတ္ေတြ တစ္သားထဲ ရွိေနဖို႔လိုၿပီ မဟုတ္တာေတြ႔ရင္ မတရားတာေတြ႔ရင္ တညီတညြတ္ထဲ ဆန္႔က်င္ၿပစ္ဖို႔ အခ်ိန္တန္ေနၿပီဗ်။ အေမစုကို တခုခုေၿပာတိုင္း လူယုတ္မွာေတာ႔ မဟုတ္ေလာက္ပါဘူး ...သူဘာေႀကာင္႔ဒီလိုေထာက္တယ္ဆိုတာကိုလည္ စိတ္ရွည္ရွည္ထားၿပီး စဥ္းစားေပး ေတြးႀကည္႔ေပးလိုက္ပါလား...အေၿဖတခုခုေတာ႔ ထြက္လာမွာေပါ႔ဗ်ာ ဟုတ္ဘူးလာ။

Oo Thaw said...

I think U Aung Htoo is reasonable. What he said before the election was very notable.Daw Su should also consider his comment and opinion.
Bravo U Aung Htoo. Please carry on with your good works.
Oo Thaw

ရန္ကုန္သား said...

ေဝဖန္တာေတြေလ်ွာ့ပါ ျပည္သူေတြခံစားေနရတာေတြရပ္တည္ျပီး

ကူညီေပးေစခ်င္ပါတယ္။ျပည္သူဆုိတဲ႔အထဲမွာ လူတန္စားတရပ္လုိ

ျမင္နုိင္ငံဝန္ထမ္းေတြ ဟာလဲေခတ္အဆက္ဆက္မွာအသုံးခ်ခံျဖစ္ေန

ပါတယ္။တခါလာလဲ အက်င့္လပ္စားတယ္ပဲေျပာေနတယ္ လစာနဲ႔

တုိင္းထြာျပီး အလ်င္မွီေအာင္စား ေနရတဲ႔ဝန္ထမ္းေတြအမ်ာႀကီးပဲ


ခုိးလုိ႔ရတာေတြနဲ႔ ေပးတာ ကန္ေတာ့ တာကုိ လူႀကီးလုပ္စားတဲ႔ သူ

ေတြကုိယ္တုိင္ သန္႔ရွင္းေႀကာင္း ဘုရားေရွ႕ မွာ သစၥာဆုိရဲလား


လ်ာအရုိးမရွိတုိင္း လူႀကားေကာင္းမေျပာပါနဲ႔။

Tun Aye Kyaw said...

တရားဥပေဒ ရူေထာင့္ အရ ရိုက္ႏွက္ ညွင္းဆဲ ဘ၀ပ်က္
ေသေၾက အနစ္နာ ခံခဲ႕ ရသူမ်ားကို အလြန္ ကိုယ္ခ်င္း
စာပါသည္ ။ တရားေတာ္ အရ လုပ္သူမ်ား ျပန္ခံရမွာပါ ။
အေမစုက Direct Opposition ကို ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ
လုပ္ခဲ႕တာ အလုပ္မျဖစ္ ခဲ႕ပါ ။ ေတာင္အဖရိကက သမတ
မင္ဒဲလားနည္း ကအလုပ္ျဖစ္တာ လက္ေတြ႕ပါဘဲ ။

ရန္ကုန္သား said...

အခ်ိဳဝန္ႀကီးခ်ဴပ္ေတြ ယခင္ ကစထမႈးပုံစံ အာဏာရွင္စတုိင္လုပ္ေန

တုန္းပါ။ ၂၀၁၅ မွာအရွက္မကြဲေစခ်င္ရင္ ရွင္းထားသင့္ပါတယ္။

ဝန္ထမ္းေတြလဲ လက္မခံပါဘူး မထြက္နုိင္လို႔ ငုံခံေနရပါတယ္။

ကုိယ္ေပ်ာက္အဖြဲ႔ ေတြ႔နဲ႔စုံ စမ္းထားသင့္ပါတယ္။


သမၼတႀကီနဲ႔တပ္ခ်ဳပ္ႀကီးကုိတင္ျပပါတယ္။

haymar said...

U Lunswe, thank you for yr. article but you only see to criticize. DASSK is a perfect leader for our country that everybody cannot refuse.


All generals' children , they luxuriate beyond the limitations while people much struggling to survive. You should better think about it. And also should write and highlight some more article for the luxurious military people and their partners.
Thu said...

A white lotus bloomed from muddy, swampy ground. Honesty is fundamental of everythings.
Long Lives Daw Su !

Myint Ak said...

အ႐ွိကိုအ႐ွိအတုိင္းေဝဖန္ေထာက္ျပတာလက္ခံပါတယ္။အေမစုကိုယုံပါတယ္။ဒါေပမဲ႔အေမစုလုပ္ေဆာင္တာအားလုံးမႇန္တယ္ဆုိျပီးမ်က္စိမိႇတ္ ေထာက္ခံတာေတာ႔မျဖစ္သင္႔ဘူး။

ဲွKaung said...

ျဖစ္ခ်င္တာကေတာ့ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြကုိ အကုန္ႀကိဳးစင္တင္
ေဒၚစုက သမၼတလုပ္
စစ္တပ္က သူ ့အလုပ္ သူလုပ္။ ႏုိင္ငံေရးမွာ၀င္မရႈပ္
လူမူေရးအသင္းေတြမလုိေလာက္ေအာင္ အစုိးရက ျပည္စုံေအာင္ စီမံ
ဘုန္းႀကီးေတြက သာသနာေရးကိစၥပဲ ျပန္လုပ္
ေက်ာင္းသားေတြ ေက်ာင္းပညာပဲ ဦးစားေပးေလ့လာ

ဒါေတြ တခါတည္းျဖစ္မွ လြဏ္းေဆြတုိ ့အဖြဲ ့ စိတ္ခ်မ္းသာမယ္ဆုိ ဒီတသက္ ဘယ္ေတာ့မွ စိတ္ခ်မ္းသာမွာ မဟုတ္ဘူးဆုိတာ မွတ္ပါ။
ေဒၚစု ျဖစ္ခ်င္တာေတြထက္ ျဖစ္ႏုိင္တာေတြ၊ ျဖစ္သင့္တာေတြ ကုိ ခ်င့္ခ်င့္ ခ်ိန္ခ်ိန္ ေဆာင္ရြက္ေနတာပါ။
လူ ့အလုိ နတ္လုိက္ႏုိင္ရင္ လုိက္ႏုိင္လိမ့္မယ္။ အရာရာ မေကာင္းျမင္သမားေတြရဲ ့အလုိ ကုိ ဘယ္တန္ခုိးရွင္မွ ျပည့္စုံေအာင္ လုပ္ႏုိင္လိမ့္မွာမဟုတ္ဘူး။
အဲဒီမေကာင္းျမင္သမားေတြက အမ်ားနဲ ့ ဘယ္ေတာ့မွ အဆင္မေျပႏုိင္သလုိ ကုိယ့္ပတ္၀န္းက်င္က လူေတြနဲ ့လည္း အဆင္ေျပတဲ့ သူေတြမဟုတ္ဘူး။ လူေတြကထဲမွာလည္း လူ ့ဂလန္ ့၊ လူ ့ဂြစာေတြ ျဖစ္ေနတတ္တယ္။ သူ ့တုိ ့က သူမ်ားကုိ လြမ္းမုိးလုိ ့ ရရင္ သူတုိ ့အတြက္ အဆင္ေျပေနသလုိ ထင္ရေပမယ့္ စာတတ္တဲ့ သူနဲ ့ ေတြ ့ရင္ ျပသနာတတ္ေတာ့တာပဲ။


Soe Nyunt said...

တရားဥပေဒ ဆိုတာ အလြန္ေကာင္းတဲ႕ ၿဖစ္သင့္တာေတြေပါ့ ။ ကၩန္ေတာ္ ဥပေဒ တတ္ကၩမ္းသူ
မဟုတ္ပါ ။ ဒါေပမဲ႕ တခ်ဳိ႕ ကိစၥ ေတြမွာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္
တရား ဥပေဒ ရင္ဆိုင္ျပီးတဲ႕ အခါ ရန္သူျဖစ္ သြားတာ
မ်ားပါတယ္ ။ ေက်နပ္မူ ေတြေတာ့ 99 % ဘယ္သူက
ေက်နပ္မွာလဲ ။ ခံလိုက္ ရတာမ်ားပါတယ္ ။ဒါေပမဲ႕ ဘာမွ မလုပ္ရ ေသးခင္ ညွိႏွုိုင္း ေဆြးေႏြး အေျဖရွာ ႏိုင္ရင္ေတာ့
ရန္သူ မျဖစ္ဘဲ တိုင္းျပည္ အတြက္ ပိုေကာင္း သြားတာေပါ့

ၿဖိဳးသီဟ said...


ၾကြက္မနိုင္က်ည္မီရွုိ့ေနၾကတယ္။ထစ္ကနဲဆိုေဒၚစုကိုပဲေဝဖန္ေနၾကတယ္မေဝဖန္ရဘူးမဟုတ္ပါဘူးေဝဖန္။ၾကပါ။ဒါေပမဲ့ေျခေနနဲ့ခ်ိန္ခါေလးေတာ့ေစာင့္ပါဦး။

haymar said...

U Ag Htoo,

DASSK is a perfect leader for our country that everybody cannot refuse.


All generals' children , they luxuriate beyond the limitations while people much struggling to survive. You should better think about it. And also should write and highlight some more article for the luxurious military people and their partners.

Pa kyaing said...

ပုဂၢဳိလ္ေရးတိုက္ခိုက္မူကို ေရွာင္ျပီး ျပသနာကိုတိုက္ႀကရေအာင္။ ကြ်န္ေတာ္တို ့ရဲ ့အဓိက ျပသနာက စစ္အာဏာရွင္အျမစ္ျပတ္ေရးႏွင္ ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေရးျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ညာဏ္မွီသေလာက္ေျပာရရင္ လက္ရွိ ့ျဖစ္ေပၚေနတဲ ့ နိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းအရ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကို လႊတ္ေတာ္က ဘဲျပင္ရမယ္။လႊတ္ေတာ္ကို ျပည္သူလူထုက ျပင္ရမယ္။ကိုယ္ ့ေဒသမွာရွိတဲ ့ ကိုယ္ ့လႊတ္ေတာ္အမက္ေတြကို ကိုယ္ျပင္ႀကေပါ ့။လူထုေတြစည္းလံုး ညီညြတ္ဖို ့လိုတယ္ people power ကို သံုးနိုင္ေအာင္၊သံုးတက္ေအာင္ ေလ့က်င္ ့ယူရမယ္။ လက္ရွိအေျခအေနအရ ျပည္သူေတြမွာ လုပ္ခ်င္တာေတြမ်ားေနတယ္၊Target ေတြမ်ားေနရင္ ကိုယ္ႀကိဳက္တဲ ့Target ကို ကိုေရြးေနႀကရင္ people power ကို မရနိုင္ဘူး။အရာအားလံုး အေရးႀကီးမွန္းလုပ္သင္ ့မွန္း ကြ်န္ေတာ္နားလည္ပါတယ္။ အဲ ့ဒီအထဲက အေရးႀကီးဆံုးနဲ ့အလုပ္သင္ ့ဆံုးျဖစ္တဲ ့ ဖြဲ ့စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကိုဘဲ ပစ္မွတ္တစ္ခုအေနနဲ ့ေရြးခ်ယ္ျပီး ၀ိုင္းလုပ္ႀကေစခ်င္တယ္။အေျခခံ ဥပေဒတစ္ခုလံုးကိုျပင္ရမယ္လို ့မဆိုလိုပါဘူး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိုျမန္ဆန္ေစမဲ့ တစ္ခ်ိဳ ့အခ်က္အလက္ေတြကို အဓိကထားျပီး ျပင္ဆင္နိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားေစခ်င္တယ္။

S.Maung Chain said...

DASSK need strong criticize to be a good perfect leader and to listen every criticize sound.Then need to criticite by herself.Every famous leader got critizite before they success.

Soe Nyunt said...

အမွန္ဆံုး ပါဘဲ ။ ပထမဆံုး Target က အေရးၾကီးတဲ႕
အေျခခံ ဥပေဒ အခ်ဳိ႕ ျပင္ဆင္ေရးပါ ။ အင္ဒိုနီးရွားလဲ
ဒီလိုမ်ဳိးနဲ႕ စစ္ဗိုလ္ေတြ လြတ္ေတာ္ကို ေက်ာခိုင္းျပီး
ဒီမိုကေရစီ ပံုစံ ျဖစ္လာတာပါ ။

Mg Po said...မွန္၏ အေၿခခံဥပေဒကို ပထမ ၿပင္ရမွာပဲ။ ဒါကိုၿပင္နိုင္ဖို႔ အားလံုး ပါ၀င္က်ရမယ္ ေဒၚစုတေယာက္ထဲ ေအာ္ေနလို႔လဲ ေၿပာင္းလဲလာမွာမဟုတ္ဘူး အားလံုးပါ၀င္ရမယ္ အားလံုးတညီတညြတ္တည္း ေတာင္းဆိုရမယ္။ေ၀ဖန္ေထာက္ၿပ တဲ႔လူရွိရင္ ခြင္႔ၿပဳလိုက္ပါ ဒါနိုင္ငံေရးတိုးတက္ေၿပာင္းလဲမွဳအတြက္ ဒါေတြလဲလိုတယ္။ လူေ၀ဖန္တာမရွိပဲနဲ႔ေတာ႔ အၿမင္႔ဆံုးကို မေရာက္နိုင္ဘူး ဒါေတြလဲလိုအပ္တယ္။ အားလံုး စိတ္ရွည္သည္းခံတတ္ဖို႔လိုၿပီ ၊ လုပ္ပံုကိုင္ပံုေတြ pro က်ဖို႔လိုတယ္ စိတ္ရွည္သည္းခံဖို႔လိုပါတယ္ခင္ဗ်။ ဒါမွ ကိုလိုခ်င္တဲ႔ ပန္းတိုင္ကိုေရာက္မယ္ ...အေမစု ၿဖစ္ေစခ်င္တာလဲ ဒီလိုပဲလိုထင္႔ပါတယ္။

Khp said...

daw suu times are over, she is going to die soon. myanmar army is using " Time" as a bullet.

so don't be stupid guys.

ignore nld and usdp. then do what we have to do.

myosanoo said...

ခင္ဗ ်ားတို႔ဘာဘဲေျပာေျပာ
သၾကားမင္းဆင္းလာျပီးဘာလုပ္ပါဘဲေျပာေျပာ
အေမစုမွအေမစုပါဘဲဗ်ာ
က်ြန္ေတာ္တို႔ကခင္ဗ်ားတို႔လိုမေတာ္ေပမဲ့
မိမိတိုရဲ႔ေခါင္းေဆာင္ဟာအေမစုဆိုတဲ့. ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္စြာေရ ႊးခ်ယ္နိဳင္ခြင့္ကိုအသုံးခ်ျပီးေရႊးခ်ယ္ထားပါတယ္
မေက်နပ္ရင္မိမိကိုယ္မိမိအဆုံးစီရင္လိုက္ပါ လုံးဝလုံးဝဝမ္းနည္းမွာမဟုတ္ပါ
အေမစုသည္လူထုေခါင္းေဆာင္
အေမစုကိုရာႏွန္းျပည့္ေထာက္ခံတယ္
အေမစုကိုဝန္ရံမယ္

S' Moonlit Win said...

ျပင္ၾကျပင္ၾက...။၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုကိုျပင္ဖို႔ နအဖ
လြွတ္ေတာ္ထဲမွာ ေသေအာင္သာထိုင္ျပီးျပင္လိုက္
ၾက။နအဖက ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုကို မင္းတို့သေဘာရွိ
ျပင္ဖို႔ ခြင့္ျပဳထားၿပီးသားဆိုေတာ့ျပင္ၾကေပါ့ကြာ...။

Pa kyaing said...

ဲျပင္ရမယ္..မျဖစ္မေနကုိျပင္ရမွာပါအရင္ဆုံးနအဖလြတ္ေတာ္ကုိျပည္သူ ့လြတ္ေတာ္ျဖစ္ေအာင္ျပင္ၾကရမယ္ျပင္နိင္မဲ့အခြင့္အေရးကလဲျပည္သူေတြရဲ ့လက္ထဲမွာရွိေနျပီး သမၼတဦးသိန္းစိန္ကုိယ္တုိင္ကလဲ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေ၇းဟာျပည္သူေတြအေပၚမွာပဲမူတည္တယ္လုိ ့ေျပာခဲ့တယ္ သူေစတနာပါလုိ ့ပဲေျပာေျပာမေျပာေျပာကြ်န္ေတာ္တုိ ့ကဒီအခ်က္ကုိပဲကုိင္ျပီးေတာ့ေရွ့ဆက္တုိးရမွာပဲ...............

minthike said...

ကိုေအာင္ထူးေရ ခင္ဗ်ား ေရွ့ေနေတြ ျနမ္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီရဖို ့အတြက္ ေပးတဲ့ ေငြေတြကို ေစာက္တလြဲသံုူး မဲေဆာက္က ဖာရံုမွာ ခင္ဗ်ားကားကို ရဲဖမ္းထားတာ ဘတ္ 6000 နဲ ေ၇ြးယူခဲ့တာ မေပ့္ပအါနဲ ါ ခင္ဗ်ားလို ေဒါစု နံပည္အ်က္ မရွိဘူး။

Pa kyaing said...

ဖြဲ ့စည္းပံု အေျခံဥပေဒကို ျပင္ဖို ့ႀကိဳးစားႀကေတာ ့မယ္ဆိုရင္ ပထမဦးဆံုး ကြ်န္ေတာ္တို ့လုပ္သင္ ့တာက ဘယ္အခ်က္ေတြကိုျပင္ဆင္သင့္သလဲ ဆိုတဲ့ ဘံုသေဘာတူညီခ်က္ ရဖို ့အေရးႀကီးတယ္။ ကြ်န္ေတာ္အျပင္ခ်င္ဆံုးအခ်က္သံုးခ်က္ရွိပါတယ္။၁)သမၼတ၊
ဒုသမၼတ ႏွင့္ အရည္အခ်င္းမ်ား ဘာျဖစ္လိုလည္းဆိုရင္နိုင္ငံေရး၊စီးပြားေရ၊လူမွဳေရး အဖက္ဖက္က ခြ်တ္ခ်ံဳ က်ေနတဲ့ ျမန္မာျပည္ႀကီးကိုကယ္တင္ဖို ့ သမၼတရဲ ့အေရအခ်င္းဟာ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ လက္ရွိ အေျခခံဥပေဒအရ သမၼတ ျဖစ္ခြင္ ့ဟာ လက္တစ္ဆုပ္စာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ ့လက္ထဲမွာဘဲရွိတယ္။အဲ ့ဒီလက္တဆုပ္စာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြထဲမွာမွ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ဟာ အေတာ္ဆံုးလို ့ေျပာရမယ္။ သူေတာင္မွ ကြ်န္ေတာ္တို ့အစိုးရဟာ နိုင္ငံတကာအဆင္ ့အတန္းကို မမွီဘူးလို ့ ၀န္ခံေျပာႀကားခဲ ့ပါတယ္။ အဲ ့ဒီေတာ့အေျခဥပေဒမွာ အရည္အခ်င္းျပည့္၀တဲ့ သမၼတကို ေရြးခ်ယ္နိုင္ဖို ့ကန္ ့သက္ထားတဲ ့အခ်က္အလက္ေတြကို ဖယ္ရွားေပးရပါမယ္။ သမၼတဆိုတာ နိုင္ငံတကာမွာ ႀသဇာ ေညာင္းတဲ ့သူ၊ဳပည္သူလူထု တစ္ရပ္လုံုးက ေလးစားျပီးအားကိုးယံုႀကည္တဲ့သူ၊တိုင္းျပည္အတြက္ ကိုယ္က်ိဳးစြန္ ့အနစ္နာခံတဲ့သူ၊ နိုင္ငံရဲ ့အေရးတႀကီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြမွာ ညဏ္အေမွ်ာ္အျမွင္နဲ ့ယွည္ျပီး အမွားအယြင္းအနည္းဆံုး ဆံုးျဖတ္နိုင္စြမ္းရွိတဲ့သူ ျဖစ္ရပါမယ္။ ဒါမွလည္း ရွဳပ္ေထြးလွတဲ့ တိုင္းရင္းသားအေရး၊ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး ေတြကိုေဆာင္ရြက္တဲ ့ေနရာမွာ ေအာင္ျမင္နိုင္လိမ္ ့မယ္လို ့ယံုႀကည္ပါတယ္။၂) လြတ္ေတာ္အသီးသီးမွာ စစ္တပ္ ၂၅ % ေနရာယူထားတဲ ့ကိစၥကို ဖယ္ရွားျခင္း။ ၃) ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုးက အယံုအႀကည္မရွိလုိ ့ လႊတ္ေတာ္ကိုေသာ္လည္ေကာင္း အစိုးရအဖြဲကိုေသာင္ လည္ေကာင္း ျဖတ္သိမ္းရေတာ ့မယ္ဆိုရင္ စစ္တပ္က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ ကိုလႊဲေျပာင္းယူတာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ အရပ္သားႀကားဖ်တ္ အစိုးရတစ္ရပ္ဖြဲ ့စည္းျပီး တိုင္းျပည္တည္ျငိမ္ ေအးခ်မ္းေအာင္ ဆက္လက္တာ၀န္ယူသြားတာမ်ိဳးျဖစ္ေစခ်င္တယ္။

Thiha Kyaw Oo said...

ကၩန္ေတာ္ အထက္ပါ အခ်က္မ်ားအား လံုး၀
ေထာက္ခံ ပါသည္ ။

kyawthusukyi said...

ေဆာင္းပါးရွင္ ... ေသခ်ာတာကေတာ႔
သားသမီးေတြကို ဆုံးမ သြန္သင္စံနမူနာေပးရာမွာ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးဇာဂနာ ဦးေက်ာ္သူ
ဦးမင္းကိုနုိင္ တို႔လို လူေတြ ေသခ်ာေပါက္ ပါေနပါတယ္
ေဘးထိုင္ဘုေျပာ ေဝဖန္ေရး ေလကန္ေရးသမားေတြ
မပါတာေသခ်ာပါတယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦး ဇာဂနာ ေက်ာ္သူ မင္းကိုနုိင္ တို႔ကို တိုင္းျပည္ အတြက္
လုပ္ပိုင္ခြင္႔ေတြ ေပးၾကည္႔ပါလား

Tun Aye Kyaw said...

နမူနာ အႏၷိယ ကိုလည္း ႀကည္ႏိုင္ပါသည္ ။ ဒီမိုကေရစီ
ႏိုင္ငံေရး လြတ္လပ္ေသာ ေကာင္းမြန္ေသာ တရားစီရင္
ေရး ( ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ အင္ဒီရာ ဂႏၵီ ေတာင္ သာမန္ ခရိုင္
အဆင့္ ေလာက္ တရားရံုး ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို လိုက္နာခဲ႕
ရသည္ ) စနစ္ ႏွင့္ အထူး ေကာင္းမြန္ေသာ ပညာေရး
တို႕ေၾကာင့္ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမူ စသည္ တို႕ကို ေက်ာ္လွြား
ကာ တိုးတက္ေသာ နိုင္ငံ အျဖစ္သို႕ ေျခလွမ္းေနျပီ
ၿဖစ္ပါသည္ ။

Ko Hein said...

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕သမီးအျဖစ္ပဲ ေလးစားပါသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေျပာင္းလဲဖို႕ကိုသူတစ္ေယာက္တည္းအားနဲ႕ဘယ္လိုမွမျဖစ္နုိင္လို႕ထင္ပါတယ္ အားလံုးပါဝင္မွပဲျဖစ္နိုင္ပါမယ္ အလကားေနရင္းဆႏၵျပေနတဲ့ လူေတြနဲ႕ေတာ့ ဘယ္လိုမွေျပာင္းလဲလာမွာမဟုတ္လို႕ပဲထင္မိပါတယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကဆႏၵျပသူေတြကို ေဖ်ာင္ဖ်ေျပာဆိုတဲ့ သတင္းကိုတခါမွ မၾကားဖူးေသးပါ တစ္ခါေလာက္ၾကားရရင္ေတာ့ လူထုေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ေလးစားႏိုင္ပါတယ္

ေအာက္တန္းဆုၾကည္ said...

ကခ်င္ျပည္မွာ စစ္ျဖစ္ေနတယ္ ဟုတ္လား
က်မျဖင့္ မသိေပါင္။
ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ တုန္းကပဲ ေရာက္တာ မွတ္မိတယ္။
အဟဲ ေျပာရမွာေတာ့ ရွက္ပါတယ္။
မဲလိုခ်င္လို႔ေလ။
ခုက ကိစၥလား ..
သူတို႔ဖာသာ ရွင္းပါေစ က်မနဲ႕ ဆိုင္ဘူးေတာ့။

Unknown said...

နိုင္ငံေရသမားဆိုတာေတာ့ နိုင္ငံေရးသမားစိတ္ပဲရွိမွာေပါ့။
တိုင္းရင္းသားေတြေသတာ NLD ကိုဘာမွထိခိုက္တာမွမ
ဟုတ္တာ..။သူဘာေျပာမွာတဲ့လဲ...။ေဒၚစုခမ်ာလဲလြတ္
ေတာ္ထဲကသူ့ဖင္ထိုင္ခံုဘယ္ေတာ့ေပ်ာက္မလဲဆိုတာ ခ်င့္
ခ်ိန္ေနရေတာ့ တိုင္းရင္းသားျပသနာေတြကိုအခ်ိန္မေပး
နိုင္တာ သိပ္အျပစ္မျမင္ၾကပါနဲ႔ဗ်ာ..။ခမ်ာသနားပါတယ္။

Tun Aye Kyaw said...

အားလံုး ကိုယ္႕လူကိုယ္ ထိမ္းေစခ်င္တယ္။ စစ္အစိုးရ
ေခာတ္ တုန္းက ျငိမ္းခ်မ္းေနလိုက္ႀကတာ ။

ko jerry said...

I fully agreed with U Aung Htoo.
Daw Su has sacrificed for the country for more than twenty years. That cannot be denied. But Daw Su should look after about minorities. What U Aung Htoo comments are true. after all Thein Sein , army and cronies will get richer from Natural resources. I know Thein Sein very well. I lived near and am his neighbour, Htoo has built for his house for free in Mayangone township. That's how the burmese generals are getting richer without spending a single pyars.
So how can we trust these generals from top to down. They are all liar including Aung Min.

minzaw741 said...

တကယ္ေတာ့ဗ်ာ ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္မွဳ ့မရွီပဲနဲ ့ေဘးက ေလပန္းေနရင္ အရာမထင္ပါဘုူး ေရွ ့ေနၾကီးေရာ ျမန္ ့မာ့နိုင္ငံေရးမွာ ဘယ္ေလာက္ပါ၀င္ခဲ ့သလဲ၊အခက္အခဲေတြေရာ ေက်ာ္လြားခဲ ့ဘုူးလား ျပည္ခ်စ္တစ္ေယာက္အေနနဲ ့ေရာ အစိုးရအေနနဲ ့ေရာ ခင္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳတာ ရွီခဲ့လား ဆိုလိုတာက တိုင္းျပည္အတြက္ အနစ္နာခံျပီး ျပည္သူေတြအတြက္ စစ္အစိုးရကို အံတုျပီး ဘာမ်ား မွတ္မွတ္ရရ လုပ္ခဲ ့ဘုူးလား ဥပမာဗ်ာ ကိုမင္းကိုနိုင္တို ့လို အမွန္တရားကို ခ်စ္လို ့ျမန္မာတိုင္းရင္းသားေတြကို ခ်စ္လို ့ထြက္မေျပးပဲ ရဲရဲရင္ဆိုင္တတ္တဲ ့ စိတ္ေလးမ်ားနဲ ့တိုင္းျပည္အတြက္ ဘာလုပ္ေပးခဲ ့လဲဗ်ာ...လာပါ ေလ ့လာပါ သံုးသပ္ပါ ျပီးမွ ေ၀ဖန္ပါ ေဘးကေန ထိုင္ဘုေျပးေျပာ မလုပ္ပါနဲ ့ ေတာင္းပန္ပါတယ္ စုနဲ ့စိန္ ၾကည္ျဖဴမွ ျပည္သူစိတ္တိုင္းက် ဒီမိုကေရစိရမွာပါ လူဆိုတာက ပုဂၢိဳလ္ခင္မွ တရားမင္ပါတယ္...၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေျပာင္းလဲဖို ့ဆိုတာ သူတို ့ကို ေပါင္းထားမွ ကိုယ္ျဖစ္ေစခ်င္တဲ ့ပံုစံ ရမွာပါ၊လက္ရွီနဲ ့လက္မဲ ့ဆိုတာက ဒီလိုပဲ စည္းလံုးေရးလုပ္ယူရပါတယ္ သူတို ့နွစ္ဦးေပါင္းလို ့ေခတ္ေနာက္ျပန္မသြားဘုူးလို ့ က်ေနာ္တို ့လံုး၀ယံုၾကည္တယ္ဗ်ာ....