Thursday, May 29, 2014

စနစ္ဆုိး၏သားေကာင္ ျမန္မာျပည္ရွိ ဆရာ၀န္ ဆရာမမ်ား

ေဒါက္တာစုိးထြန္း
(ရန္ကုန္တုိင္းမ္ဂ်ာနယ္ - အတဲြ ၁၀ အမွတ္ ၁၈)

ေခတ္၏တိုးတက္မႈျပရန္ၫႊန္းကိန္း (Indicator) အျဖစ္ ေဆး႐ုံဘယ္ႏွ႐ုံ၊ ခုတင္ဘယ္ ႏွလံုးတည္ေဆာက္ေပးခဲ့သည္ဟု ျမန္မာ့႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ သတင္းစာမ်ားတြင္ မၾကာခဏ ေတြ႕ျမင္ၾကရမွာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အဆိုပါေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္းမ်ားအတြက္ ဆရာဝန္၊ သူနာျပဳ ဆရာမ ဘယ္ႏွဦး ခန္႔ထားမည္။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေဆးဝါးအတြက္သံုးစြဲရန္ ေငြမည္မွ် တြက္ခ်က္လ်ာထားျခင္းမရွိပါ။ ထို႔အျပင္ ဓာတ္မွန္စက္၊ ဓာတ္ခြဲခန္း တည္ေဆာက္ေပးထားေသာ္လည္း ေန႔စဥ္၊ လစဥ္၊ ႏွစ္စဥ္ကုန္က်မည့္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းတန္ဖိုးကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ထားျခင္း မရွိပါ။ ေဆး႐ုံမ်ားတြင္ တပ္ထားသည့္ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကေတာ့ 'ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္သူမ်ားကို စရိတ္မွ်ေပးက်န္းမာေရး စနစ္က်င့္သံုးရန္' 'ဆင္းရဲခ်ဳိ႕တဲ့ေသာသူမ်ားကို အခမဲ့ကုသေပးသည္'ဟူေသာ ဆိုင္းဘုတ္သည္ လူနာမ်ားႏွင့္ ဆရာဝန္၊ သူနာျပဳမ်ားကို ရန္တိုက္ေပးထားသလို ျဖစ္ေနပါသည္။

ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံသို႔လာေသာ လူနာမ်ားမွာ ဆင္းရဲသျဖင့္ ျပင္ပေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္းသို႔ မသြားႏိုင္၍ လာသူမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ တခ်ဳိ႕လူနာမ်ားမွာ မိမိတို႔ေနထိုင္ရာ ရပ္ကြက္႐ုံးတြင္ ဆင္းရဲေၾကာင္း ေထာက္ခံစာမ်ားကို ယူလာသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။

ဆိုင္းဘုတ္တပ္ထားသည့္ ဆင္းရဲခ်ဳိ႕တဲ့သူမ်ားကို အခမဲ့ကုသေပးရမည္ဆိုေသာ္လည္း အဆိုပါ ေဆး႐ုံမ်ားအတြက္ လံုေလာက္ေသာေဆးဝါးမ်ား ေပးထားျခင္းမရွိ၍ ဆရာဝန္၊ ဆရာမမ်ားမွ ေပ်ာက္ေစဆရာမ်ားကဲ့သို႔ ေရမန္းျဖင့္ကုသမွသာ ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ- ခုတင္ ၃ဝဝ ေဆး႐ုံတစ္႐ုံတည္ေဆာက္မည္ဆိုပါက ဆရာဝန္ဘယ္ႏွဦး၊ သူနာျပဳဘယ္ႏွဦး၊ အျခားဝန္ထမ္းဘယ္ႏွဦးႏွင့္ လူနာ ၃ဝဝ အတြက္ ေန႔စဥ္ ေဆးဝါး မည္မွ်ကုန္က်မည္၊ ခြဲစိတ္မည့္လူနာအတြက္ တစ္ဦးလွ်င္ ေဆးဖိုးမည္မွ်ကုန္က်မည္ကို တြက္ခ်က္ထားျခင္း၊ ခ်ထားေပးျခင္းမရွိဘဲ 'အခမဲ့ ကုသေပးမည္' ဟု ဆိုင္းဘုတ္တပ္ထားျခင္းမွာ လူနာႏွင့္ ဆရာဝန္မ်ားအား ရန္တိုက္ေပးေနသလိုပင္ျဖစ္ပါသည္။

အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ ေဆးဝါးမ်ားပင္ ေလာက္ငွေအာင္ အစိုးရမွ မေထာက္ပံ့သည့္အတြက္ လူနာေစာင့္မွ သြားဝယ္ရသည့္ ဒုကၡေတြ႕ေနရပါသည္။ ထို႔အျပင္ လူနာတစ္ဦး ေဆး႐ုံတက္ပါက ေဆးဝယ္ခိုင္းရန္ ေငြရွိရမည့္အျပင္ လူနာေစာင့္တစ္ဦးလည္းလိုသည့္အတြက္ ထိုသူ၏ လုပ္အားခ ဆံုး႐ႈံးေနသည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံသို႔ လူနာတစ္ဦး တက္ေရာက္ပါက ဆရာဝန္၊ သူနာျပဳမွ လူနာေစာင့္ပါသလား။ ေငြေၾကးမည္မွ်တတ္ႏိုင္သလဲဟု မိမိတို႔၏ ကုသေရးႏွင့္မဆိုင္သည့္ အပိုေမးခြန္းကို ေမးေနရပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္ ဖတ္ဖူးေသာ Facebook စာမ်က္ႏွာတစ္ခုတြင္ လမ္း၌ မူးလဲေသာ လူနာအား ေဆး႐ုံသို႔ သြားပို႔ေသာအခါ ဆရာဝန္၊ သူနာျပဳမွ လူနာေစာင့္ပါမွျဖစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆို၍ အဆိုပါ ဆရာဝန္၊ သူနာျပဳမ်ားကို ဝိုင္းၿပီးဆဲသည့္ Comment အမ်ား ေရးထားသည္ကို ေတြ႕ရ၍ စိတ္မေကာင္းပါ။ အဓိကတရားခံမွာ စနစ္ေၾကာင့္သာျဖစ္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္တြင္ က်န္းမာေရးအာမခံစနစ္ကလည္း မရွိ၊ ေဆးဝါးကလည္း မျပည့္စံု၊ ဆရာဝန္၊ သူနာျပဳအင္အားႏွင့္ လူနာအေျခအေန (Doctor Patient Ratio) (Doctor Nurse Ratio) ကလည္း မမွ်သည့္အေျခအေနတြင္ စနစ္ကိုမျပင္ဘဲ အဆိုပါစနစ္၌ ပါဝင္ကျပအသံုးေတာ္ခံေနရသည့္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားကိုသာ လက္ညိႇဳးထိုးေနသည္မွာ မတရားဟု ထင္ပါသည္။

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရးစီမံကိန္းဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ေဝသည့္ စာရင္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူဦးေရအမ်ားစုမွာ က်န္းမာေရးအသံုးစရိတ္ကို မိမိတို႔အိတ္ကပ္ထဲမွ စိုက္ထုတ္သံုးစြဲေနရျခင္း (Out of Pocket) ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ထို႔အျပင္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သုေတသနစစ္တမ္းအရ ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ က်န္းမာေရးစရိတ္ေၾကာင့္ ဒုကၡျဖစ္ေနေၾကာင္း Catatirphic Effect ေတြ႔ရပါမည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆရာဝန္တစ္ဦးျဖစ္ရန္ မလြယ္ကူပါ။ ရွစ္တန္း၊ ကိုးတန္း၊ ၁ဝ တန္းတြင္ ေငြေၾကးမ်ားစြာ အကုန္အက်ခံ၍ က်ဴရွင္ေကာင္းေကာင္း ထားရပါသည္။ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္လည္း သူမ်ားကဲ့သို႔ ႐ုပ္ရွင္မၾကည့္ရ၊ မကစားရပါ။ ညဘက္လည္း အိပ္ခ်ိန္ ေလွ်ာ့ရပါသည္။ မိဘမ်ားလည္း ပင္ပန္းၾကရပါသည္။ ၁ဝ တန္းေျဖသူ သိန္းခ်ီရွိသည့္အထဲမွ ယခင္ကလူ ၅ဝဝ ေက်ာ္၊ ယခုလူ ၂၅ဝဝ ေက်ာ္ ေဆးတကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ရပါသည္။

ေဆးတကၠသိုလ္၏ ျပ႒ာန္းခ်က္စာအုပ္မ်ားမွာ အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွ ျပ႒ာန္းထားေသာ ေဆးပညာစာအုပ္မ်ားကို သင္ၾကားရပါသည္။ မူရင္းစာအုပ္ဝယ္လွ်င္ ေစ်းအလြန္ႀကီးပါသည္။ ေဆးတကၠသိုလ္တြင္ စာသင္ႏွစ္ခုနစ္ႏွစ္နီးပါး သင္ၾကားရပါသည္။ တခ်ဳိ႕တစ္ဝက္မွာလည္း က်ဴရွင္တက္ၾကပါသည္။ ထိုသို႔ ေဆးတကၠသိုလ္တက္ေရာက္ရန္ တစ္လလွ်င္ က်ပ္ႏွစ္သိန္းမွ သံုးသိန္းဝန္းက်င္ မိဘမ်ားမွ ေထာက္ပံ့ရပါသည္။ ေဆးေက်ာင္းတက္သည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမွာလည္း အပတ္စဥ္၊ လစဥ္ စာေတြ႕လက္ေတြ႕ စာေမးပြဲေျဖဆိုေနရပါေသာေၾကာင့္ အျခားေက်ာင္းသားမ်ားကဲ့သို႔ အေပ်ာ္အပါးလိုက္စားရန္အခ်ိန္မွာ လြန္စြာနည္းပါးပါသည္။ ႀကိဳးစားၿပီး ေငြကုန္ေၾကးက်ခံ၍ ဆရာဝန္ျဖစ္ပါကလည္း အစိုးရလက္ေထာက္ဆရာဝန္ရာထူး ေခၚခ်ိန္ ႏွစ္ႏွစ္၊ သံုးႏွစ္ ေစာင့္ရပါသည္။ က်ဴရွင္တက္ရပါသည္။ အဂၤလိပ္စာ IELTS အတြက္ က်ဴရွင္တက္ရပါသည္။

စာက်က္ရပါသည္။ ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ေရး စာေမးပြဲေအာင္ျမင္၍ လက္ေထာက္ဆရာဝန္ျဖစ္ပါက ယခုေနာက္ဆံုး (ဧၿပီလ၊ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္) လစာအရ တစ္လလွ်င္ က်ပ္တစ္သိန္းခြဲ ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါလစာမွာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ မည္သည့္ပညာမွမတတ္ ကားေမာင္းတတ္ပါက ယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦးရမည့္ လစာျဖင့္ အတူတူျဖစ္ပါသည္။

ေဆး႐ုံအမ်ားစုတြင္ ေနစရာအိပ္ခန္းမရွိပါ။ စီးစရာ ကား၊ ဆိုင္ကယ္၊ စက္ဘီးလည္း မေပးပါ။ ညဂ်ဴတီ၊ ပိတ္ရက္ဂ်ဴတီလည္း ဆင္းရပါသည္။ ေဆးကုရာတြင္လည္း စာအုပ္ထဲ၌ သင္ၾကားေပးလိုက္ေသာ၊ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေလ့က်င့္ေပးလိုက္ေသာ အေကာင္းဆံုးေဆးဝါးကုထံုးမ်ားကို ေခါင္းျဖဴေအာင္ စဥ္းစား၍ ေပးရပါသည္။ ျမန္မာျပည္မွ ဆရာဝန္ေလာက္ ေတာ္ေသာသူ ကမၻာတြင္ ရွိမည္မထင္ပါ။ မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ ဆရာဝန္တစ္ဦး တစ္လသိန္း ၂ဝ၊ ၃ဝ ခန္႔၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ အဂၤလန္ႏိုင္ငံတြင္ တစ္လ လစာသိန္း ၆ဝ၊ ၈ဝ ေလာက္ ရေနခ်ိန္ အဆိုပါ ဆရာဝန္မ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားရွာရန္မလိုဘဲ လူတန္းေစ့ ေနႏိုင္ခ်ိန္တြင္ တစ္လလွ်င္ က်ပ္တစ္သိန္းခြဲ ဝင္ေငြျဖင့္ မသထာေရစာ အငတ္ခံလုပ္ကိုင္ေနေသာ စနစ္ဆိုးမွ ျမန္မာႏိုင္ငံမွဆရာဝန္၊ သူနာျပဳမ်ားကို ကြၽန္ေတာ္ သမၼတႀကီးကိုယ္စား ႏိုင္ငံသားေကာင္းဆု ခ်ီးျမႇင့္ခ်င္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးမွ 'ျပည္ပတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ ပညာတတ္မ်ား ျပန္လာရန္ ဖိတ္ေခၚေနပါသည္' ကြၽန္ေတာ္ တစ္ခုျဖည့္စြက္ခ်င္ပါသည္။ အဆိုပါ ျပန္လာမည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္တြင္း၌ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ ဘြဲ႕ရပညာတတ္မ်ားသည္ 'ျပည္ပ၏လုပ္ခလစာ၏ အပံု ၁ဝဝ ပံုတစ္ပံုမွ်ျဖင့္ ျပည္သူကို အလုပ္အေကြၽးျပဳႏိုင္ပါမည္ေလာ' ဟု ျဖည့္စြက္ေမးခ်င္ပါသည္။

စနစ္၏သားေကာင္ျဖစ္ၾကေသာ ဆရာဝန္၊ သူနာျပဳတို႔သည္ မိမိတို႔၏လစာျဖင့္ မရပ္တည္ႏိုင္၍ 'ဆရာဝန္လုပ္လွ်င္ စီးပြားမလုပ္ရပါ' ဆိုေသာ စကားကို မလိုက္နာႏိုင္ဘဲ မိမိတို႔၏ကိုယ္ပိုင္ခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မွာ ရွိသည့္ ဆရာဝန္မ်ားကဲ့သို႔ အနားမယူႏိုင္၊ စာေလးဘာေလး မဖတ္ႏိုင္ဘဲ ဟိုေဆးခန္း၊ ဒီေဆးခန္းေျပးရႏွင့္ ည ၁၁ နာရီ၊ ၁၂ နာရီမွ အိမ္ကိုေရာက္ ညစာစား၊ ေရခ်ဳိးၿပီး အိပ္ရာဝင္ရပါသည္။ မနက္ေစာေစာ ၅ နာရီထၿပီး ေဆး႐ုံမသြားခင္ ေဆးခန္းေလး ေျပးထုိင္ၿပီး လူနာေစာင့္ေနရပါသည္။ သို႔မွသာ 'ငတ္၍ေသေသာ ဆရာဝန္မိသားစု' ဟု ေက်ာ္မေကာင္းၾကားမေကာင္း မျဖစ္ရန္အတြက္ ႐ုန္းကန္ေနရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

နံနက္ ၈ နာရီခြဲအမီ ခြဲစိတ္ခန္းဝင္ရန္ (သို႔မဟုတ္) လူနာလွည့္လည္ၾကည့္႐ႈရန္ (Ward Round) ေဆး႐ုံသို႔ အူယားဖားယား ေျပးရပါသည္။ လူနာမ်ားအား က်န္းမာေရးႏွင့္ညီၫြတ္ေအာင္ ေနထိုင္ရန္ ေျပာဆိုေနရေသာ္လည္း ေျပာေနသူ ဆရာဝန္၊ ဆရာမကိုယ္တိုင္မွာမူ မ်က္တြင္းေဟာက္ပက္ႏွင့္ တီဗြီၾကည့္ခ်ိန္၊ လမ္းေလွ်ာက္ခ်ိန္ မရွိပါ။ ေဆး႐ုံေရာက္သည့္အခါလည္း လူနာမ်ားက ျပည့္က်ပ္ေနၿပီး လူနာေစာင့္မ်ားကလည္း ျပည့္ႏွက္ေနပါသည္။ ဆရာဝန္၊ သူနာျပဳအခ်ဳိး (Doctor Nurse Ratio) မွာ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ေဝထားသည့္ Health in Myanmar ေမ ၂ဝ၁၃ အရ ဆရာဝန္တစ္ဦးလွ်င္ သူနာျပဳတစ္ဦး (၁း၁) သာရွိ၍ အမွန္တကယ္ ရွိရမည့္ (၁း၃) ထက္မ်ားစြာ ေလ်ာ့နည္းေနပါသည္။ သူနာျပဳမ်ားမွာလည္း မႏိုင္ဝန္ထမ္းေနရ၍ အလုပ္သင္ဆရာဝန္မ်ားမွ ကူညီၿပီး ေဆးထိုးျခင္း၊ ေသြးေဖာက္ျခင္း ျပဳလုပ္ေပးေနရပါသည္။

နံနက္ခင္းမွသည္ ညေနအထိတိုင္ေအာင္ လူနာမ်ားကို ေဆးကုသျခင္းအျပင္ အျခားႏိုင္ငံျခားမွာလို အတြင္းေရးမွဴး မရွိသည့္အတြက္ ေဆး႐ုံစာရင္းဇယားမ်ားကိုလည္း ျဖည့္စြက္ေနရပါသည္။ ဘြဲ႕လြန္တက္ရန္လည္း စာက်က္ေနရပါသည္။ က်ဴရွင္တက္ေနရပါသည္။ ေတာ္ဝင္သမားေတာ္ျဖစ္ရန္ MRCP , MRCS Exam ေျဖရန္ အဂၤလိပ္စာက်ဴရွင္လည္း တက္ေနရပါသည္။ ကိုယ့္ပိုက္ဆံျဖင့္ကိုယ္ စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ ေငြလည္း စုရပါဦးမည္။ 'ဆင္းရဲေသာလူနာမ်ားအား အခမဲ့ကုသေပးသည္' ဆိုေသာ ဆိုင္းဘုတ္အရ ေပးစရာ ေဆးကလည္း ကုန္ေန၍ လူနာမ်ား၏ေျပာဆိုျခင္းလည္း ခံရပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ေဆးကုသေရးပန္းတိုင္သို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းလိုပါက 'ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ လစာ ေပးရမည္'။ 'ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ေဆးဝါး၊ ေရာဂါရွာေဖြေရးကိရိယာ ျဖည့္တင္းေပးရမည္' ဆိုပါလွ်င္ ဆရာဝန္၊ ဆရာမမ်ား၏ ေႏြးေထြးေသာအျပံဳးတင္မကပါ ႐ွဴး႐ွဴးေပါက္၊ အီး အီးပါလွ်င္ေတာင္ အိမ္သာကို ကိုယ္တိုင္လိုက္ပို႔ၾကမည္သာျဖစ္သည္။ ဆိုက္ကားဆရာ၊ ေမာ္ေတာ္ကားဆရာလစာေလာက္ပင္ မရေသာအေျခအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ အရည္အေသြးဝန္ေဆာင္မႈကို ေရာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုပါက 'ဝ'မရွိဘဲ'ဝိ'လုပ္ေနျခင္းသာျဖစ္ၿပီး လာမည့္ ၂ဝ၁၅ ေအအီးစီတြင္ ဦးေႏွာက္ယိုစီးမႈေတြ႕ျမင္ႏိုင္ၿပီး ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံမ်ားတြင္ ဆရာဝန္၊ သူနာျပဳမရွိဘဲျဖင့္ ေနႏိုင္သည္ကို သတိျပဳသင့္ပါသည္။ ပါေမာကၡႀကီးတစ္ဦးက ေျပာဆိုခဲ့သည္မွာ MRCP Exam တြင္ စာေမးပြဲစစ္ရင္း ျမန္မာျပည္က ပါေမာကၡ လစာ ဘယ္ေလာက္ရသလဲဟု အဂၤလန္မွ ပါေမာကၡက ေမးရာ ''ေဒၚလာ ၃ဝဝ ရသည္'' ဟု ပိုပိုသာသာ ေျပာခဲ့ရာ အဂၤလန္ပါေမာကၡက ရယ္ၿပီး ''လာေနာက္မေနပါနဲ႔ Professor'' ဟု ျပန္လည္ေျပာဆိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဒါေတာင္ ပိုပိုသာသာ ေဒၚလာ ၃ဝဝ ဟု ေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဒါဟာ ကမၻာမွာ လစာအနည္းဆံုးနဲ႔ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆရာဝန္၊ သူနာျပဳ၊ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားသာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေျပာခဲ့သလိုမ်ား ျဖစ္ေနမလား သံုးသပ္ပါသည္။ ဘာတဲ့ ''ခပ္ထက္ထက္သူေတြကေတာ့ ျပည္ပႏိုင္ငံကို ထြက္သြားၾကၿပီး ခပ္တံုးတံုးသူမ်ားကေတာ့ ျမန္မာျပည္တြင္ ေနၾကသည္တဲ့'' အင္း.. အဲဒီလိုမ်ား ျဖစ္ေနမလားဆိုၿပီး စနစ္၏သားေကာင္မ်ားအေၾကာင္း မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္။ ။

No comments: