Sunday, December 30, 2012

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဦးေဆာင္မႈအား ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး အေျခခံမ်ားမွ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ျခင္း - အပိုင္း (၂)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဦးေဆာင္မႈအား ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး အေျခခံမ်ားမွ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ျခင္း - အပိုင္း (၂)
ေအာင္ထူး (ေရွ႕ေန)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳကာ ႏိုဗယ္ဆု ရထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပေဒစိုးမိုးေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌလည္း ျဖစ္သည္။ ဥပေဒစိုးမိုးေရး မရွိလွ်င္ မည္သည့္အခါတြင္မွ် ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရႏိုင္ေၾကာင္း သူမ အသိဆံုးပင္။ သို႔ပါလ်က္ သိန္းနွင့္ခ်ီသည့္ ကခ်င္လူထုမ်ား စစ္ေျပးဒုကၡသည္ျဖစ္ေနသည္အထိ မီးဟုန္းဟုန္းေတာက္ေနသည့္ ကခ်င္ျပည္တြင္းစစ္ကို ဥပေဒစိုးမိုးေရး႐ႈေထာင့္မွေန၍ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိေသးသည္မွာ ၀မ္းနည္းဖြယ္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ကခ်င္ျပည္တြင္းစစ္ကို အေရးယူေဆာင္ရြက္ရင္း တျပည္လံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဖာ္ေဆာင္နိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္း ရွိေနပါလ်က္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဗယ္ဆုရွင္ လူထုေခါင္းေဆာင္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ လံုး၀ပင္ ၿငိမ္သက္တိတ္ဆိတ္ေနသည္ကို နားမလည္ပါ။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပသနာအား ဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေဆြးေႏြးပါမည္။ ဥပေဒ၏သေဘာ အေျခခံမွ စတင္ တင္ျပပါမည္။

လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၊ လူမႈေဗဒႏွင့္ ဥပေဒ

ဥပေဒသည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းရွိ အရာကိစၥတိုင္းကို မလႊမ္းျခံဳပါ။ ေနရာတကာတြင္ ဥပေဒႏွင့္ ေျဖရွင္း၍မရ၊ ေျဖလည္း မေျဖရွင္းသင့္ပါ။ သို႔ရာတြင္ ဥပေဒအား လူ႔အဖြဲ႔အစည္းက ေမြးထုတ္ေပးလိုက္သျဖင့္ ဥပေဒျပႆနာမ်ား [i] အား စဥ္းစားသံုးသပ္ရာတြင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း [ii] နွင့္ ကင္းကြာ၍ မရပါ။ ဥပေဒသည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အစိတ္အပိုင္းတရပ္မွ်သာ ျဖစ္သည္။

“ကခ်င္စစ္ပြဲကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဥပကၡာျပဳမထားသင့္ေတာ့ပါ။ တျပည္လံုး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ စတင္လႈပ္ရွားရန္ အခြင့္အလမ္းအေနျဖင့္ မွတ္ယူၿပီး အျမန္ဆံုး အေရးယူေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဥကၠဌ တာ၀န္ယူထားေသာ ဥပေဒစိုးမိုးေရးေကာ္မတီကို အသံုးခ်ေဆာင္ရြက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းႏိုင္လွ်င္ သင့္ေလ်ာ္ပါမည္။ ဘယ္အလုပ္ကို လုပ္ပါဟု သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က တာ၀န္ေပးမွ ဥပေဒစိုးမိုးေရးေကာ္မတီအေနျဖင့္ အလုပ္လုပ္၍ ရနိုင္မည္ဟူလွ်င္မူ ဥကၠဌေနရာမွ အျမန္ဆံုး ထြက္သင့္ပါသည္။ လူထုက အားကိုးေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဗယ္ဆုရွင္ႀကီးသည္ အစိုးရ၏ ခုိင္းဖတ္မျဖစ္သင့္ပါ။ မိမိကိုယ္တိုင္၏ လြတ္လပ္ေသာ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ကမကထျပဳ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းသည္သာ အသင့္ျမတ္ဆံုး ျဖစ္ပါမည္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သမၼတျဖစ္နုိင္ပါမည္ဟူ၍ မက္လံုးခ်ေပးထားသည္ကို ဟုတ္ေယာင္ႏိုးႏွင့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား မႏွစ္သက္မွာ စိုးရိမ္သျဖင့္ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူထုအတြက္ လက္ေတြ႔ႏွင့္ အျမန္ဆံုး လုိအပ္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥမ်ားအား လက္ေရွာင္တာမ်ိဳးျဖစ္လွ်င္ မသင့္ေတာ္ပါ။”

လူ႔အဖြဲ႔အစည္းက ဥပေဒကို လႊမ္းမိုးသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းက ဥပေဒအေပၚ မွီလည္း မွီခိုရသည္။ သို႔ျဖစ္၍ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ဥပေဒသည္ နီးကပ္သည့္ ဆက္ဆံေရး [iii] ရွိသည္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအေၾကာင္းကို ေလ့လာသည့္ လူမႈေဗဒပညာ [iv] ႏွင့္ ဥပေဒ [v] သည္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ယင္းႏွစ္ခုသည္ သီးျခားစီလည္း ျဖစ္သည္။ လူမႈေဗဒပညာက က်ယ္ျပန္႔၍ ေယ်ဘုယ်ဆန္သည္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတခုလံုးကို ေလ့လာသည္။ ဥပေဒက က်ဥ္းေျမာင္း၍ တိက်သည္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ လူမႈနိုင္ငံေရး႐ႈေထာင့္မ်ား [vi] မွသာ ေလ့လာသည္။ ဥပေဒက အခိုင္အမာ အခ်က္အလက္ရွိေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကိုသာ စူးစိုက္သည္။ အခိုင္အမာ အခ်က္အလက္ မရွိသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို မစူးစိုက္။ လူမႈေဗဒပညာက ႏွစ္ခုလံုး [vii] ကို စူးစိုက္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုင္းရင္းသားအေရးကို လူမႈေဗဒႏွင့္ ဥပေဒအေျခခံမ်ားမွ မည္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္မည္နည္း။

ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရာမွာ ပါ၀င္ျခင္း၊ ညီညြတ္ျခင္း၊ ၿပိဳကြဲျခင္း၊ ေပါင္းစည္းလုိစိတ္ရွိျခင္း၊ ခြဲထြက္လိုစိတ္ရွိျခင္း ... စသည္တို႔အား လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတခုလံုး တည္ရွိေနသည့္ အေနအထားမ်ားအေပၚတြင္ အေျချပဳ၍ လူမႈေဗဒပညာက ေလ့လာသည္။ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕လက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္ေနစဥ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ဦးေဆာင္စည္းရံုးမႈအရ လူမ်ားစုျဖစ္သည့္ ျမန္မာမ်ားႏွင့္ အတူတကြ လြတ္လပ္ေရး အရယူရန္ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း ... စသည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားက ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ဤအေျခအေနႀကီးတရပ္လံုးမွာ လူမႈေဗဒႏွင့္ ဆိုင္သည္။ ဥပေဒႏွင့္ အက်ဳံးမ၀င္ေသးပါ။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို စုေပါင္း လက္မွတ္ေရးထိုးလုိက္ၾကေသာအခါ ယင္းစာခ်ဳပ္သည္ လူမႈေဗဒအရ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အဆင့္အျမင့္ဆံုး သေဘာတူညီခ်က္ ျဖစ္သြားခဲ့သည္။ ဤအဆင့္အထိလည္း ဥပေဒ၏ အခန္းက႑ မပါေသးပါ။

ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို လက္ေတြ႔အရ မည္သို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္နည္း ဟူရာတြင္မူ ဥပေဒကိစၥ ျဖစ္လာသည္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အဆင့္အျမင့္ဆံုး သေဘာတူညီခ်က္ကို စနစ္တက် ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ဥပေဒ၏ အခန္းက႑ လိုအပ္လာသည္။ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတရပ္ႏွင့္ အျခားလုိအပ္ေသာ ဥပေဒတစံုလံုးကို အတည္ျပဳက်င့္သံုးရပါမည္။ ယင္းသို႔ အတည္ျပဳၿပီးေသာ ဥပေဒမ်ားကို ျပန္လည္မွီခိုကာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတရပ္လံုး လည္ပတ္ေစရပါမည္။ ဤသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ လက္ေတြ႔အရ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ဥပေဒဆက္စပ္လည္ပတ္မႈ ျဖစ္သည္။ လူမႈေဗဒ သေဘာအရ ျပည္ေထာင္စုတခုလံုး တည္ေဆာက္မႈ၏ အေျခခံသည္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္ ဥပေဒမ်ားသည္ ယင္းစာခ်ဳပ္၏ အေျခခံကို ဆန္႔က်င္၍ မရပါ။

ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို ဘက္ႏွစ္ဘက္မွ ႐ႈျမင္ဖို႔ လိုသည္။ တဘက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ ပါ၀င္သည့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ တာ၀န္ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ ပါ၀င္ရန္ သေဘာတူလိုက္သည့္အခ်ိန္တြင္ လြတ္လပ္သည့္ သီးျခားႏိုင္ငံ တည္ေထာင္ခြင့္ကို လက္လႊတ္လိုက္ရသည္။ အျခားတဘက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔၀င္ ျပည္နယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရး ျဖစ္သည္။ စာခ်ဳပ္အရ ျပည္နယ္တခုစီအတြင္းတြင္ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အခြင့္အေရးႏွစ္ရပ္ ေပးရသည္။ ဤႏွစ္ခုလံုးကို တၿပိဳင္နက္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္မွသာ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ပါမည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မည္သည့္တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမွ် လြတ္လပ္သည့္ သီးျခားႏိုင္ငံ တည္ေထာင္ရန္ တိုက္ပြဲ၀င္ေနျခင္းမရွိပါ။ တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္၏ ဘက္တဘက္ကို လုိက္နာေနၿပီးျဖစ္သည္။ ျပႆနာမွာ တန္းတူေရးအေပၚ အေျခခံသည့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္၊ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ားအား တိုင္းရင္းသားမ်ား မရရွိေသးျခင္းျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းအခြင့္အေရးမ်ား မရမခ်င္း ျပည္တြင္းစစ္မီးကို ၿငိႇမ္းနိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။

တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရး ရရွိေရးႏွင့္ အပစ္ရပ္ေရး ဘယ္ဟာ အေရးႀကီးသလဲ။ အပစ္ရပ္လိုက္႐ံုမွ်ႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရမည္လား။

လူထုအမ်ားစု၏ နားလည္မႈမွာ အပစ္ရပ္လွ်င္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရမည္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။ “အပစ္အခတ္ ခ်က္ခ်င္းရပ္” ဟူသည့္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈအခ်ိဳ႕ကို ေတြ႔ရသည္။ တိုက္ပြဲမ်ား မျဖစ္ေစလိုသည့္အတြက္ ေစတနာေကာင္းႏွင့္ ေတာင္းဆိုသူ လူထုမ်ား၏ ဆႏၵကို ေလးစားရပါမည္။ သို႔ရာတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ေတာင္းဆိုေနေသာ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးကို ပထမဦးစြာ ေပးအပ္ဖို႔ လိုသည္။ အပစ္ရပ္ေရးမွာ ဒုတိယ ဦးစားေပးသာ ျဖစ္သင့္သည္။

ကခ်င္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (ေကအိုင္အို) သည္ ၁၇ ႏွစ္တာ အပစ္ရပ္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ မည္သည့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးမွ် မရခဲ့ပါ။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ တုိက္ပြဲမ်ား ျပန္ျဖစ္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ ေကအိုင္အိုအေနျဖင့္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို ကိုးကားလ်က္ ကခ်င္အမ်ိဳးသားမ်ား အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ရသင့္သည့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ား ရရွိေရးအတြက္ အဓိက ေဆြးေႏြးရန္ ေတာင္းဆိုလာခဲ့သည္။ စာေရးသူသည္ ကခ်င္လူမ်ိဳးမဟုတ္၊ ျမန္မာတဦးသာျဖစ္သည္။ စာေရးသူအေနျဖင့္မူ ေကအိုင္အို၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ လမ္းမွန္သည္ဟု ယူဆသည္။ တႏွစ္ခြဲၾကာသြားခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရသည္ ေကအိုင္အိုက ေတာင္းဆိုသည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈကို တိတိက်က် မလုပ္၊ တရား၀င္ မလုပ္။ ဟုိလိုလို သည္လိုလုိႏွင့္ အခ်ိန္ဆြဲလာခဲ့သည္။

အျခားတိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွာလည္း အလားတူပင္ ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက အလြတ္သေဘာ ေတြ႔ဆံုမႈမ်ားျဖင့္သာ ေခၽြးသိပ္ထားခဲ့သည္။ မည္သည့္အဖြဲ႔၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို လက္ခံၿပီး ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းကာ ဥပေဒပါ အခြင့္အေရးအျဖစ္ ျပဌာန္းေပးလိုက္သည္ဟူ၍ တႀကိမ္တခါမွ် မရွိ။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုကို မထိမခိုက္ ထားရွိၿပီး ယင္းေအာက္ကိုသာ တနည္းမဟုတ္တနည္းႏွင့္ ဆြဲသြင္းရန္ အစိုးရက တဘက္က ႀကိဳးစားလာခဲ့သည္။ အျခားတဘက္က အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကိုသာ ဖိအားေပးခဲ့သည္။ ေကအိုင္အိုကို တိုက္ေနေသာ စစ္တြင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ နည္းဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္မွာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထိုးေရးအတြက္ စစ္ေရးအရ ဖိအားေပးရန္ ျဖစ္သည္။ မဟာဗ်ဴဟာ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေျမယာကို ထင္သလို စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရရန္၊ အဓိကအားျဖင့္ ဖားကန္႔ ေက်ာက္စိမ္းေျမကို ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္ အျမတ္ထုတ္ရန္ျဖစ္သည္။

ကခ်င္စစ္ပြဲ

ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔ကပင္ ၁၂၀ ႏွင့္ ၁၀၅ မီလီမီတာ လက္နက္ႀကီးမ်ား၊ စစ္ရဟတ္ယာဥ္မ်ားကို သံုးကာ အစိုးရစစ္တပ္က လိုင္ဇာကို ထိုးစစ္ဆင္ခဲ့သည္။ ခရစ္စမတ္ကာလအတြင္းမွာပင္ အေျမာက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ အင္အားႀကီးသူက အင္အားငယ္သူကို အႏိုင္က်င့္ျခင္း၊ မတရားမႈျပဳေနျခင္းျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႏိုဗယ္ဆု ရထားေသာ လူထုေခါင္းေဆာင္သည္ ဤစစ္ပြဲမွာ သူမႏွင့္ မည္သို႔မွ် ပတ္သက္ျခင္းမရွိဟုမ်ား သေဘာထားေနေလေရာ့သလားဟု မေျပာရက္ပါ။ သို႔ေသာ္ ဤသို႔ ေျပာရမလို ျဖစ္ေနသည္။ ၿငိမ္သက္လြန္းလွသည္။

ကခ်င္စစ္ပြဲသည္ “အင္အားႀကီးသူက အင္အားငယ္သူကို အႏိုင္က်င့္ျခင္း၊ မတရားမႈျပဳျခင္း” ထက္ပိုေသာ အဓိပၸာယ္ရွိသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္အေပၚ အေျချပဳ၍ ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ ျပည္ေထာင္စုအတြင္းသို႔ ပါ၀င္လာခဲ့သည္။ ပင္လံုစာခ်ဳပ္၏ တရား၀င္ ခိုင္က်ည္မႈကို ယေန႔အထိ မည္သူမွ် မျငင္းႏိုင္။ ပင္လံုစာခ်ဳပ္အရ ကခ်င္တို႔သည္ မိမိတို႔ျပည္နယ္ကို မိမိတို႔ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရွိသည္။ မိမိတို႔ ျပည္နယ္အစိုးရကို မိမိတို႔ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခြင့္ရွိသည္။ မိမိတို႔ေျမယာကို မိမိတို႔ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိသည္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေနျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းမွ ေျမေပၚေမေအာက္ သယံဇာတမ်ားကို တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်လိုသည္ဆိုလွ်င္ ကခ်င္လူထုထံမွ သေဘာတူညီခ်က္ ယူရမည္။ ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ညႇိရမည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ား ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔၀င္ ျဖစ္လာျခင္းမွာ မိမိတို႔ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေျမယာမ်ားအား ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ထင္သလို စီမံခန္႔ခြဲပါဟု ၀ကြက္ အပ္ႏွံလိုက္ျခင္းမဟုတ္။ မိမိတို႔ျပည္နယ္အား မိမိတို႔ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ အေျခခံမ်ားကို မပ်က္ေစဘဲ ျပည္ေထာင္စုအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသေဘာတရားသည္ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔၀င္ ျပည္နယ္မ်ားအားလံုးကို လႊမ္းျခံဳသည္။ မည္သည့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရတြင္မွ် ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔၀င္ ျပည္နယ္မ်ားအတြင္းရွိ ေျမယာအေပၚ ထင္သလို စီမံခန္႔ခြဲခြင့္မရွိပါ။ ယခုလက္ရွိ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ စစ္အစိုးရသစ္တြင္ ပို၍ပင္ မရွိပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရစစ္စစ္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ေျမယာအေပၚ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ကို လက္ပံေတာင္းေတာင္ႏွင့္ ဖားကန္႔ ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း

လက္ပံေတာင္းေတာင္သည္ စစ္ကိုင္းတိုင္းတြင္ ရွိသည္။ ဖားကန္႔သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ရွိသည္။ ၄င္းေဒသႏွစ္ခု၏ တူညီခ်က္ႏွင့္ ကြာျခားခ်က္တို႔ကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။ လက္ပံေတာင္းေတာင္ရွိ လယ္သမားမ်ားတြင္ လယ္ေျမကို တဦးခ်င္း ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ (လယ္လုပ္သူ လယ္ပိုင္ခြင့္) ႏွင့္ ၄င္းတို႔ အေျခစိုက္ ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ ေက်းရြာ၀န္းက်င္ရွိ ေျမယာမ်ားအား စုေပါင္းအသံုးခ်ခြင့္ရွိသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ လက္ပံေတာင္း ေဒသခံလူထုတြင္ တဦးခ်င္း အခြင့္အေရးႏွင့္ စုေပါင္းအခြင့္အေရးမ်ား ဟူ၍ အခြင့္အေရးႏွစ္ရပ္ ရွိသည္။ ထိုနည္းတူစြာပင္ ဖားကန္႔ေဒသခံ ကခ်င္လူထုတြင္လည္း အလားတူ အခြင့္အေရးႏွစ္ရပ္ ရွိသည္။ ကြာျခားခ်က္သည္ အဘယ္နည္း။

စစ္ကိုင္းတိုင္းသည္ ျပည္နယ္မဟုတ္ပါ။ စစ္ကိုင္းတိုင္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ အဆင့္အတန္းခ်င္း မတူပါ။ ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္အေျခခံတြင္ ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းရာမွာ ပါ၀င္လာေသာ အဖြဲ႔၀င္ယူနစ္ႀကီး [viii] တခု ျဖစ္သည္။ စစ္ကိုင္းတိုင္းသည္ ယင္းသို႔မဟုတ္ပါ။ စစ္ကိုင္းတိုင္းသည္ စာေရးသူကဲ့သို႔ေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးအမ်ားစု ေနထိုင္ရာ ေဒသႀကီး တနည္းအားျဖင့္ (ျပည္ေထာင္စု အဖြဲ႔၀င္ယူနစ္ႀကီး) ၏ အစိတ္အပိုင္းတရပ္သာ ျဖစ္သည္။ စစ္ကိုင္းတိုင္း တခုတည္းက ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းရာမွာ ပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႔၀င္ယူနစ္ႀကီးတခု မဟုတ္ပါ။ သို႔ျဖစ္၍ ျပည္နယ္ဟု မေခၚဘဲ တိုင္းဟုသာ ေခၚထားျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္နယ္အတြင္း ေနထိုင္ေသာ လူထုက တိုင္းအတြင္း ေနထိုင္ေသာ လူထုထက္ သာလြန္သည့္ အခြင့္အေရးတရပ္ ရွိသည္။ ယင္းမွာ ေျမယာအေပၚ ျပည္နယ္မ်ားအလုိက္ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ျဖစ္သည္။ တိုင္းမ်ားသည္လည္း ယင္းအခြင့္အေရးကို လိုခ်င္လွ်င္ တိုင္းမ်ားအားလံုးကို စုေပါင္း၍ ျပည္နယ္တခုအျဖစ္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းရပါမည္။ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔၀င္ ယူနစ္တခုအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းရပါမည္။

ေျမယာအေပၚ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္သည္ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔၀င္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေပၚ အေျခခံသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာအတြင္းတြင္ ပါ၀င္သည္။ ဤသည္ကို “နိုင္ငံေတာ္ ” ဟူေသာ စကား၏ အဓိပၸာယ္နွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ ၁၉၄၇ ခုနွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၉ တြင္ ေအာက္ပါ ရွင္းလင္းဖြင့္ဆိုခ်က္တြင္ ေလ့လာႏိုင္သည္။ “ႏိုင္ငံေတာ္ ” ဟူေသာ စကားမွာ ျပည္ေထာင္စုနိုင္ငံ၏ သို႔တည္းမဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔၀င္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အခြင့္အာဏာကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒျပဳမႈ အခြင့္အာဏာကိုေသာ္လည္းေကာင္း ဆိုလိုသည္။

၄င္းအရ “ႏိုင္ငံေတာ္” ဟူေသာ စကားလံုးကို ျပည္ေထာင္စုတခုတည္းက ကိုယ္စားျပဳသံုးစြဲခြင့္ ရွိသည္မဟုတ္။ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔၀င္ ျပည္နယ္မ်ားလည္း က်င့္သံုးခြင့္ရွိသည္။ လက္ေတြ႔အရ ေျမယာအေပၚ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ကို ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္ ပူးတြဲ၍ က်င့္သံုးခြင့္ရွိသည္ဟု မွတ္ယူရပါမည္။ ယင္းမွာ ျပည္ေထာင္စု၏ ပူးေပါင္းစုစည္းမႈ သေဘာကိုလည္း ျပ၊ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔၀င္ ျပည္နယ္တခုခ်င္းစီ၏ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳရာေရာက္သည္။ အဖြဲ႔၀င္ ျပည္နယ္တခု၏ ဓနခ်မ္းသာအား လိုအပ္ပါက ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔၀င္ အျခားျပည္နယ္မ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ မွ်ေ၀ခံစားခြင့္ရၾကေစရန္ ဦးတည္သည္။ ဤသည္မွာ ပင္လံုစာခ်ဳပ္၏ အေျခခံႏွင့္ ကိုက္ညီေၾကာင္း ေတြ႔ရပါမည္။

ျပည္ေထာင္စုတခုလံုး၌ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာျပႆနာမွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုကို ကိုးကားလ်က္ “ႏိုင္ငံေတာ္” ဟူသည္ကို ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ တခုတည္းက ကိုယ္စားျပဳသံုးစြဲကာ ကခ်င္ျပည္နယ္ အပါအ၀င္ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔၀င္ ျပည္နယ္မ်ားအတြင္းရွိ ေျမယာမ်ားအေပၚ အစိုးရအေနျဖင့္ ထင္သလို စီမံခန္႔ခြဲေနျခင္းျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္တိုင္းနီးပါး၌ ေဒသခံ ျပည္နယ္လူထု၏ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားမွာ ေပ်ာက္ဆံုးလ်က္ရွိေနသည္။

ဖားကန္႔ ေက်ာက္စိမ္းေျမကို စီမံခန္႔ခြဲမႈ ျပႆနာ

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသည္ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔၀င္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ကခ်င္လူထု ရသင့္သည့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရး မေပးဘဲ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထိုးရန္သာ ေကအိုင္အိုအား ဖိအားေပးကာ ထိုးစစ္မ်ား ဆင္ႏႊဲလ်က္ေနသည္။ “သမၼတဦးသိန္းစိန္က အပစ္ရပ္ဖို႔ သူ႔တပ္ကို အမိန္႔ေပးထားတယ္လို႔ တဘက္က ေျပာေနေပမယ့္ အျခားတဘက္ကေတာ့ လက္နက္ႀကီးေတြ စစ္ရဟတ္ယာဥ္ေတြပါ သံုးၿပီး ေကအိုင္အိုကို ထိုးစစ္ဆင္ေနတယ္။” ဟု ေထာက္ျပသူမ်ား ရွိလာသည္။ လက္ေတြ႔အရ ယင္းေထာက္ျပခ်က္မ်ား မွန္ကန္ေၾကာင္း မည္သူမွ် မျငင္းႏိုင္ပါ။

“စစ္တပ္က သမၼတအမိန္႔ကို မနာခံလို႔ပဲ” ဟု ေ၀ဖန္သူမ်ား ရွိလာသည္။ ယင္းေ၀ဖန္ခ်က္နွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍မူ လက္ခံသည့္ အပိုင္းရွိသလို ျဖည့္စြက္ခ်င္သည့္ အပိုင္းလည္း ရွိသည္။ လက္ခံရျခင္းမွာ သမၼတအေနျဖင့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္သစ္မ်ား ႀကီးစိုးထားသည့္ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးနွင့္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ (ကာလံု) ကို အမိန္႔မေပးႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ကာလံုက ေပးလိုက္သည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္ကိုသာ ဦးသိန္းစိန္က လိုက္နာေနရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းျဖစ္ေသာ ဦးသိန္းစိန္သည္ စစ္ေခါင္းေဆာင္သစ္မ်ားျဖစ္သည့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဒုတိယကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တို႔ကို အမိန္႔ေပးႏိုင္သူ မဟုတ္၍ ျဖစ္သည္။

ဤသည္မွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု၏ လက္ေတြ႔ျဖစ္သည့္အျပင္ ဤဖြဲ႔စည္းပံု တည္ရွိေနသမွ် လူထုတရပ္လံုး ရင္ဆိုင္ရမည့္ ျပႆနာႀကီးလည္းျဖစ္သည္။ ျဖည့္စြက္ခ်င္သည့္ အပိုင္းမွာ ေကအိုင္အိုကို ထိုးစစ္မ်ား ျပန္လည္ဆင္ႏႊဲေနျခင္းမွာ သမၼတႏွင့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကားတြင္ သေဘာထားကြဲလြဲ၍ မဟုတ္ပါ။ သေဘာထားကြဲခ်င္ေယာင္ျပဳ၍ ထိုးစစ္ဆင္ေနျခင္းသာျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဖားကန္႔ ေက်ာက္စိမ္းေဒသကို ျပန္လည္လႊမ္းမိုး အျမတ္ထုတ္လိုျခင္းႏွင့္ ေကအုိင္အိုက လိုင္ဇာမွတဆင့္ ထိမ္းခ်ဳပ္ထားသည့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ကုုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းကို စိုးမိုးလိုျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ဖားကန္႔ေဒသ၏ အေျခအေနကို အၾကမ္းဖ်င္း ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။ ဖားကန္႔ေဒသမွ ထြက္ေသာ ေက်ာက္စိမ္းမ်ားအား ကမာၻ႔ေစ်းကြက္သို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ုၿပီး ႏွစ္စဥ္ပင္ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္က အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာ ရေနေၾကာင္း အားလံုးအသိျဖစ္သည္။ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရတြင္ ဘ႑ာေရးအရ အက်ပ္အတည္းႏွင့္ လက္ရွိ ရင္ဆိုင္ရလ်က္ရွိသည္။ ေကအိုင္အိုႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားလာၿပီးေနာက္တြင္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရက ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ခြင့္ လိုင္စင္ခ်ေပးထားသည့္ ကုမၸဏီႀကီးငယ္ေပါင္း ၃၇၀ ေက်ာ္မွာ လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းထားရသည္။ ၄င္းတို႔ ရွာေဖြထားသည့္ ေက်ာက္စိမ္းအေျမာက္အျမားမွာ ဖားကန္႔ေဒသမွ အျပင္သို႔ မထုတ္ႏိုင္ေသးဘဲ ဂိုေဒါင္မ်ားအတြင္း ယခုတိုင္ ေအာင္းလ်က္ရွိေနသည္။

အစိုးရႏွင့္ ေကအိုင္အုိအၾကား စစ္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားလာၿပီးေနာက္တြင္ ဖားကန္႔ေက်ာက္စိမ္းေျမ အမ်ားစုကို ေကအိုင္အိုက ျပန္လည္ထိမ္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ခဲ့သည္။ ကုမၸဏီတခုလွ်င္ အေစာင့္သေဘာ ငါးဦးမွ ဆယ္ဦးအၾကားတြင္သာ ဆက္လက္ေနထိုင္ခြင့္ေပးၿပီး က်န္သူအားလံုးကို ဖားကန္႔မွ ထြက္ခြာခိုင္း၊ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးကို ရပ္ဆိုင္းခိုင္းထားလိုက္သည္။ ပုဂၢလိကပိုင္ ကုမၸဏီဟူ၍ အမည္ခံ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ ပစၥည္းမ်ားအား ေကအိုင္အိုက ၀င္ေရာက္ေနွာင့္ယွက္ ဖ်က္ဆီးျခင္းမျပဳ။ စင္စစ္အားျဖင့္မူ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ခြင့္ ရထားသည့္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားတြင္ အစုရွယ္ယာပါသူ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းသစ္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း မ်ား၊ ခ႐ိုနီမ်ား ျဖစ္ေနေၾကာင္း ၾကားရသည္။ ခ်ဳပ္၍ တင္ျပရလွ်င္ ေက်ာက္စိမ္းတူးကုမၸဏီမ်ား၏ ဂိုေဒါင္ႀကီးမ်ားတြင္ ေအာင္းေနေသာ ေက်ာက္စိမ္းမ်ားအား အျမန္ဆံုး ထုတ္ယူကာ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ ႏွစ္ဦးပိုင္း (မတ္လ ျဖစ္မည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။) တြင္ ခင္းက်င္းျပသမည့္ ရတနာျပပြဲတြင္ ေရာင္းခ်ရန္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေကအိုင္အိုကို စစ္ေရးအရ ဖိအားေပး အပစ္ရပ္ခိုင္းၿပီး ဖားကန္႔ ေက်ာက္စိမ္းေဒသကို ထင္သလို အျမတ္ထုတ္ရန္မွာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရႏွင့္ ကာလံု၏ ရည္မွန္းခ်က္ ျဖစ္ေနသည္။

ကခ်င္စစ္ပြဲ၏ အႏွစ္သာရကို သံုးသပ္ျခင္း

ကခ်င္ျပည္နယ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ေရးအတြက္ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္က တပ္ရင္းေပါင္း ၄၀ ခန္႔ တပ္စြဲထားရေၾကာင္း၊ ေကအိုင္အိုႏွင့္ စစ္ပြဲမ်ား ျပန္ျဖစ္လာၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတ၀ွမ္းမွ ေနာက္ထပ္ တပ္ရင္းေပါင္း ၄၀ ခန္႔အား ထပ္မံ ေခၚယူကာ ေကအိုင္အိုအား ထိုးစစ္ဆင္လ်က္ရွိေၾကာင္း စစ္ေရးကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက ခန္႔မွန္းၾကသည္။ တပ္ရင္း ၈၀ ခန္႔အတြက္ ေန႔စဥ္ကုုန္က်စရိတ္မ်ား မည္မွ် မ်ားျပားမည္ကို ခန္႔မွန္းၾကည့္႐ံုႏွင့္ သိႏိုင္သည္။ ျပည္ေထာင္စုအတြင္းရွိ လူထုႀကီးတရပ္လံုး၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတို႔အတြက္ သံုးရမည့္ေငြမ်ားအား စစ္တပ္တခုတည္းက အလဟႆ ျဖဳန္းတီးလ်က္ရွိသည္။ ၄င္းတို႔ ဘာအတြက္ စစ္တိုက္ေနၾကသနည္း။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေလ့လာေရးခရီးအျဖစ္ ကိုမင္းကိုႏိုင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္းသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္ကို တန္ဖိုးထားရပါမည္။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရေစလိုေသာ ၄င္း၏ ေစတနာကို အသိအမွတ္ျပဳရပါမည္။ ဖားကန္႔ေဒသတြင္ လက္နက္ႀကီးႏွင့္ ပစ္ခတ္မႈမ်ားအား ကိုယ္တိုင္ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရၿပီးေနာက္ ကိုမင္းကိုႏိုင္က “တဘက္ႏွင့္တဘက္ က်ည္ဆန္တလံုးကို က်ပ္သိန္းသံုးဆယ္ေလာက္တန္တဲ့ လက္နက္ႀကီးေတြနဲ႔ ပစ္ေနၾကတယ္ဗ်ာ။ အဲဒီေငြေတြကို လူထု ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးအတြက္ သံုးလိုက္ရင္ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းမလဲ။” ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း ၾကားရသည္။

“လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မည္သည့္တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမွ် လြတ္လပ္သည့္ သီးျခားႏိင္ငံ တည္ေထာင္ရန္ တိုက္ပြဲ၀င္ေနျခင္းမရွိပါ။ တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္၏ ဘက္တဘက္ကို လုိက္နာေနၿပီးျဖစ္သည္။ ျပႆနာမွာ တန္းတူေရးအေပၚ အေျခခံသည့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္၊ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ားအား တိုင္းရင္းသားမ်ား မရရွိေသးျခင္းျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းအခြင့္အေရးမ်ား မရမခ်င္း ျပည္တြင္းစစ္မီးကို ၿငိႇမ္းနိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။”

စင္စစ္အားျဖင့္မူ တဘက္ႏွင့္တဘက္ လက္နက္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ပစ္ခတ္ေနၾကျခင္း မဟုတ္ပါ။ ဖားကန္႔ေဒသတြင္ အေျချပဳ လႈပ္ရွားလ်က္ရွိေသာ ေကအိုင္ေအတပ္မ်ားတြင္ ၁၂၀ မီလီမီတာ၊ ၁၀၅ မီလီမီတာ အစရွိေသာ လက္နက္ႀကီးမ်ား လံုး၀မရွိေၾကာင္း ေဒသခံလူထုမ်ားက ေျပာၾကပါသည္။ ကိုမင္းကိုႏိုင္တို႔ ကခ်င္ျပည္ခရီးထြက္ေနစဥ္ လက္နက္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ပစ္ခတ္သူမွာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ တပ္မ်ားဘက္ကသာ ျဖစ္သည္။ လူထုေငြမ်ား မျဖဳန္းတီးေရးကိစၥကို ေျပာဆိုကန္႔ကြက္ရမည္မွာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရကို ျဖစ္သည္။ ကာလံုကိုသာ ျဖစ္သည္။

ပို၍ ထင္ရွားသည္မွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱသံုးပတ္အတြင္းက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ စစ္ပြဲမ်ားတြင္ ျဖစ္သည္။ ေကအိုင္အိုဌာနခ်ဳပ္ လိုင္ဇာကို ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔ တေန႔တည္း ထိုးစစ္ဆင္ခဲ့သည့္အတြက္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ စစ္ပြဲကုန္က်စာရိတ္မွာ က်ပ္သိန္းေပါင္း သိန္းတေသာင္းခန္႔ ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ၾကသည္။ ယင္းေငြမ်ားအား လူထု၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတို႔အတြက္သာ သံုးစြဲသင့္ေၾကာင္း ဦးသိန္းစိန္အစိုးရကို ျဖစ္ေစ၊ ကာလံုကို ျဖစ္ေစ၊ မည္သူကမွ် ထိထိေရာက္ေရာက္ ကန္႔ကြက္ေျပာဆိုသံ မၾကားရပါ။ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု လူထုႀကီးတရပ္လံုးသည္ မည္သို႔လွ်င္ ဆင္းရဲတြင္းမွ ထြက္ႏိုင္ပါအံ့နည္း။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ စစ္ေရးအသံုးစရိတ္သည္ ဤမွ်နွင့္ မရပ္ေသးပါ။

ခရစ္စမတ္ေန႔မ်ား တ၀ိုက္မွာပဲ စရိတ္ႀကီးလွေသာ လက္နက္ႀကီးမ်ားနွင့္ ပစ္ခတ္ၿပီး ဆက္လက္ ကုန္က်ခံကာ ထိုးစစ္ဆင္ရန္ တာစူေနျပန္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ ေကအိုင္အိုဌာနခ်ဳပ္ လိုင္ဇာကို စစ္ေရးအရ တဘက္က ဖိထားၿပီး ဖားကန္႔ကို ျပန္သိမ္းႏိုင္လွ်င္ ေငြေၾကးအရ ယခုကုန္က်ထားသည္ထက္ အဆမ်ားစြာ အက်ိဳးအျမတ္ရမည္မွာ ေသခ်ာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ေကအိုင္အိုကို ဆင္ႏႊဲေနေသာ စစ္၏အႏွစ္သာရမွာ တိုင္းျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ တည္ၿငိမ္မႈအတြက္ မဟုတ္။ စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ေၾကာင္းထင္ရွားသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ လူထုစီးပြားေရး တိုးတက္ေစေရးအတြက္ လက္ရွိ ကခ်င္စစ္ပြဲကို သာဓကျပဳလ်က္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပႆနာအား အေျဖရွာရန္ လူတိုင္းတြင္ တာ၀န္ရွိလာသည္။ ကခ်င္စစ္ပြဲသည္ ကခ်င္မ်ားႏွင့္သာ သက္ဆိုင္သလိုမ်ိဳး စဥ္းစားေနၾကလွ်င္မူ ေဖ်ာက္သင့္ပါၿပီ။

တိုင္းျပည္အတြင္းရွိ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားအား ျပည္ေထာင္စုအတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု လူထုႀကီးတရပ္လံုး ခံစားခြင့္ရေရးအတြက္ ဥပေဒ႐ႈေထာင့္မွ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္သင့္သလဲ။

(က) ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ေတာ့ အလုပ္မျဖစ္နိုင္ပါ။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ “ႏုိင္ငံေတာ္” ဟူသည္ကို ကိုယ္စားျပဳကာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအမည္ခံ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ျပည္နယ္မ်ား၏ ေျမယာမ်ားအေပၚ ထင္သလို စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ ရေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုက ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လုပ္ပိုင္ခြင့္အားလံုးကို ရယူထားၿပီး ေက်ာက္စိမ္း တကယ္ထြက္ရွိသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြက္မူ ေက်ာက္ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ ေသြးျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မွ်ေလာက္သာ ေပးထားေသာေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္။ အျခားျပဌာန္းခ်က္မ်ားလည္း ေျမာက္ျမားလွစြာ ရွိေနပါေသးသည္။ သို႔ျဖစ္၍ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္တို႔အား နိုင္ငံေရးအရ အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္မည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္တရပ္ လုိအပ္ေနပါသည္။

(ခ) လက္၀ါးႀကီးအုပ္မႈမွ ကာကြယ္သည့္ ဥပေဒ

ကုမၸဏီတခု၊ အဖြဲ႔အစည္းတခုက ေစ်းကြက္ကို လက္၀ါးႀကီးမအုပ္ႏိုင္ရန္ လက္၀ါးႀကီးအုပ္မႈမွ ကာကြယ္သည့္ ဥပေဒ ( Anti-Trust Law ) တခုကို ျပဌာန္းရပါမည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အပါအ၀င္ ေစ်းကြက္ကို အဓိကထားၿပီး စီးပြားေရးတိုးတက္မႈရေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံႀကီးမ်ားတြင္ အလားတူ ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းက်င့္သံုးလ်က္ရွိၾကသည္။ ဖားကန္႔ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း တခုတည္းမွာပင္ ကုမၸဏီေပါင္း ၃၇၀ ေက်ာ္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္အနက္ ကုမၸဏီတခ်ိဳ႕ကသာ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ထားေၾကာင္းႏွင့္ ေဒသခံ ကခ်င္လူမ်ိဳး ပိုင္သည့္ ကုမၸဏီမွာ ႏွစ္ခုသာရွိေၾကာင္း ေလ့လာရသည္။

(ဂ) သတင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား အပါအ၀င္ တုိင္းျပည္မွာ ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို လူထုမ်ားသိခြင့္ [ix] ရွိေစရန္ သတင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ [x] တခုကို ျပဌာန္းရပါမည္။ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ အိႏၵိယႏွင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံမွာပင္ ယင္းဥပေဒကို ျပဌာန္းက်င့္သံုးလ်က္ရွိေၾကာင္း ေလ့လာႏိုင္သည္။ သတင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ၏ သေဘာမွာ တိုင္းျပည္၏ ထိပ္တန္းလွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ ကိစၥရပ္တခ်ိဳ႕မွလြဲ၍ အစိုးရ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအ၀၀ အားလံုးအား လူထုတြင္ ေမးျမန္းခြင့္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားက ေျဖၾကားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပဌာန္းထားရသည္။

သာဓကအားျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ထြက္ရွိသည့္ သဘာ၀သယံဇာတ ေက်ာက္စိမ္းမွ နွစ္စဥ္ ေငြေၾကးမည္မွ် တိုင္းျပည္က ရရွိေနသနည္း။ မည္သူမွ် အတိအက် မသိရပါ။ ယင္းေငြေၾကးမ်ားအနက္ ျပည္ေထာင္စုအတြင္းရွိ အျခားျပည္နယ္မ်ားအတြက္ သံုးလိုက္သည္ဆိုလွ်င္ မည္သည့္ျပည္နယ္၊ မည္သည့္လုပ္ငန္းအတြက္ မည္မွ်သံုးလိုက္ေၾကာင္း မသိရပါ။ မူရင္းခံစားခြင့္ရွိသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြက္ မသံုးတာေတာ့ ေသခ်ာသည္။ ေ၀းေ၀းမၾကည့္ပါနွင့္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔၀င္ျဖစ္ခဲ့သည္မွာ နွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ျမစ္ႀကီးနားမွ ဖားကန္႔သို႔ သြားသည့္ ကားလမ္းမွာ ေျမလမ္းသာသာ အဆင့္သာ ရွိေသးသည္။ အစိုးရနွင့္ ေကအိုင္အိုအၾကား လြန္ခဲ့ေသာ တႏွစ္ခြဲက စစ္ပြဲျပန္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ ေကအိုင္အိုက ခ်ိဳးလိုက္သည့္ တံတားမ်ားအနက္ အမ်ားစုႀကီးမွာ ေကအိုင္အိုကပင္ ေဆာက္ေပးထားခဲ့ေသာ တံတားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း လူထုက ေျပာၾကသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္က ထြက္သည့္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ကခ်င္လူထုဘ၀ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ နွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ စစ္အစိုးရမ်ားအဆက္ဆက္ ဘာေတြ လုပ္ခဲ့ပါသနည္း။ တခုမွ် ရွာမေတြ႔ပါ။

ဖားကန္႔ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ကုမၸဏီေပါင္း ၃၇၀ ေက်ာ္အား ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက လိုင္စင္မ်ားခ်ေပးသည္ဆိုရာတြင္ ယင္းကုမၸဏီမ်ား၌ အစုရွယ္ယာ၀င္မ်ားမွာ မည္သူေတြနည္း။ တဦးလွ်င္ မည္မွ်အထိ အစုရွယ္ယာ ထည့္၀င္ထားၾကသနည္း။ ၄င္းတို႔ ထည္႔၀င္ထားၾကသည့္ အစုရွယ္ယာမ်ားအတြက္ တိုင္းျပည္ကို တရား၀င္ အခြန္ေဆာင္ထားၿပီးၿပီလား။ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ခြင့္ ရရန္ မည္သည့္ကုမၸဏီက မည္မွ် အခြန္ေဆာင္ထားသနည္း။ အခြန္ေငြ စုစုေပါင္းမွာ တႏွစ္လွ်င္ မည္မွ် ရွိသနည္း။ ျပည္သူလူထုတြင္ သိခြင့္ရွိပါသည္။ သတင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ ေပၚထြက္လာလွ်င္ လူထု သိနုိင္မည့္ လမ္းေၾကာင္း ပြင့္သြားႏိုင္ပါသည္။ လူထုအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားကို အသံုးခ်ရန္ အၾကံေပးခြင့္၊ ႀကီးၾကပ္လုပ္ေဆာင္ခြင့္မ်ား ရလာနိုင္သည္။

ဘယ္ဟာက မတရားတဲ့ က်ဴးေက်ာ္စစ္လဲ။ ဘယ္ဟာက တရားတဲ့ ခုခံစစ္လဲ

တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားမွ ထြက္ရွိသည့္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားမွ ၀င္ေငြမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ စစ္အစိုးရ အဆက္ဆက္၏ ထိပ္သီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား၊ ၄င္းတို႔၏ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား၊ ခ႐ိုနီမ်ားသာ ႀကီးပြားခ်မ္းသာေနၾကသည္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္၏ ဗဟုိခ်က္မ အေနျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ႀကီးကို ေရႊျပည္ေတာ္ႀကီးျဖစ္ေအာင္ တည္ေဆာက္ေနၾကသည္။ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုလူထုႀကီးမွာ ဆင္းရဲတြင္းနက္သည္ထက္ နက္လာသည္။ စစ္အာဏာရွင္မ်ား အာဏာတည္ျမဲေရးအတြက္ အသက္ေပး တိုက္ပြဲ၀င္ေနၾကရေသာ ေအာက္ေျခတပ္မွဴးမ်ားႏွင့္ ရဲေဘာ္မ်ားမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းတြင္ မတရားေသာ က်ဴးေက်ာ္စစ္ကို ဆင္ႏႊဲေနၾကရသည္။ ဤသည္ကို ရပ္တန္းက ရပ္သင့္ၿပီ။ ရဲေဘာ္ထု၏ အသက္မ်ား မဆံုး႐ံႈးေစသင့္ေတာ့။

ပင္လံုစာခ်ဳပ္အရ ကခ်င္ျပည္နယ္ ရသင့္ရထိုက္သည့္ နယ္တြင္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အသိအမွတ္ျပဳပါက စစ္အစိုးရ၏ တပ္မ်ား ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ထြက္ခြာသြား႐ံုသာ ရွိသည္။ အပစ္ရပ္သြားပါမည္။ ေကအိုင္အိုအေနျဖင့္ အပစ္ရပ္စာခ်ုဳပ္ လက္မွတ္ထိုးရန္ပင္ မလိုပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေကအိုင္အိုသည္ ေျမျပန္႔ေဒသကို ဆင္းလာၿပီး ထိုးစစ္ဆင္မည္မဟုတ္၊ ေနျပည္ေတာ္ကိုလည္း စစ္ေရးအရ ၿခိမ္းေျခာက္မည္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ေကအိုင္အိုသည္ ကခ်င္လူထုကို ဖိနွိပ္ဆန္႔က်င္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္လွ်င္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ ငါးေသာင္းေက်ာ္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ေကအိုင္အို ထိန္းခ်ဳပ္ထားရာ နယ္ေျမမွာ သြားေရာက္ ခုိလံႈေနၾကသနည္း။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ပ်က္ၿပီး ေကအိုင္အိုက စစ္အစိုးရအား ျပန္လည္တိုက္ပြဲဆင္ခဲ့သည့္ လြန္ခဲ့ေသာ တႏွစ္ခြဲကစၿပီး ေကအိုင္အိုအေပၚ ကခ်င္လူထု ၉၀% ေက်ာ္က ေထာက္ခံလ်က္ရွိေနေၾကာင္း ေလ့လာရသည္။

နွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ၾကာ ျပည္တြင္းစစ္သမိုင္းကို ျပန္ၾကည့္ပါ။ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္သာ ေျပာင္းသြားသည္။ မိုးဦးက်တြင္ ေပါက္သည့္ မိႈမ်ားကဲ့သို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဦးေရ အေရအတြက္ အေျမာက္အျမား ေပၚလာသည္။ မည္သည့္ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းႀကီး တခုတေလကိုမွ် စစ္ေရးနည္းလမ္းသက္သက္အရ အျမစ္ျပဳတ္တိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္ မရွိပါ။ ယခုလည္း ေငြေၾကးေျမာက္ျမားစြာ၊ လူအင္အားေျမာက္ျမားစြာ သံုးနိုင္လွ်င္ ေကအိုင္အိုဌာနခ်ဳပ္ လိုင္ဇာကို သိမ္း၍ ရခ်င္ရမည္။ သည္မွာ သိမ္းလွ်င္ ဟုိမွာ ေနာက္တခု ေပၚလာပါဦးမည္။ စစ္ေရးသက္သက္တခုတည္းႏွင့္ မည္သည့္အခါတြင္မွ် ေကအိုင္အိုကို အျမစ္ျပတ္ ေခ်မႈန္းနိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း စာေရးသူ ရာႏႈႈန္းျပည့္ အာမခံေျပာႏိုင္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သို႔ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မ်ားစြာ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္လိမ့္ဦးမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္သည္။ စြမ္းေဆာင္ေစလိုသည့္ သေဘာႏွင့္လည္း တင္ျပေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တြင္ ႏိုင္ငံတကာ၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈ၊ ျပည္တြင္းလူထု အမ်ားစု၏ ေထာက္ခံမႈ ရွိေနဆဲျဖစ္သျဖင့္ ယင္းကို ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဥပေဒစိုးမိုးေရးတို႔အတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးခ်ေစခ်င္ပါသည္။

ကခ်င္စစ္ပြဲကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဥပကၡာျပဳမထားသင့္ေတာ့ပါ။ တျပည္လံုး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ စတင္လႈပ္ရွားရန္ အခြင့္အလမ္းအေနျဖင့္ မွတ္ယူၿပီး အျမန္ဆံုး အေရးယူေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဥကၠဌ တာ၀န္ယူထားေသာ ဥပေဒစိုးမိုးေရးေကာ္မတီကို အသံုးခ်ေဆာင္ရြက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းႏိုင္လွ်င္ သင့္ေလ်ာ္ပါမည္။ ဘယ္အလုပ္ကို လုပ္ပါဟု သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က တာ၀န္ေပးမွ ဥပေဒစိုးမိုးေရးေကာ္မတီအေနျဖင့္ အလုပ္လုပ္၍ ရႏိုင္မည္ဟူလွ်င္မူ ဥကၠဌေနရာမွ အျမန္ဆံုး ထြက္သင့္ပါသည္။ လူထုက အားကိုးေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဗယ္ဆုရွင္ႀကီးသည္ အစိုးရ၏ ခုိင္းဖတ္မျဖစ္သင့္ပါ။ မိမိကိုယ္တိုင္၏ လြတ္လပ္ေသာ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ကမကထျပဳ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းသည္သာ အသင့္ျမတ္ဆံုး ျဖစ္ပါမည္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သမၼတျဖစ္နုိင္ပါမည္ဟူ၍ မက္လံုးခ်ေပးထားသည္ကို ဟုတ္ေယာင္ႏိုးႏွင့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား မႏွစ္သက္မွာ စိုးရိမ္သျဖင့္ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူထုအတြက္ လက္ေတြ႔ႏွင့္ အျမန္ဆံုး လုိအပ္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥမ်ားအား လက္ေရွာင္တာမ်ိဳးျဖစ္လွ်င္ မသင့္ေတာ္ပါ။

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေလ့လာစံုစမ္းရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တုိင္ သြားေရာက္မည္ဆိုလွ်င္ ေကအိုင္အိုဌာနခ်ဳပ္ လိုင္ဇာမွ ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ ေကအိုင္အို ထိန္းခ်ဳပ္ထားရာ နယ္ေျမအတြင္း ရွိ ကခ်င္ဒုကၡသည္ေပါင္း ငါးေသာင္းေက်ာ္သည္လည္းေကာင္း၊ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ႀကိဳဆိုၾကလိမ့္မည္ဟု စာေရးသူ ယံုၾကည္သည္။

စာဖတ္သူမ်ားသို႔

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဦးေဆာင္မႈအား ေ၀ဖန္လွ်င္ ျပန္လည္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား က်ေရာက္လာလိမ့္မည္ဟု မူလကတည္းက ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ အေရအတြက္အရ မမ်ားလွေသာ္လည္း ထင္သည့္အတိုင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသူတခ်ိဳ႕မွာ စာေရးသူ တင္ျပသည့္ အေၾကာင္းအရာအေပၚတြင္ မသံုးသပ္။ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ထိုးနွက္မႈမ်ား လုပ္လာပါသည္။ ကမာၻေပၚတြင္ ေ၀ဖန္မခံရသည့္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ဟူ၍ မရွိပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ ေ၀ဖန္ေရးကို ႀကိဳဆိုမည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ိဳးျဖစ္မည္ဟု စာေရးသူ ေမွ်ာ္လင့္သည္။

ေ၀ဖန္႐ံုမွ်ႏွင့္ “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေ၀ဖန္ရေအာင္ ခင္ဗ်ားကိုယ္တိုင္ကေရာ ဘာလုပ္ခဲ့လို႔လဲ။” ဟု ပုဂၢိဳလ္ေရး တိုက္ခုိက္လာသူမ်ားကိုမူ ႐ိုးသားစြာ ျပန္ၾကားပါမည္။ မွန္ပါသည္။ စာေရးသူလည္း မ်ားမ်ား မလုပ္ႏိုင္ပါ။ အနည္းအက်ဥ္းမွ်သာ လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆန္႔က်င္ေရး လူထုတိုက္ပြဲသမိုင္း၌ မိမိလုပ္ေဆာင္နိုင္ခဲ့သမွ် အနည္းအက်ဥ္းကေလးသည္ပင္ “ခင္ဗ်ားကေရာ ဘာလုပ္ခဲ့လို႔လဲ။” ဟု မိမိကို စိန္ေခၚသည့္ ပုဂၢိဳလ္ေအာက္ နိမ့္က်ေလ်ာ့နည္းမည္မဟုတ္ ဟူသည္ကိုမူ ေျပာလိုပါသည္။ မည္သို႔မွ် သေဘာထားမည္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။

ပုဂၢိဳလ္ေရးတိုက္ခိုက္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ စာေရးသူတင္ျပသည့္ အေၾကာင္းအရာအေပၚတြင္ မတူသည့္ အျမင္ျဖင့္ တုံ႔ျပန္ၾကသူမ်ား၊ မိမိ၏ တင္ျပခ်က္ကို လက္ခံ၍ တဆင့္ျဖန္႔ေ၀ၾကသူမ်ား၊ မိမိကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း စာေရးသားၾကသူမ်ားအားလံုးကို အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း၊ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာလိုပါသည္။

အပိုင္း (၃) ကို ဆက္လက္ဖတ္႐ႈပါရန္ ...

ေအာင္ထူး (ေရွ႕ေန)
ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္ ၂၀၁၂ ခုနွစ္
(Aung Htoo ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာမွ ...)

ရည္ညႊန္းခ်က္မ်ား

[i] Legal problems
[ii] Society
[iii] Intimate relationship
[iv] Sociology
[v] Law
[vi] Socio-political aspects
[vii] Conscious and unconscious phenomena of society
[viii] Constituent unit
[ix] The right to know
[x] Information Act

40 comments:

S.Maung Chain said...

I known U Aung Htoo when I moving in ABSDF.
I don't care his personal case cause I am not a personal fighter.But DASSK and other personal fighters were should be study his critizite article.

kyawthusukyi said...

အင္း ဒါေၾကာင္႔လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က

သမၼၼၼတျဖစ္ခ်င္တယ္ေျပာတာ သမၼတအာဏာနဲ႔

တိုင္းျပည္အတြက္လုပ္စရာအမ်ားႀကီးရွိေနလို႕

အလကား အာဏာရူးလို႔ မဟုတ္နုိင္တာေသခ်ာ၏

koko chit said...

အပစ္အခတ္ ေတြအားလုံးရပ္

Wunna Hla Shwe said...

When you do a business avoid lawyer's opinion. They are trained to find faults rather than to do a business!
Neglect a Lawyer's opinion.

ko nanshin said...

ကိုုလြမ္းေဆြ၊ကိုုေအာင္ထူး ကိုုယ္ကိုုယ္တိုုင္ကလည္း ဘာမွ
အဆင့္ရွိရွိ ထိထိေရာက္ေရာက္လုုပ္နိုုင္တာမဟုုတ္ပဲနဲ့မ်ား
လူထုုစိတ္ညစ္ေအာင္ အပိုုေတြ ေလ ွ်ာက္လုုပ္ ေလ ွ်ာက္
ေရးေနတာ မရွက္ဘူးလား။ ခင္ဗ်ားတိုု ့ျပည္ပ အန္ဂ်ီအိုု ေတြျပည္တြင္း ဝင္ကုန္လိုု ့ေပါက္ကဲြေနတာလား။
ခင္ဗ်ားတိုု ့အေဖစစ္တပ္အေၾကာင္းခဗ်ားတိုု ့ပဲ အသိဆုုံးမ
ဟုုတ္ဘူးလား။အလုုပ္တစ္ခုုဆိုုတာ ၾကက္တူေရြးဆစ္
ေကာင္လိုု အလြတ္ၾကက္ထားတဲ့ စာေတြကိုု လိုုက္ရြတ္ေန
လိုု ့ျပီးတာမဟုုတ္ဘူးဗ်။အေျခေနနဲ ့အခ်ိန္ခါကိုု ေစာင့္ရတယ္။ခင္ဗ်ားတိုု ့လုုပ္ခဲ့တာ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ျပီ။ဘာထိေရာက္ခဲ့လိုု ့လဲ။အခုုမွ သူစလုုပ္တာ ႏွစ္ႏွစ္ပဲရွိေသးတယ္။မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္စသည္ ရလာျပီ။အဲ့ဒါလက္ေတြ ့ဆန္တယ္။ခင္ဗ်ားတိုု ့ရဲ့ ေဝဘန္ေလကန္ အိပ္မက္ကမ္ဘာၾကီးကိုု အမႈိက္ပုုံးထဲ ထည့္လိုုက္ၾကပါေတာ့ဗ်ာ။တိုုင္းျပည့္အတြက္ အေႏွာက္ယွက္ျဖစ္လိုု ့ပါ။

Tun Aye Kyaw said...

ျငိမ္ခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြ မေအာင္ျမင္ဘဲ တိုက္ႂက
ခိုက္ၾကေတာ့ ေဒၚစုကို ရမယ္ရွာတာ မဟုတ္ေသးပါဘူး
ေအာင္ျမင္ေတာ့ လည္းေဒၚစု နဲ႕ ဘာမွမဆိုင္သလိုဘဲ
ေနာက္တစ္ခ်က္က ေဒၚစုက အစိုးရ ခိုင္းဖတ္ မဟုတ္ပါဘူး
သူ႕ဘာသာ တိုင္းျပည္အတြက္ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္ တာေတြကို လိုလိုခ်င္ခ်င္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အနစ္နာခံျပီး
ကိုယ္႕ထမင္း ကိုယ္စားျပီး လုပ္ေနတာပါ

myosanoo said...

မွားမလားးေတာ့မသိဘူး
ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္ေတြေျပာရေအာင္ကခ်င္လူထုကိုေရာကိုယ္စားျပဳလားဗ်. အရင္ကေတာ့ဟုတ္ပါတယ္. အခုမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး
အသိကခ်င္အေဒၚၾကီးတစ္ေယာက္နဲ႔ကခ်င္ပတ္ဝန္က်င္ထမင္းဆိုင္မွာသြားစားရင္နဲ႔စစ္ပြဲေတြအတြက္စိတ္မေကါင္းေၾကာင္ေျပာလိုက္ေတာ့
အလကါးပါတဲ့. ကခ်င္လူထုအတြက္တိုက္ေနတာမဟုတ္ဘူးတဲ့သူတို႔လူၾကီးတစ္စုေကါင္းစားေရးအတြက္လုပ္ေနတာတဲ့ကခ်င္လူထုကိုလုံးဝထည့္စဥ္းစားတာမဟုတ္ပါဘူးတဲ့. နအဖ. နဲ႔အတူတူဘဲ. ကခ်င္ျပည္နယ္လြတ္လပ္ပါေစအုန္းသူတို႔က. ကခ်င္မွာစစ္အစိုးရလုပ္ျပီးလူထုကိုႏွိပ္စက္ဒုကၡေပးအုန္းမွာတဲ့


ဒါေတြကိုအေမစုလည္းသိမွာပါေလ. သနားစရာက. ကခ်င္လူထုပါဗ်ာ. KIAျမန္ျမန္က်ဆုံးသြားတာဘဲေကါင္းပါတယ္လို႔ကခ်င္လူထုစစ္ကိုကေျပာတာပါ

Tun Aye Kyaw said...

အစိုးရဘက္ လိုက္ေျပာတာေတာ့ မဟုတ္ဘူး ဦးေအာင္
မင္း တို႕လည္း ဖက္ဒရယ္မူ ကို လက္ခံတယ္ လြတ္ေတာ္နဲ႕
တစ္ျခား အဖြဲ႕အစည္ း ေပါင္းစံုတဲ႕ ညီလာခံ သေဘာ က်င္း
ပျပီး ေဆာင္ရြက္မယ္ လို႕ ေျပာျပီးသားဘဲ သူလည္း
အားလံုးေတာ့ တေယာက္တည္း အစိုးရ တစ္ဖြဲ႕ တည္း
ရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္နဲ႕ေတာ့ လံုးလံုးၾကီး ကတိဘယ္ေပးရဲ
မလဲ တစ္ခုုခု ထစ္ေနရင္ သူ႕ေခါင္းေပၚမွာ အလုပ္တစ္ခု
ဟာ ကိုယ္တိုင္ လုပ္ႀကည္႕ မွ ပိုသိမွာပါ အားလံုးက ဖက္ ရယ္မူ ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေရး အေျဖက ရွင္းျပီဘဲ တစ္ခုေတာ့
ရွိတယ္ ခုခ်က္ခ်င္းေပးတို႕ လြတ္ေတာ္ကို အယံုအၾကည္
မရွိဘူးတို႔ ေျပာေနရင္ လက္ရွိ သြားေနတဲ႕ လမ္းေၾကာင္း
နဲ႕ မကိုက္ေတာ့ ျပသာနာေတြ ဆက္ျဖစ္ေနလိမ္႕မယ္
ဖက္ဒရယ္မူကို အေျခခံျပီး ဗဟိုအစိုးရ အပါအ၀င္ တစ္
ေယာက္နဲ႕ တစ္ေယာက္ လြန္လြန္ကဲကဲ မေတာင္းဆိုဘို႕
ကလည္း အရန္း အေရးႀကီးတယ္ ေရရွည္ အတြက္ မေကာင္းလို႕ပါ

Pa kyaing said...

ေ၀ဖန္မွဳကို အားေပးပါသည္။ေ၀ဖန္သူအေနနွင္ ့ ဓမၼဓိ႒ာန္ က်က်(Logical way )ရွိသင္ ့သည္။ ပညာတက္ ေ၀ဖန္သူတစ္ေယာက္ဆိုလွ်င္ ပိုလို ့ပင္ Logical way ရွိသင့္သည္။ တကယ္လို ့ ေဒၚစုမွာ အခ်ိန္ကလည္းအားေနတယ္ လုပ္နိုင္တဲ ့အခြင္ ့အာဏာ နဲ ့အင္အားလည္းရွိတယ္၊လုပ္ခြင့္လည္းသာေနတယ္၊မလုပ္ဘဲေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေ၀ဖန္မွဳက မွန္ကန္မွဳရွိပါတယ္။အဲ့သလိုမွမဟုတ္ဘဲ အေျခေနေတြက ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနမယ္ဆိုရင္ ေ၀ဖန္မွဳက တရားမွ်တမွဳရွိမရွိ အရင္ေတြးသင့္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ကခ်င္ျပသနာကို ကိုယ္တြယ္ေျဖရွင္းဖို ့ ခြန္အား၊အခြင့္အေရးႏွင့္ အခြင့္အာဏာ အရွိဆံုးဟာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကိုေတာင္ သမၼတအခြင့္အာဏာ နဲ ့တာ၀န္က ရပ္စဲပစ္နိုင္ပါတယ္။ ေဒၚစုမွာ အဲ့ဒီအခြင့္အာဏာ ေတြမရွိပါဘူး။ စစ္ပြဲေတြရပ္ပါ ရပ္ပါလို ့ေျပာေနရင္လည္း လက္ေတြ ့မက်ပါဘူး ေမာယံုဘဲရွိမယ္။တကယ္ေဆာင္ရြက္ရမွာက စစ္တပ္ကိုလူထုက ဘယ္လိုထိမ္းကြပ္ ႀကမလည္းဆိုတဲ ့ျပသနာပါ။ ေဒၚစုေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ က လြတ္ေျမာက္လာျပီးေနာက္ လက္ေတြ ့ႀကတဲ ့ လုပ္ေဆာင္မွဳေတြရွိခဲ ့ပါတယ္။ ျပည္တြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး ကိုအေလးေပးေျပာႀကားခဲ့ျပီး နိုင္ငံေရးအရ ပင္လံုကဲ ့သို ့ ညီလာခံႀကီး က်င္းပဖို ့ ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးႀကဖို ့ တြန္းအားေပးခဲ ့တယ္။ ကခ်င္ဒုကၡသည္ေတြအတြက္ အလွဴေငြေပးအပ္ခဲ ့တယ္ ေဒၚစုလြတ္ေတာ္ထဲေရာက္ျပီး ေနာက္မွာလည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ အစိုးရဘက္ကေရာ တိုင္းရင္းသားေတြဘက္ကေရာ ေတာင္းဆိုလာလွ်င္ ေျဖရွင္းေပးရန္ အသင့္ရွိတယ္လို ့ေျပာႀကားခဲ ့ပါတယ္။ သမၼတ အိုဘားမား ျမန္မာျပည္ကိုေရာက္ေတာ့ သူလုပ္ေဆာင္မွဳေတြကိုႀကည့္ရင္ ျမန္မျပည္အေႀကာင္းကို ျမန္မာျပည္သူေတြထက္ေတာင္ ပိုသိေနပါတယ္။ ကမ ၻာ မွာအင္အားအႀကီးဆံုး အေမရိကန္ သမၼတ တစ္ေယာက္မွာ သမၼတ ေလာက္နီးနီးေတာ္ႀကတဲ ့ ၀န္ထမ္းေတြအမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ေငြေႀကးအင္အားေတာင္ ့တင္းတယ္ ျမန္မာျပည္ကိုလာမယ္ဆိုရင္ ျမန္မာ့အေရးကို ကိုယ္တြယ္တဲ့ ကြ်မ္းက်င္ ၀န္ထမ္းေတြရွိတယ္။ဘာလုပ္သင့္သလည္း ဘာေတြလုပ္ရမလည္းဆိုတဲ့ အႀကံေပးေတြရွိတယ္ ေဒၚစုမွာ အဲ့လိုမ်ိဳး ကြ်မ္းက်င္၀န္ထမ္းအင္အား မေတာင့္တင္းဘူး။ ကြ်မ္းက်င္၀န္ထမ္းေတြ ငွားရဖို ့လည္း ေငြေႀကးမွရွိဘူး။ အခက္အခဲ အမ်ိုးမ်ိုး ႀကားမွာေနျပီး စုတ္ပ်က္သက္ေနတဲ ့ျမန္မာ့ ပညာေရးကို ျမွင့္တင္ဖို ့ႀကိဳးစားေနတယ္။ တျပိဳင္နက္မွာဘဲ လႊတ္ေတာ္အေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ လက္ပန္းေတာင္း ေတာင္အေရး၊ အေရးေပါင္းမ်ားစြာ တျပိဳင္တည္းလုပ္ေနရတယ္။ စတဲ့အေႀကာင္းအရာေတြ ခ်ဳံငုံ သံုးသပ္ျပီး ေဒၚစုအေပၚ ပစ္တင္ေ၀ဖန္မယ္ဆိုရင္ တရားမွ်တမွဳရွိမရွိ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိ သံုးသပ္သင္ ့ပါတယ္။

Zau Bung said...

ဦးေအာင္ထူး
ကခ်င္တိုင္းရင္းသားတစ္ဦးအေနနဲ႕
အျပည့္အ၀ ေထာက္ခံပါတယ္...
အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္....

LITTLE BURMA GROCERY said...

ေအာင္ထူး (ေရွ႔ေန) ကိုကိုယ္တိုင္တရားေရးမွာ တာ၀န္ယူခဲ့ၿပီး AB ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ထဲ မွာ လူသက္ေနရာလုပြဲေတြ မတရားေခါင္းပံုျဖက္ခဲ့တာေတြကိုလည္း ေရးပါဦး။ ကခ်င္က ေက်ာင္းသားေတြကို သက္တဲ႔ပြဲဟာ ခင္ဗ်ာ အသိဆံုး တာ၀န္အရွိဆံုးပါ။

ေအာင္ေနစိုး (၂၀၈)

myo chit said...

ဦးေအာင္ထူး ေမ်ာေနတဲ့ဇာတ္ႀကီးကိုဒီလိုပဲဆံုးျဖတ္ရမွာပဲ
အစိုးရသေဘာမတူတဲ့လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕ ဆိုတာသူပုန္ပဲ
ခင္ဗ်ားထက္နားလည္လို႔အစိုးရလုပ္ေနတာ ငါသိ ၂ က်ပ္ခဲြ
မလုပ္နဲ႔

ေမာင္ေျပာခ်င္ said...

သမၼတ မွာ ဘုရင္လိုအာဏာမရွိပါ လြတ္ေတာ္ထဲမွာ debate.အားေကာင္းလာျပီး ေကာင္းတဲ႕proposal ကို ေထာက္ခံနိုင္ေအာင္ စည္းရံုးနိုင္ရင္ ရျပီေလ ျပည္သူေတြအတြက္လုပ္ေပးခ်င္တာေတြ။သမၼတ ကေတာင္ဒါလုပ္လိုက္ဆိုျပီး လုပ္ခ်င္တာေလ်ွာက္ခိုင္းလို႕ရတာမဟုတ္ဘူး။သမၼတျဖစ္မွ လုပ္တတ္မယ္ဆို အတိုက္အခံအင္အားေကာင္းေကာင္းနဲ႕ေတြရင္ ေယာင္ေပ ေပ ျဖစ္ေနအံုးမယ္။

ေမာင္ေျပာခ်င္ said...

ဘာမွလုပ္နိုင္စြမ္းမရွိတဲ႕အေနအထားဆိုတာသိပါတယ္။လုပ္ေပးနိုင္တယ္လို႕လည္းမေမ်ွာ္လင့္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ေဒၚစုဆိုတဲ႕ image ကအႀကီးႀကီး ကမာၻသိ ဒါေႀကာင့္မို႕လည္းနိုင္ငံေရးလုပ္တာ ေထာင္မက်တာေပါ့။ေထာင္ထဲမေနဘူးတာေပါ့။ ဒီ image ကိုအသံုးခ်ျပီး ပဋိပကၡ ေတြမွာ ေရငံုနႈတ္ပိတ္မေနဘဲ ေလသံ ေလးေတာ့ဟေစခ်င္တာေပါ့။ခုက်ေတာ့ ပစ္ထားရက္တယ္ ရခိုင္နဲ႕ကခ်င္ကို

Po Gyi said...


အခုဟာက KIA ေခါင္းေဆာင္မ်ား သူတို႔ အာဏာအတြက္ပဲတိုက္တိုက္ ကခ်င္ၿပည္သူေတြအတြက္ပဲတိုက္တိုက္ပါ၊ စစ္တပ္ကလဲ သူတို႔ နိုင္ငံေရးအၿမတ္ထုတ္ဖို႔ပဲတိုက္တိုက္ သူတို႔ခ်မွတ္ထားတဲ႔ နိုင္ငံေရးနဲ႔ နိုင္ငံေရးအာဏာနဲ႔ စီးပြားေရး ေပၚလစီေတြမွာ KIA ေတြက ကန္႔လန္႔ကန္႔လန္႔ပါေနလို႔ KIA ကိုအၿမစ္ၿဖတ္ခ်င္လို႔ပဲတိုက္တိုက္ ၿပည္သူေတြၿဖစ္ေစခ်င္တာက နွစ္ဖက္စလံုး စစ္ပြဲေတြ ရပ္ၿပစ္ဖို႔ပဲ။ NLD ကိုတခုေတာ႔ေၿပာခ်င္ပါတယ္ တနိုင္ငံလံုးအေနအထားနဲ႔ ၿငိမ္၀ိပိၿပားမွဳမရွိပဲ တိုးတက္တဲ႔ နိုင္ငံေရးအေၿခအေနေတြေပၚေပါက္လာဖို႔ ဘယ္လိုစိတ္ေတြနဲ႔မ်ားနိုင္ငံေရးကို ဆက္လုပ္က်မလို႔လဲဗ်။ ေၿပာလို႔မရတာႀကီးကို ေၿပာေနလဲအပိုပဲဆိုၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ အေနနဲ႔ ၿပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လ်စ္လ်ဴရွဳထားလိုရသလားဗ်။ မဆလ န၀တ နအဖ အခု ႀကံ႔ဖြတ္ ေဘာင္းဘီခြ်တ္ အစိုးရအဆက္ဆက္ ယံုႀကည္ပံုအပ္လို႔ရတဲ႔ လုပ္ရပ္ကေလးမ်ားေတြ႔ရင္ ေထာက္ၿပႀကည္႔စမ္းပါ ၿမင္ဖူးခ်င္လို႔။ အဲလို တစက္ကေလးမွ ယံုႀကည္လို႔မရတဲ႔ ကလိမ္ကက်စ္ေခါင္းေဆာင္လက္တစုပ္စာနဲ႔ ေခါင္းခ်င္းဆိုင္လို႔ ၿပည္သူေတြကိုဘာမွအသိမေပးပဲ သူတို႔ခ်င္း အၿပန္အလွန္ ေပးထားတဲ႔ ကတိေတြကို လံုးလံုးယံုႀကည္ပံုအပ္ေနတာကေတာ႔ နိုင္ငံအတြက္ အလားအလာ ဘယ္လိုမွ မေကာင္းနိုင္ဘူးဆိုတာ အခ်ိန္ကို ေစာင္႔ႀကည္႔ေနစရာမလိုဘူး ရိုးရိုးေတြးႀကည္႔ယံုနဲ႔ အေၿဖကသိသာေနတယ္ဗ်။ ဒီလိုေၿပာလို႔ မေက်နပ္က်ဘူးဆိုလဲ ပိုႀကီးတို႔ကို ႀကိဳက္သလိုေၿပာလို႔ရတယ္။ အရင္က ခင္ညြန္႔တို႔ သန္းေရႊတို႔အေႀကာင္းကို လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မွာေတာင္ ခပ္က်ယ္က်ယ္ မေ၀ဖန္ရဲတဲ႔ေခတ္ အခုက NLD အာဏာရလို႔ အစိုးရဖြဲ႔နုိင္ခဲ႔ရင္ ေဒၚစု နဲ႔ NLD ကို ေ၀ဖန္တဲ႔စကားမ်ိဳး ခပ္က်ယ္က်ယ္ မဟရဲမဆိုရဲတဲ႔ေခတ္မ်ား ေရာက္လာေလမလားမသိဘူး။ လူတိုင္းကို ပြင္႔လင္းစြာ ေ၀ဖန္ေၿပာဆိုလို႔ရတဲ႔ အေနအထားေတြရလို႔ ပိုၿပီး လြတ္လပ္မွဳရလာမလားလို႔ရယ္ အခုေတာ႔ ေႀကာက္ရမဲ႔လူေတာင္ပိုတိုးလာသလိုပဲ။ မႀကိဳက္လဲမတတ္နိုင္ဘူး မသင္႔တာေတြ႔ေတာ႔ ေၿပာရမွာပဲ အခုလဲ ေၿပာမယ္ ေနာင္လဲေၿပာမယ္ကြာ။

haymar said...

If U Aung Htoo encourage DASSK to involve Kachin case, She needs to
be full authorities of the whole country. We would like her to be a President with full authority.

Now recent government U Thein Sein have to change 2008 Constitution first then all internal country matter will be easier to settle.
Still now they just show and only talk to try to country people brainwash with their words, but all not practicle.

U Aung Htoo, thank you for yr. critize. We suggest you should write Recent Government what they should do, meantime, they release the power to DASSK.

Not only Everybody do not believe and also do not interest about U Thein Sein is sincere or not.

We, country people, want to DASSK be a President with fully power.


Tawng A said...

Let the leaders talk about Peace. let it be talk Peace for Burma fredom. human right is for human being
Joshua Pau

myo chit said...

ဟီရိုရီွးမားအဏုျမဴဗံုးက်ဲတာမေကာင္းမွန္းလူတိုင္းသိတယ္ ဒါေၾကာင့္ကမာၻစစ္ႀကီးၿပီးသြားရတယ္ဆိုတာလဲလူတိုင္းလက္ခံတယ္ ခင္ဗ်ားသံုးသပ္ခ်င္ေတြကခမ္းနားသလိုလိုနဲ႔ လက္ေတြ႕ မက်ပါဘူး

San Dar said...

မႏၲေလးကေနရန္ကုန္ကိုသြားဘို႕ခရီးစဥ္အတြက္ေလယာဥ္ခရီးနဲ႕သြားဘို႕မျဖစ္ေသးတဲ႕အေျခအေနမွာ လမ္းကျမိဳ႕ေတြကိုမျဖတ္ခ်င္ဘဲရန္ကုန္ကိုတစ္ခါတည္းေရာက္မွသြားမယ္ဆိုေနရင္ေတာ့ အိမ္ကေနထြက္တဲ႕ေျခလွမ္ကိုေတာင္လွမ္းဘို့ျငင္းေနရင္ေတာ့အဲဒီလူဟာ အဲဒီခရီးကို တကယ္သြားခ်င္တာလား ပါးစပ္ကသာသြားမယ္ေျပာျပီးစိတ္ထဲက ဘာကိုလုပ္ခ်င္ေနတာလဲစဥ္းစား တတ္သူတိုင္းသိၾကမွာပါ

Tin Win said...

တင္ေပးတဲ႔ပုဂၢိဳလ္ ကို ေထာက္ခံပါတယ္ ေနာက္ထပ္တင္
ေပးပါ။

KKK said...

Daw Aung San Suu Kyi is lying the public. She will never see the democratic government in Burma until she dies.

Anonymous said...

ေဒၚစု
ရုပ္ ရွင္ သမားအႏုပညာသယ္ ဆိုတဲ႔ ဟာေတြ,အဆိုေတာ္ ေတြ
တရုံးရုံး နဲ႔ ဆက္သာလုပ္ေနရင္ ႀကာရင္ ကိုယ့္ပံုရိပ္ ကိုယ့္သိကၡာ ပိုက်ေတာ့မယ္

aristhteinwin said...

ကိုေအာင္ထူး ခင္ဗ်ား-NLD က ပါလီမာန္ထဲ အလုပ္မ်ားေနတယ္ေလ- ျပည့္တန္ဆာ အေရး လုပ္ပိုင္ခြင့္ လိုင္စင္ရေအာင္ ၾကိဳးစားေနတယ္-အလုပ္မရွိတဲ့ မမေတြ အတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ လိုင္စင္ကိုင္ထားေတာ့ ရဲ ဖမ္းမွာ မေၾကာက္ရေတာ့ဘူးေပါ့- အဲဒါျပီးရင္ ေဂး ရိုက္တို ့-လိင္တူခ်င္း ထိမ္းျမားခြင့္တို ့ဆက္လုပ္ရဦးမယ္။ မသိရင္ အသာေနပါဗ်ာ-

Mother said...

ေရွ႔ေနေမာင္ေအာင္ထူး
ျမန္မာျပည္တြင္းမွာစစ္အစိုးရလက္ထက္မွာတုန္းကအေျခအေနဆိုးေတြထက္ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္တဲ့အရပ္သားအစိုးရလက္ထက္မွာအရင္တုန္းကထက္တိုးတက္မွုအေျခအေနရိွလာတာကို ေမာင္ရင္မသိမျမင္တာလား၊အသိအမွတ္မခ်င္တာလား။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကသူမအေနျဖင့္တတ္ႏိုင္၊စြမ္းႏိုင္သေလာက္ျမန္မာျပည္ၾကီးအတြက္ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္ကို အျမန္ဆံုးေရာက္ေအာင္ၾကိဳးပမ္းေနသလို ဦးသိန္းစိန္တို႔ဘက္ကလည္းအရင္တုန္းကထက္ပိုျပီးႏိုင္ငံေရးတိုးတက္မွုေတြကိုအားေပးလာတယ္ဆိုတာကိုအသိအမွတ္မျပဳဘူးဆိုရင္....ေမာင္ရင္တို႔လိုအတန္းအစားရိွတဲ့သူေတြဟာဦးေနဝင္းတို႔လိုစစ္အာဏာရွင္ေတြနဲ႔သံမဏိစစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလက္ေအာက္မွာဘဲရိွတာေကာင္းတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာႏိုင္ငံေရးအေတြးအ ေခၚေတြေမာင္ရင္တို႔လိုအတန္းအစားေတြေလာက္မရိွဘူးထင္ရင္..ေမာင္ရင္က ငါသူမထက္အေတြးအေခၚ၊
အေျမွာ္အျမင္ေတြရိွပါတယ္၊ ငါ့ကိုအားေပးေထာက္ခံၾက
ပါလို႔...ျပည္ပမွာခိုလွုံေနရတဲ့ဘဝကေန.ျပည္တြင္းကို
ျပန္သြားျပီးျပည္သူလူထုရဲ႔အားေပးေထာက္ခံမွုကိုယူျပီး ေမာင္ရင္ျဖစ္ခ်င္တဲ့ႏိုင္ငံေရးပံုစံကိုလုပ္ပါ။အဲဒီလိုေကာသတၱိရိွရဲ႔လား..ေမာင္ေအာင္ထူး။ ေဒၚစုကိုေဝဖန္လို႔ဒီလိုေျပာေနတာမဟုတ္ဘူး။သူမမွားတယ္ဆိုရင္သူမကိုေဝဖန္မဲ့သူေတြျမန္မာတစ္ျပည္လံုးမကကမၻာတစ္ဝွမ္းလံုးကသူမကိုေထာက္ခံေနမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ေမာင္ေအာင္ထူးမွာဦးေႏွာက္ရိွတယ္ဆိုရင္သိမွာပါ။

ABSDF ေကာ္မီတီဝင္ျဖစ္တုန္းကဘာေတြမမွန္တာလုပ္ခဲ့၊မတရားတာလုပ္ခဲ့လဲဆိုတာကို ကိုယ့္လိပ္ျပာကိုယ္သန္႔ရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးေလာကထဲကိုဝင္ပါ။ ေဘးထိုင္ျပီးေဝဖန္ေလကန္တာေလာက္ကေတာ့လူတိုင္းလုပ္တတ္ပါတယ္။ ဆန္ကုန္ေျမေလးမလုပ္ပါနဲ႔။ တတ္ႏိုင္ကမ်ွတာဝန္ေတြကိုခြဲေဝယူႏိုင္တဲ့စိတ္မ်ိဳးေမြးပါ။ကိုယ္တိုင္ေကာင္းေအာင္ၾကိဳးစားပါ။

Thiha Kyaw Oo said...

ေ၀ဖန္တယ္ ဆိုတာ အရင္ဆံုး ကိုယ္႕ လိပ္ျပာ ကိုယ္သန္႕
သင့္တယ္ ဆိုတဲ႕ အယူအဆ ကေတာ့ မွန္တယ္ဗ်ာ
ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရရင္ Eleven ကကို သန္းထြဠ္ေအာင္
တို႕လို ေနာက္ေႂကာင္းရွင္း တာမ်ဴိး ျဖစ္တာ ေကာင္းတယ္

Unknown said...

stop the fucking civil war NOW ....
save the women and chidren...


NIGHTINGALE

Khp said...

Don't affraid Min Aung Hlaing and Suu Kyi.

Practice your Freedom of Expression.

အႏူလက္သီး said...

ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းေနထုိင္တဲ့တိုင္းရင္းသားေတြအားလုံးအတူတူပဲ
တဦးတေယာက္တဖြဲ႔ျပႆနာျဖစ္ရင္က်န္တဲ့တိုင္းသားညီအကို
ေတြကဝိုင္းဝန္းကူညီရမွာပဲ။တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြရဲ
ေက်းဇူးရွင္(ဗ.က.ပ)ကိုတိုက္ထုတ္တုန္းကအစုိးရကေသြးခြဲခဲ့တာ
ေလးေတြျပန္စဥ္းစားႀကပါမင္းတို႔နယ္ေျမမွာမင္းမူေနတဲ့ေကာင္ေတြ
မင္းတို႔ျပန္တိုက္မွကိုယ္နယ္ေျမကိုအုပ္ခ်ဳပ္ရမွာဆိုေတာ့တိုက္လုိက္
ႀကတာရွမ္း၊ဝ၊ပအိုပ္၊ပေလာင္၊ကခ်င္ေတြအားလုံးဝုိင္းတိုက္လိုက္
ႀကတာတက္ညီလက္ညီပဲအခုလည္းအဲဒီလိုညီညြတ္မႈရွိရင္ရတာပဲ
ျပည္မထဲကဗမာလူထုဆိုလက္နက္မဲ့တိုက္ပပြဲဝင္ေနတာအတုယူ
ႀကပါ။ခင္ဗ်ားတို႔တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြနွစ္ေပါင္း(၆၀)
ေက်ာ္တိုက္ပြဲျဖစ္လို႔ခင္ဗ်ားတို႔ရဲေဘာ္ေတြက်ဆုံးမႈဟာ(ဦးသန္႔)
(၈၈)၊(၂၀၀၇)အေရးအခင္းေတြမွာအသက္ေပးခဲ့တဲ့လက္နက္မဲ့
ျပည္သူေတြေသဆုံးမႈေလာက္မဗ်ားေသးပါဘူး။ကခ်င္မွာစစ္ျဖစ္
ရင္က်န္တဲ့တိုင္းသားလက္နက္ကငါတို႔နယ္ေျမမွာမဟုတ္ပါဘူး
ဆိုျပီးကိုယ္အလုပ္ကိုယ္လုပ္ေနႀကလို႔အာဏာရွင္သက္ဆိုးရွည္
တိုင္းျပည္ကိုေရာင္းစားေနႀကတာေလ။ျပည္မထဲမွာလူထုကလက္
နက္မဲ့ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ေနတုန္းကလည္းလက္နက္ကိုင္တိုင္ရင္း
သားေတြမဆိုင္သလိုေနခဲ့ႀကတယ္။အခုအသိဥာဏ္ပြင့္လင္လာ
ေတာ့ကရင္DKBAကလက္ပံေတာင္းေတာင္ဆႏၵျပလူထုကိုအ
သက္ေပးကာကြယ္ဖို႔ထုတ္ေဖာ္လာျပီေလကခ်င္ကိုကူညီမယ္လို႔
ေျပာသြားခဲျပီတိုင္းရင္းသားအားလုံးအဲဒီလိုစည္းလုံးခဲ့လူနည္းစု
အာဏာရူးစီးပြားေရးသမားတိုက္ထုတ္နိုင္မွာဧကန္မလြဲပါ။
ျပည္သူလူထုအတြက္တိုက္ပြဲဝင္ေနႀကတာမဟုတ္ပဲအာဏာ
တည္ျမဲေရးနဲ႔စီးပြားေရးအတြက္လုပ္ေနတဲ့ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြရဲ
အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကိုကာကြယ္မည့္အစားေျပာင္းေတြေျပာင္း
ျပန္လွည့္နိုင္မွလြတ္လပ္ေရးရမွာပါ။ညီညီညြတ္ညြတ္နဲ႔စုေပါင္းတြန္း
လွန္ႀကရေအာင္ပါ။

San shwe said...

U Aung Htoo, appreciate on your blank face, now criticizing Daw Su based on law and justice.
But, Northern AB massacre is certified by your signature and too surprise to you stay in cold blood under that shadow.

thar said...

I do agree with U Aung Htoo. DASSK keep quiet about public of Kachin state, it is so sad and not only for Kachin state but also rest of the country too. I do believe she does not allow to speak out for any issue of public. Just allow to speak out sugar coat word and so sorry for public who don't know what is reality taste under sweet word. It is hard to know that which does never heard any word about dialog with iron regime. Does she scare to fragile present position? Who knows?

saung laypyay said...

အကို pakyaing ေျပာသြားတဲ့commentေလးကိုေထာက္ခံပါတယ္။သူမ်ားကိုေဝဖန္ခ်င္ရင္ ကိုယ့္ကိုယ္လည္းျပန္လည္သုံးသပ္ပါ။ကိုယ္ေရာဘာလုပ္ေနလဲ၊သူလိုေရာဦးေဆာင္နိုင္တဲ့အရည္အခ်င္းရွိလားဆိုတာ။တစ္ပါးရဲ့လုပ္ရက္ကို အျပစ္တင္ပုတ္ခက္ေရးဖို့ေလာက္ပဲသိရင္ေတာ့ စိတ္မေကာင္းစရာပဲဗ်ာ းးးးးးးးးးးးးးးး

Anonymous said...

အားလံုးတိတ္စမ္း...
အခု ခ်က္ခ်င္း ကိုယ့္အိမ္ ေရွ႕ ကိုယ္ ထြက္ အမိႈက္ ေကာက္ႀက

generals said...

ဟုတ္ကဲ႔ ကိုေျပတီဦး လိုင္းကားေပၚဘီယာမူးျပီမတက္ဖို ့နဲ႔ အမ်ိဳးသမီေတြ ကိုေနာက္က လိုက္မေထာက္ဖို ့ လည္းထည့္ေရးပါ (ျမားနတ္ေမာင္ အယ္ဒီတာ ကိုလြဏ္းေဆြလည္း အဲ႔ဒီလူေတြထဲပါတယ္ )

Moemin said...

ကခ်င္စစ္ပြဲဘာေႀကာင့္ျဖစ္ရတာလဲ ဘယ္သူ႕မွာတာ၀န္
အရွိဆံုးလဲ ကခ်င္စစ္ပြဲရပ္ေအာင္ လုပ္နုိင္တဲ့အခြင့္အာဏာ
ဘယ္သူ႕မွာ အရွိဆံုးလဲ ၊၊ ကခ်င္စစ္ပြဲရပ္ေအာင္ အေမစုဘာလုပ္ ေပးသင့္သလဲ၊၊ အေမစု လုပ္နုိင္မယ္ထင္ပါသလား၊၊ အေမစု၀င္ ပါရင္ ကခ်င္စစ္ပြဲ ရပ္သြားမယ္ ထင္ပါသလား၊၊ ကၽြန္ေတာ့္အထင္ေျပာရရင္ အခုအေျခ
အေနမွာ ကခ်င္စစ္ပြဲ ရပ္ ေအာင္ အေမစု မလုပ္နိုင္
ေသးပါ၊၊ ဒါေႀကာင့္ ကခ်င္စစ္နဲ႕ ပါတ္သက္ျပီး အေမစုကို အျပစ္တင္လုိက တင္နုိင္ပါတယ္ အေျခခံ
ဥပေဒမျပင္နုိင္ေသးတာနဲ႕ ပါတ္သက္ျပီး အျပစ္ရွာ
လိုက ရွာနိုင္ပါတယ္ အျခား အေမစု မလုပ္နိုင္ေသးတာေတြ မေအာင္ျမင္ေသးတာေတြလဲ
ရွိနိုင္ပါတယ္ မည္သူမဆို လြတ္လပ္စြာ ေ၀ဖန္ နိုင္ပါတယ္၊၊ ေ၀ဖန္ေရးရွိမွတိုးတက္မွာ မဟုတ္ဘူးလားဗ်ာ၊၊

Anonymous said...

ကခ်င္ စစ္ ရပ္ ေအာင္ ေဒၚစု မလုပ္ ႏိုင္ မွန္းသိတယ္။
ဒါ ေပ မဲ႔ တလံုးမွ မ ဟ ပဲ ေရငံု ႏႈတ္ ပိတ္ ေနတယ္
အရင္ က ေဒၚစု ကို ေလးစားႀကည္ ညို တယ္
အခု မ ေလးစား ေတာ့ ဘူး
ဒါ ေပ မဲ႔ မ ေစာ္ ကားပါဘူး
ဒီလို အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ မ ေယာင္ ရာ ဆီလူး ျပီး စတိတ္ ရႈိးပြဲ
ေတြ မင္း သားမင္း သမီး ေတြ တရုံးရုံးနဲ႔ ေအာ့ႏွလံုး
နာမိတယ္ ။

Daddygyi said...

ဟေကာင္ ေျပတီဦး ဂတံုး..
မင္းဘာသာ ပုဂၢိဳလ္ေရးတိုက္ခိုက္ခ်င္သေလာက္တိုက္ခိုက္.. အဲဒါ မင္းအပိုင္း.. အခုေဒၚစုရဲ့ မင္းသားမင္းသမီး တရုန္းရုန္းဆိုတဲ့ လုပ္ရပ္က ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တမ်ဳိးသားလံုးအတြက္.. တိုင္းျပည္အနာဂါတ္အတြက္.. အလြန္အေရးၾကီးေပမယ့္ လစ္လ်ဴရႈခံထားရတဲ့ ပညာေရးရံပံုေငြအတြက္ လုပ္ၾကရတာ..
ပုဂၢိဳလ္ေရးနဲ႔ လုပ္ရပ္ကို ခြဲျခားၿပီးပုပ္ခပ္သင့္တယ္..
မင္းလုပ္ေနတာက ျမန္မာပညာေရး ျမင့္တက္လာမွာကို မေထာက္ခံသလို.. မလိုလားသလို.. ျဖစ္ေနတယ္..

haymar said...

DASSK never lie at all. She is very honest.

Pa kyaing said...

ကခ်င္စစ္ပြဲရပ္ေအာင္ လုပ္လုိ့ရပါတယ္ ဘယ္ျပသနာမဆိို ေျဖရွင္းလုိ့မရတဲ့ ျပသနာဆိုတာမရွိပါဘူး
အဓိက ကေတာ့ စစ္္တပ္က ထင္တိုင္းႀကဲေနတဲ့ ျပသနာပါ။ ရိုးသားမွုရယ္ လုပ္ခ်င္တဲ့ဆႏၵရွိရင္ လုပ္လုိ့ရပါတယ္။ ညွိလို့မရတဲ့ အရင္းခံတရားက ယံုႀကည္မူပါ၊ ယံုႀကည္မူ့တည္ေဆာက္ဖို့ ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္ စြန္စားရပါမယ္။ စစ္အဆိုးရဘက္ကေရာ တိုင္းရင္းသား လက္ႏွက္ကိုင္ေတြဘက္ကပါ စြန့္လြွတ္ စြန့္စားဖို့ လိုပါတယ္။ က်ြန္ေတာ္ဘယ္သူ့ဘက္မွမလုိက္ဘဲ အရွိကိုအရွိတိုင္းေ၀ဖန္ရရင္ ျပည္တြင္း စစ္မွာ တိုင္းရင္းသားလက္ႏွက္ကိုင္တပ္ဖြဲ့ ေတြမွာ ေရာ စစ္အဆိုးရဘက္မွာပါ လူ့အခြင့္အေရး ထိုးေဖာက္မူေတြရွိပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြဖက္မွာ ဥပေဒ ႏွင့္မညီတဲ့ အခြန္ေကာက္ခံမူေတြ ဥပေဒ မဲ့လူသတ္မွူေတြရွိသလုိ စစ္အဆိုးရဘက္မွာေရာ ဥပေဒႏွင့္မညီတဲ့ ေပၚတာ ဆြဲမွူ၊အဓၶမ ပစၥည္းယူတာ၊ မဒိမ္းက်င့္တာ၊ လူသတ္တာေတြရွိပါတယ္။ အဲဒီဆိုးရြားမွူေတြကိုခံစားရတာက ေဒသခံျပည္သူေတြပါ လက္ႏွက္ကိုင္တပ္ဖြဲ့ေတြ ႏွစ္ဖဲြ့ခြဲရင္ႏွစ္ဖြဲ့စာေပးရတယ္ သံုးဖြဲ့ခြဲရင္ သံဳးဖြဲ့စာေပးရတယ္ စစ္အစိုးရနဲ့မတိုက္ရင္လညး္အခ်င္းခ်ငး္တို္က္ခိုက္ႀကနဲ့ ခံရျပန္ေတာ့ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားေတြပါ စစ္အာဏာ ရွင္စနစ္ဟာ အဆိုးရစစ္တပ္မွာေရာ တို္င္းရင္းသားလက္ႏွက္ ကိုင္တပ္ေတြမွာပါ အရိုးစြဲေနပါျပီး။အဲဒီေတာ့ ယံုႀကည္မွူ့တည္ေဆာက္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ အာဏာကို ႏွစ္ဖက္စလံုးက စြန့္လြွတ္ဖို့လိုအပ္ပါတယ္။ တစ္ခ်က္ခုတ္ ႏွစ္ခ်က္ျပတ္ေပါ့ဗ်ာ။ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို ကာကြယ္ဖို့ ျမန္မာျပည္မွာ စစ္သားလုိအပ္ခ်က္ေတြရွိေနတယ္။ ကေလးစစ္သားေတြစုေဆာင္းေနရတယ္။ အဲဒါေတြလညး္ကာ ကြယ္ျပီးသားျဖစ္ေအာင္ တိုင္းရင္းသားလက္ႏွက္ကိုင္အားလံုးကို ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ အျဖစ္ တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္ ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္။ ယံုႀကည္ မွူ တည္ေဆာက္တဲ့ကာလကို ၂ႏွစ္ (သို့) ၃ႏွစ္ သတ္မွတ္ျပီး ျပည္ေတာင္စု တပ္မေတာ္သားအားလံုးကို နိုင္ငံေတာ္မွ ရိကၵာ လစာ ေပးျပီး ျပည္ပရန္ကာကြယ္ေရးတစ္ခုထဲကိုဘဲ လုပ္သင့္ပါတယ္။ နယ္ေျမရရွိေရးအတြက္ အခ်င္းခ်င္းတိုက္ခိုက္ခ်င္း၊ ေဒသခံေတြကိုအခြန္ေကာက္ခံခ်င္း၊ ေပၚတာဆြဲခ်င္၊ စည္းပြားေရလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခ်င္း မလုပ္သင့္ပါဘူး။ ယံုႀကည္မွူ တည္ေဆာက္ဆဲကာလမွာ တိုင္းရင္းသားလက္ႏွက္ကိုင္ေတြကို တိုက္ရိုက္ကြတ္ကဲတာ ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္တာမ်ိဳးမလုပ္သင့္ပါဘူး။ တိုင္းရင္းသားလက္ႏွက္ကိုင္ေတြဘက္ကလညး္ ယံုႀကည္မွူတည္ေဆာက္ဆဲကာလမွာ လက္ႏွက္အပ္စရာမလုိတဲ့အတြက္ စစ္အစိုးရဘက္က မူမမွန္ခဲ့ရင္ အခ်ိန္မေရြးျပန္ဆန့္က်င္လုိ့ရနိုင္ပါတယ္။ တကယ္လို ့ယံုႀကည္မွဳ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းႀကီးလည္းေအာင္ျမင္သြားျပီး၊နိုင္ငံေရးအရ ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးမွဳေတြလည္း အဆင္ေျပသြားျပီးဆိုရင္ နိုင္ငံေရးလုပ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ လက္နက္စြန္ ့ျပီး ပါတီေတာင္ခ်င္း၊လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၊ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ႀကိဳက္ရာလမ္းကို ေရြးခ်ယ္ျပီး ရိုးသားစြာ ျပည္သူ ့ေထာက္ခံမွဳရေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္သင္ ့ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ရဲ ့ဒီမိုကေရစီ စနစ္ဟာ အရပ္သား စစ္စစ္ အစိုးရလက္ထဲမွာဘဲ ရွိသင့္ပါတယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းစဥ္မွာ အေသးစိတ္ စည္းမ်ည္းစည္းကမ္းေတြကိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ မေဖၚျပေတာ ့ပါဘူး။ အဓိက ကေတာ့ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ ေတြအားလံုး ျပည္သူကို သနားေသာအားျဖင္ ့ အာဏာကို စြန္ ့လႊတ္ႀကဖို ့ပါဘဲ။
ျမန္မာျပည္ရဲ ့ တိုင္းရင္းသားျပသနာေတြကို ကိုင္တြယ္ေျဖးရွင္းတဲ့ေနရာမွာ စစ္မွန္တဲ ့တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ ရရွိဖို ့ဟာလည္း အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ ဆိုလိုတဲ ့စစ္မွန္တဲ ့တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ဆိုတာ လူမ်ိဳးေရး မုန္းတီးမွဳကို ေခ်ဖ်တ္ေပးနိုင္တဲ ့ေခါင္းေဆာင္မ်ိဳးျဖစ္ရပါမယ္။ ခတ္အဆက္ဆက္ ျပည္တြင္းစစ္ပြဲေတြမွာ တိုင္းရင္းသားေတြဘက္က လူမ်ိဳးေရးမုန္းတီမွဳကိုု အေျခခံျပီး စစ္သားစုေဆာင္းခဲ့ႀကတယ္။ စစ္မွန္တဲ ့တိုင္းရင္းသား ေခါင္ေဆာင္ေတြကသာ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုရင္ ဗမာ လူမ်ိဳးေတြေဆာင္ရြက္တာထက္ ပိုျပီးျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေဆာင္ရြက္နိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ကြ်န္ေတာ္ တိုင္းရင္းသားေတြ ဘက္ကိုလည္း ေတာ္ေတာ္ကိုခ်င္းစာပါတယ္ ဒါေပမဲ ့လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး တိုးတက္ႀကီးပြားေစခ်င္ရင္ လူမ်ိဳးေရးမုန္းတီးမွဳကို ေက်ာ္လႊားနိုင္မွသာျဖစ္မွာပါ။ ဥပမာ အေမရိကန္က ဂ်ပန္ကို အနုျမဴဗံုး က်ဲခ်ခဲ ့တယ္။ အခုဂ်ပန္မွာ အေမရိကန္ စစ္စခန္း ထိုင္ခြင့္ေပးထားတယ္။ ဆိုလိုတာက ဂ်ပန္ေတြ အေမရိကန္ မုန္းတီးေရးကို ေက်ာ္လႊားနိုင္ခဲ ့တယ္။ဒါေႀကာင္ ့ကမ​ ၻာမွာ စီးပြားေရး အရ အသာစီးရခဲ ့တယ္.................

Thiha Kyaw Oo said...

ႏွစ္ဘက္စလံုးက အမွားရွိလို႕သာ ဒီလိုျဖစ္ေနတာပါ
ႏွစ္ဘက္စလံုးက ခ်ခ်င္ေနေတာ့လည္း ခ်ခ်ေပါ့
လိုအပ္ရင္လည္း ကိုယ္လည္း ၀င္ပါရေတာ့မွာဘဲ
ေသေတာ့လည္း တစ္ဘ၀ျငိမ္းတာေပါ့

Ethan said...

ျမစ္ျကီးနားနဲ႕လိုင္ဇာမွာတကယ့္ေစ်းျကီးျပီး၊ေကာင္းပါ႕ဆိုတ႕ဲအိမ္ေတြဘယ္သူပိုင္လဲ၊၁၀လံုးမွာ၈လံုးက KIA အေပၚပိုင္းကျကီးျကီးေကာင္ေတြပိုင္တယ္၊ထိုင္းနဳိင္ငံမဲေဆာက္ျမိဳ႕မယ္ေတာ္တကယ့္မိန္းလမ္းျကီးေပၚမွာရိွတဲ႔တိုက္ျကီးတိုက္ေကာင္းေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၊ဘယ္သူေတြပိုင္လဲ KIU ယူကဖဒိုျကီးျကီးေကာင္းေတြဘဲပိုင္တယ္၊ျမန္မာျပည္အစိုးရအေပၚပိုင္းက၊ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျကီးေတြနဲ႕အတူတူဘဲ၊ဘယ္မွာလဲေအာက္ပိုင္းမွာရိွတဲ႕အေျခခံလူထုေကာင္းစားေရးအားလံုးတူတူေတြျကီးဘဲ၊အဲဒါသိသိျကီးနဲ႕ဖားယားျပီးေရးေနတဲ႕ေကာင္ေတြကပိုဆိုးတယ္။