Tuesday, November 18, 2014

အမိ်ဳးသားပညာေရးဥပေဒကို ဆႏၵျပမႈျပဳလုပ္ေနသည­့္ သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားမ်ားက အစိုးရကို ရက္ ၆၀ အတြင္း လာေရာက္ညိွႏိႈင္းရန္ ေတာင္းဆို (ရုပ္သံ)


ေက်ာ​င​္း​သား​သ​ပိ​တ​္ ယာယီ​ရပ္နား၊ ရ​က​္ ၆​ဝ​ အတြ​င​္း ဥ​ပေ​ဒ​မျ​ပင္ရ​င​္ ဘာ​လုပ္မ​လဲ

No comments: