Sunday, September 7, 2014

ဖတ္၊ ၾကည့္၊ နားဆင္ေစခ်င္တာေလးေတြ ... (စက္တင္ဘာ ၇ - ၂၀၁၄)

- အစိုးရ​ရဲ​႕ ၿ​ငိ​မ​္းခ်​မ​္းေ​ရး​ေ​ဖာ​္ေ​ဆာင္မႈ တို​င​္း​ရ​င​္း​သား​ပါ​တီ​ေ​တြ သံသယ​ရွိ (ရုပ္သံ) click
- အစုိးရဘက္က ၃ ဖြဲ ့ခြဲၿပီး ပါမွာကို UNFC လက္မခံ (ရုပ္သံ) click
- UNFC KNU ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေလာကအျမင္တခ်ဳိ႕ (ရုပ္သံ) click
- KIO ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အင္ဘန္လကို UNFC ဥကၠဌ တင္ေျမွာက္ (ရုပ္သံ) click
- ပဒုိေစာကြယ္ထူး၀င္း ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း (ရုပ္သံ) click
- ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိမ္း ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း (ရုပ္သံ) click
- ပါတီ ၃၃ ခုကို ကိုုယ္စားျပဳေခါင္းေဆာင္ေတြ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ (ရုပ္သံ) click
- ႏိုင္ငံ​ေ​ရး​ပါ​တီ​ေ​တြ သံုး​ပြ​င​့္​ဆိုင္အ​တြ​က​္ ဘာ​ေ​တြေ​ဆြး​ေႏြး​ခဲ့​လဲ (ရုပ္သံ) click
- မြန္ျပည္နယ္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ေတြမွာ မြန္ပါတီေတြ ဝင္ၿပိဳင္မွာမဟုတ္ (ရုပ္သံ) click
- မသန္စြမ္းသူမ်ား ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခြင့္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ (ရုပ္သံ) click
- အလုပ္အကိုင္ နည္းပညာ ဦးစားေပး ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ လိုအပ္ေၾကာင္း ဦးသိန္းစိန္ ေျပာ (ရုပ္သံ) click
- လက္မွ​တ​္ ၅​ သန​္း​နီးပါး လႊ​တ​္ေ​တာ​္​မေ​ရာက္တဲ့​ကိ​စ​ၥ ဦး​ဉာဏ္ဝ​င​္း ပယ္ခ် (ရုပ္သံ) click
- အယ္လ္ေကးဒါးေခါင္းေဆာင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တ­ိုက္ခိုက္မည္ဟု တရား၀င္ေၾကညာ၍ ျပည္တြင္း၌ လံုျခံဳေရး တိုးျမွ­င့္ (ရုပ္သံ) click
- အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒမူၾကမ္း ျပင္ဆင္ေပးရန္ ရန္ကုန္ရွိတကၠသိုလ္ ၆ ခုမွ ဆႏၵျပ (ရုပ္သံ) click
- အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒၾကမ္းပါ ပုဒ္မအခ်ိဳ႕ ျပင္ဆင္ေပးရန္ နည္းပညာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢမွ သမၼတထံ အိတ္ဖြ­င့္ေပးစာ ေပးပို႔ (ရုပ္သံ) click
- ေက်ာင္းသားေတြ လႊတ္ေပးဖို႔ ဗကသေတြ တရားရုုံးေရွ႕ အသံတိတ္ ဆႏၵျပ (ရုပ္သံ) click
- ပညာေရးမူၾကမ္းကို ဒဂုံတကၠသိုုလ္ေက်ာင္းသားေတြ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပ (ရုပ္သံ) click
- ဒ​ဂံု​တ​ကၠ​သိုလ္က ပါ​ေ​မာ​က​ၡေ​တြ​နဲ​႔ သ​ပိ​တ​္ေ​မွာ​က​္ေက်ာ​င​္း​သား​ေ​တြ ဘာ​ျ​ဖစ္ခဲ့​လဲ (ရုပ္သံ) click
- အဖမ္းခံလယ္သမားေတြ လြတ္ေျမာက္ေရး ေတာင္သူအမ်ဳိးသမီးေတြ ဆႏၵျပ (ရုပ္သံ) click
- ေထာင္က်ခံ ကန္႔ဘလူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ ယူနတီသတင္းေထာက္မ်ားကို ဟံသာ၀တီဦး၀င္းတင္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ေထာက္ပံ့ေငြ ေပးမည္ (ရုပ္သံ) click
- အဖမ္းခံရသူေတြအတြက္ တကိုယ္ေတာ္ ဆႏၵျပေတာင္းဆို (ရုပ္သံ) click
- ဆႏၵျပပြဲကို တန္ျပန္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈ ဟသၤာတၿမိဳ႕မွာျဖစ္ (ရုပ္သံ) click
- စ⁠စ​္ေျ​ပး​ဒု​က​ၡ​သ​ည​္ေ​တြ ေ​န​ရပ္ရ​င​္းျ​ပန္ဖို​႔ စီ​စဥ္ရ​မ​ယ​့္​အခ်​က​္ေ​တြ​ကို တ​င​္ျ​ပ (ရုပ္သံ) click
- ဗိုုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေျမသိမ္းခံရတဲ့ ပိုုင္ရွင္ေတြ ျပန္ေနဖိုု႔ ျပင္ဆင္ (ရုပ္သံ) click
- ဗိုလ္တေ​ထာ​င​္ COD/BAOD ဝ​င​္း​ကိ​စ​ၥ အိုး​အိမ္ဘာ​လို​႔ ႏႈတ္ပိ​တ​္ေ​န​တာ​လဲ (ရုပ္သံ) click
- နဂါး​ေ​တြ၊ သို​က​္ေ​တြ​နဲ​႔ လူထု​အၾ​ကား မိႈ​င​္း​မိ​ေ​န​တဲ့​ ေခါင္းေလာင္းကိ​စ​ၥ အစိုးရ​ ဘာ​လို​႔ ခြ​င​့္ျ​ပဳ​ခဲ့​တာ​လဲ (ရုပ္သံ) click
- ျမန္မာျပည္ လူဦးေရတိုးႏႈန္း ကြာဟမႈရွိတယ္လို႔ UNFPA ေျပာ (ရုပ္သံ) click
- ျ​မန္မာ​ျ​ပ​ည​္ ဦး​ေႏွာ​က​္ျ​ပန္ရ​ဖို​႔ အစိုးရ​မွာ မူ​ဝါဒ​ရွိ​ရဲ​႕​လား (ရုပ္သံ) click
- က်ပ္ ၁၅၀၀ တန္ MPT ကတ္ေတြကိုု ၄ ေသာင္းဖိုး ၀ယ္မွ ေရာင္းခ် (ရုပ္သံ) click
- က်ပ္ ၁၅၀၀ တန္ MPT ဆင္းကတ္မ်ား ျပင္ပေပါက္ေစ်း က်ပ္ ၂၀၀၀၀ ၀န္းက်င္အထိ ျမင့္တက္ (ရုပ္သံ) click
- ေစ်း​ကြ​က​္ေ​ဝ​စု​ကို ထိ​န​္းခ်ဳပ္ဖို​႔ MPT လူ​ေ​တြ​ကို တန​္း​စီ​ေ​စျ​ပ​န​္​ၿ​ပီ (ရုပ္သံ) click
- MPT ဆင္းကတ္ေတြ ေစ်းျမွင့္ေရာင္း၊ လားရႈိးၿမိဳ႕မွာ မေက်မနပ္ျဖစ္ (ရုပ္သံ) click
- က်ပ္ ၁၅၀၀ တန္ MPT ဆင္းကတ္မ်ားကုိ ဒီဇင္ဘာလကုန္အထိ ကတ္ေပါင္း ၅ သန္း ေရာင္းခ်မည္ (ရုပ္သံ) click
- လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား တုိးျမွင့္ေကာက္ခံတာကို သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလုပ္ (ရုပ္သံ) click
- အျမန္လမ္းတေလွ်ာက္ရွိ အႏၱရာယ္အရွိဆံုး ေနရာ ၂၈ ခုကို ထုတ္ျပန္ (ရုပ္သံ) click
- ေတာင္ငူၿမိဳ႕မေစ်းသစ္ တင္ဒါမေအာင္ရင္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ျပန္ေဆာက္ရမည္ (ရုပ္သံ) click
- ဒု-ရဲမွဴး စန္းစန္းေဌး ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း (ရုပ္သံ) click
- "ေ​ဒ​ၚ​စု​ဟာ အၾ​ကြ​င​္း​မဲ့​ေ​မ​တၱာ​ကို ရထား​သူ​တ​​ေ​ယာ​က​္ျ​ဖစ္တ​ယ​္" (ရုပ္သံ) click
- ေ​မာ​င​္ေခ်ာႏ​ြ​ယ​္ ကြယ္လြန္ျခင္း ၁​၂ ႏွစ​္ျ​ပ​ည​့္​ အမွတ္တ​ရ ရန္ကုန္မွာ ကဗ်ာ​ေ​တြ​ ရြ​တ​္ (ရုပ္သံ) click
- လူငယ္မ်ားအေပၚ အေလးထားမႈ ရွိ/မရွိ သူတုိ႔ေျပာစကား (ရုပ္သံ) click
- စြ​န​္​႔​ဦး​တီ​ထြင္လူ​င​ယ​္ေ​တြ ေ​ပ​ၚ​ထြက္လာ​ဖို​႔ ဘာ​ေ​တြ​အခ​က​္​ၾကံ​ဳေ​န​လဲ (ရုပ္သံ) click
- မို​ဘို​င​္းလ္စာ​ၾ​က​ည​့္​တို​က​္ လူ​င​ယ​္ေ​တြ​ကို စာ​ဖတ္ဖို​႔ ဆြဲ​ေ​ဆာ​င​္ႏုိင္မ​လား (ရုပ္သံ) click

No comments: