Sunday, September 14, 2014

အနာဂတ္သာသနာမွာ မရွိအပ္တဲ႔ သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန

ရဲျမင္႔ေက်ာ္

သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြဟာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္ (transition) အထိ မေရာက္ေသးဘဲ၊ ေျဖေလွ်ာ႔ေရးျဖစ္စဥ္ (liberalization) အဆင္႔သာ ရွိေသးတယ္လို႔ ပညာရွင္ အမ်ားစုက ေကာက္ခ်က္ခ်ပါတယ္္။ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္္ရြက္ေနတဲဲ႔ အစိုးရပိုင္း တာ၀န္ရွိသူအခ်ဳိ႕ေရာ၊ အတိုုက္အခံအင္အားစုေတြကပါ ဒီသေဘာထားမ်ဳိး ေျပာဆိုတာ ေတြြ႔ရပါတယ္။

လက္ရွိ အစိုးရဟာ ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရး ေျဖေလွ်ာ႔မႈေတြ လုပ္လာေပမယ္႔၊ တကယ့္ အသြင္ကူးေျပာင္္းေရး ကေတာ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ အလြန္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က်မွသာ ျဖစ္ႏိုင္လိမ္႔မယ္။ အထူးသျဖင္႔ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ထဲဲ အႏိုု္င္ရရွိတဲ႔ပါတီီက လူအေတာ္မ်ားမ်ား ေနရာယူလာႏိုု္င္မွသာ ေျပာင္းလဲမႈ ရွိမယ္။ ေတာင္အာဖရိကမွာ လူျဖဴ ဒီကလပ္ အစိုုးရကေန လူမည္းအတိုက္အခံ မင္ဒဲလားအစုိးရကို လႊဲေပးႏိုုင္တဲ႔အခါမ်ဳိးက်မွသာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ အစစ္အမွန္လာခဲ႔တယ္။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဟာ လူူအသစ္ မူအသစ္ေတြနဲ႔မွ ပိုၿပီးအသက္၀င္လာႏိုင္စရာရွိတယ္လို႔႔ ျမင္ၾကပါတယ္။

လက္ရွိ အစိုးရက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႈေတြ လုုပ္ေနေပမယ္႔ ပေလယာေဟာင္းေတြနဲ႔ပဲ ကြင္းသစ္မွာ ကစားဖို႔ လုပ္ေနတဲဲ႔အတြက္ အခက္အခဲဲေတြ ရွိေနတာ၊ အေရြ႕မျဖစ္တာ ျမင္ရပါတယ္။ စနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္တဲ႔အခါ မလိုအပ္တဲ႔ ဌာနေတြ ျဖဳတ္ပစ္ရတာ၊ လိုအပ္တဲ႔ ဌာနသစ္နဲ႔ လူအသစ္ေတြ ဖန္တီးရတာမ်ဳိးေတြ မျဖစ္မေန လုပ္ရပါတယ္။ အဲဒီအခါ ဌာနေဟာင္းေတြနဲ႔ လူေဟာင္းေတြအေပၚထားတဲ႔ သံေယာဇဥ္ေတြကို နာက်ဥ္ခံခက္နဲဲ႔ ျဖတ္ရတာေတြ ရွိလာပါတယ္။ ေ၀ဖန္တုံ႔ျပန္မႈေတြ တိုက္ခိုက္မႈေတြကို ေက်ာ္လႊားရပါတယ္။ ဥပမာ၊ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္နဲ႔ အလုပ္မျဖစ္တဲ႔ ကုန္သြယ္လယ္ယာဌာနတို႔ သမ၀ါယမ၀န္ႀကီးဌာနတို႔ကို ရပ္ဆိုုင္းပစ္ရမွာျဖစ္သလို၊ ႏိုင္ငံပိုုင္လုပ္ငန္းေတြကို လက္သိပ္ထုိး မေျဖရွင္းဘဲ၊ တရားနည္းလမ္းက်က် ပြင္႔လင္းျမင္မႈရွိစြာနဲ႔ ပုဂလိကလက္ထဲ လႊဲေျပာင္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တရား၀င္မႈရယူျခင္းနဲဲ႔ သာသနာျခစားမႈ

အလားတူပဲ အခုေဆြးေႏြးလိုတဲ႔ သာသနာေရး၀န္ႀကီးးဌာနကိစၥဟာလည္း ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲဲ႔သြားမယ္ဆိုရင္ ဌာနပိုတစ္ခုျဖစ္တဲ႔အတြက္္ မျဖစ္မေန ဖ်က္သိမ္းပစ္ဖို႔ လိုအပ္ေနပါတယ္။ သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနဆိုတာ ေခတ္မီဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတိုုင္းမွာ မထားရွိတဲ့ ဌာနပါ။ အီရန္၊ ေဆာ္ဒီ၊ ပါကစၥတန္ တို႔လို ႏိုင္ငံေတြမွာေတာ႔ အစၥလာမ္ဘာသာကို ႏိုုင္ငံေတာ္ဘာသာ ျပ႒ာန္းၿပီး အစိုးရက ဘာသာေရးအေၾကာင္းျပ လူထုကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ ဘာသာေရး၀န္ႀကီးဌာနေတြ ထားရွိပါတယ္။ တကယ္ေတာ႔ ဘာသာေရး၀န္ႀကီးဌာန သို႔မဟုုတ္ သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနဟာ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားအတြက္ ဘယ္လိုမွ အပ္စပ္စီေလ်ာ္မႈမရွွိတဲ႔ ဌာနပိုတစ္ခုမွ်ပါပဲ။

လူထုေထာက္ခံမႈမရွိတဲ႔ ပေဒသရာဇ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ အာဏာရွင္စနစ္ေတြမွာေတာ႔ အုပ္ခ်ဳပ္သူတိုင္းက သူတို႔ရဲ႕ တရား၀င္မႈ (legitimacy) ကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြနဲ႔ သာသာနာပိုုင္ေတြဆီက ရယူၾကပါတယ္။ ရွားလမုန္းဘုရင္ဟာ ပုပ္ရဟန္းမင္း လီယို (၃) ရဲ႕ သရဖူေဆာင္းေပးမႈရယူၿပီး ေရာမအင္ပါယာရွင္ ျဖစ္လာခဲ႔သလို၊ အလယ္ေခတ္ကာလ ဥေရာပမင္းေတြဟာ သူတို႔အာဏာတည္ၿမဲဖို႔အတြက္ ခရစ္ယာန္ ေက်ာင္းေတာ္ေတြဆီမွာ တရား၀င္မႈယူခဲ႔ရပါတယ္။ အေရွ႕တိုင္းမွာလည္း အဖမင္းႀကီးကို ေျခခြဲသတ္ခဲ႔တဲ႔ အဇာတသတ္ ဟာ ပထမသဂၤါယာနာ ဒါယကာလုပ္ၿပီး သမိုင္းမွာ တရား၀င္မႈယူခဲ႔တယ္။ နယ္ေျမမ်ားစြာက လူသိန္းသန္းမ်ားစြာကို ရမ္းရမ္းကားကား သတ္ျဖတ္ခဲ႔တဲ႔ အေသာကမင္းဟာ တတိယသဂၤါယနာတင္ သာသနဒါယကာ ဧကရာဇ္မင္းျမတ္ျဖစ္လာၿပီး ဗုဒၶသာသနာကို လြန္စြာမွ ခ်ီးေျမွာက္ေတာ္မူပါတယ္။

အလားတူပဲ ျမန္မာသမုိုင္းတေလွ်ာက္ အာဏာ အေျမွာ္အျမင္ရွိတဲ႔ မင္းေတြဟာ သူတို႔တရား၀င္မႈအတြက္ သာသနာလြန္စြာ ျပဳၾကပါတယ္။ ေနာင္ေတာ္ စုကၠေတးကို စီးခ်င္းထုိးအႏို္င္ယူခဲ႔တဲဲ႔ ေနာ္ရထာမင္းေစာဟာ နန္းစံသက္ ၉ ႏွစ္ေျမာက္မွာ ရွင္အရဟံနဲ႔ ေတြ႔ၿပီး သာသနာျပဳလုပ္ငန္း စတင္ခဲ႔ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး ကုန္းေဘာင္ဆက္အထိ ျမန္မာမင္းအဆက္ဆက္ဟာ ဘုုရားတည္၊ ေက်ာင္းေဆာက္ ဘြဲ႔တံဆိပ္ကပ္တာေတြကို ဂရုစိုက္လုပ္ခဲ႔တယ္။ ရွင္ဘုရင္က အလိုမက်တဲ႔ ဆရာေတာ္ေတြကိုေတာ႔ အဓမၼ၀ါဒီသတ္မွတ္ၿပီး ေအာက္္ျပည္ေအာက္ရြာ ႏွင္ထုတ္ခဲ႔တယ္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေခတ္မွာလည္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုက ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီလုပ္ငန္းေတြမွာထက္ ဆ႒သံဂၤါယနာတင္ေရးကို အာရံုက် လံု႔လျပဳဳေနတာေၾကာင္္႔ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္ တိုင္းျပည္ေရာက္ၿပီး ငါးပါး ေမွာက္ခဲ႔ရပါတယ္။

အဲဒီလို ပေဒသရာဇ္မင္းတို႔ရဲ႕ တရား၀င္မႈရယူတဲ႔ ထံုးတမ္းစဥ္လာဟာ ယေန႔ ၂၁ ရာစု ျမန္မာ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးထဲ က်င္႔သံုးမႈ ၿမဲေနတုန္းပါ။ အစိုးရက ဩဇာရွိတဲ႔ ဆရာေတာ္ေတြကို ဘြဲ႔တံဆိပ္ အမည္ေပါင္းစံုတီထြင္ ဆက္ကပ္တယ္။ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ေတြ ေဆာက္ေပးတယ္။ ကားပါမစ္ေတြ ထုတ္ေပးသလို၊ လိုင္စင္မလိုတဲဲ႔ကားေတြ စီးခြင္႔ေပးတယ္။ ဆရာေတာ္ႀကီးအခ်ဳိ႕ကလည္း ဘုရားသားေတာ္ အျဖစ္ထက္ ႏိုင္ငံေတာ္ဩ၀ါဒစရိယဆိုတဲ႔ ဂုဏ္ျဒပ္ကို ပိုႏွစ္သက္ပံုရပါတယ္။

အဲဒီလို အစိုးရက ျပည္သူ႔ေငြနဲ႔ ဆရာေတာ္္ေတြကို ဆႏၵရွိ လွဴဒါန္းေနသလိုမ်ဳိး၊ သာမန္ျပည္သူေတြလည္း လွဴဒါန္းခ်င္ၾကမွာပါပဲ။ အုပ္ခ်ဳပ္သူက မိမိအာဏာတည္ၿမဲဲေရးနဲဲ႔ တရား၀င္မႈအတြက္ ျပည္သူ႔ေငြကို ဘာသာေရးမွာ အသံုးခ်တယ္ဆိုရင္၊ အျခားႏိုင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းကလည္း ျပည္သူ႔ဘ႑ာကိုသံုးၿပီး သူ႔လို လွဴဒါန္းခြင္႔ ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အမွန္ေတာ႔ အဲဒီလုိုလွဴဒါန္းျခင္းဟာ ဒီမိုကေရစီအစိုးရတစ္ခုအတြက္ က်င္႔၀တ္ဆိုင္ရာ မေလ်ာ္ညီပါဘူး။ အစိုးရက ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြကို ‘ရြာသားဘုရား သူႀကီးေကာင္းမႈ’ လုပ္ျခင္းဟာ ဒီမိုကေရစီအစိုုးရအဖြဲ႔ အတြက္ ဘယ္လိုနည္းနဲဲ႔မွ တရားမ၀င္ပါဘူး။ အလားတူ လူ႔အဖြဲအစည္းအတြင္း တရားနည္းလမ္းမက်တဲ႔ လွဴဒါန္းမႈေတြကို လက္ခံၾကတဲ႔ သံဃာမ်ားအတြက္လည္း ၀ိနည္းသိကၡာနဲ႔ ေလ်ာ္ညီအပ္စပ္မႈ မရွိိသလို ဗုဒၶသာသနာျခစားမႈႀကီးကိုပဲဲ ဦးတည္ေစလိမ္႔မယ္။

မလြတ္လပ္နဲ႔ မဟန

ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြက သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနကို သာမန္အားျဖင္႔ သာသနာခ်ီးေျမွက္ရာ ဌာနလို႔ ျမင္တတ္ပါတယ္။ အမွန္ေတာ႔ ဘာသာေရးနဲဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို ေရာေထြးေစတဲဲ႔ ဌာနႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။ သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနက လူပ်ံေတာ္ေတြစုေပါင္းထားတဲ႔ သာသနာေရးဦးစီးဌာနကတစ္ဆင္႔ ႏိုုင္ငံေတာ္ သံဃာမဟာနာယကအဖြဲဲ႔ (မဟန) ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ မဟန ကိုယ္တိုု္င္က လြတ္လပ္တဲဲ႔ သံဃာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမဟုတ္ဘဲ၊ အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခုေအာက္က ဌာနခြဲတစ္ခုမွ် ျဖစ္ေနပါတယ္။ အစိိုးရက ျပည္သူအေပၚ စိတ္ႀကိဳက္ေဆာင္ရြက္ခြင္႔ရဖို႔နဲ႔ အာဏာတရား၀င္ဖို႔အတြက္ ရပ္ခံေက်းဇူးျပဳရတဲ႔ ဌာနတစ္ခုပါ။ ေန႔စဥ္လွဴဒါန္းအားကိုးၾကတဲ႔ ဘာသာ၀င္ေတြကို ကိုယ္စားမျပဳ ေက်ာခိုင္းၿပီး အာဏာပိုင္နဲ႔ ပိုမိုေပါင္းဖက္သြားတဲ႔အတြက္ ျမန္မာ႔လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း က်င္႔၀တ္မ႑ိဳင္ ၿပိဳလဲမႈႀကီးပါ။

မၾကာခင္က ျဖစ္ခဲ႔တဲ႔ မဟာသႏၱိသုခေက်ာင္းျပႆနာမွာ မဟနနဲ႔ သာသနာအႀကံေပး လူပ်ံေတာ္တို႔ရဲ႕ ေက်ာင္းပိုင္ဆိုင္လိုမႈဟာ ကမၻာအလည္မွာ ျမန္မာဗုဒၵဘာသာ၀င္ေတြကို အရွက္ခြဲျပလုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သႏၱိသုခေက်ာင္းကိစၥဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕တိုုင္း ရြာတိုုင္းမွာ ျဖစ္ေနက် သံဃာခ်င္း ေက်ာင္းလုပြဲမ်ဳိးေပမယ္႔၊ ဒီတစ္ခါက ထိပ္ဆံုး မဟနအဖြဲ႔နဲဲ႔ ႏိုင္ငံတကာသိ ဆရာေတာ္ႀကီးတစ္ပါးကိစၥမို႔ ဟုိးေလးေက်ာ္သြားပါတယ္။ ေရႊ၀ါေရာင္ျဖစ္ရပ္မွာ မဟနဟာ ဆႏၵျပတဲ႔ ရဟန္းငယ္ေတြဘက္က မရပ္ခံခဲ႔သလို၊ သႏၱိသုခေက်ာင္း ကိစၥမွာလည္း အာဏာပိုုင္နဲဲ႔ ေပါင္းၿပီး ေက်ာင္းလုပါတယ္။ ထူူးျခားမႈက သေဘာထားေပ်ာ႔ေျပာင္းပုံရတဲ႔ သာသနာေရး၀န္ႀကီး ရာထူူးျပဳတ္ အမႈရင္ဆိုုင္ရတာပါ။

မဟနအဖြဲ႔ကို မၾကာခင္က ေရႊက်င္သာသနာပိုင္ ၀ါဆုိဆရာေတာ္ႀကီး နဲ႔ သီတဂူ ဆရာေတာ္ဦးဥာဏိသရ တို႔ကိုယ္တိုုင္ ေ၀ဖန္မိ္န႔္ၾကားတာေတြ ရွိပါတယ္။ ဆရာေတာ္ႀကီးေတြ အဆိုိအရ မဟနအဖြဲ႔ကို ၁၉၈၀ ႏွစ္မွာ ပထမအႀကိမ္ ဂုိဏ္းေပါင္းစံုအစည္းအေ၀းလုပ္ဖြဲ႔ၿပီး၊ ဦးေန၀င္းက ဘုန္းႀကီးေတြ ၿငိမ္ေအာင္ လုပ္ခဲ႔တာ ျဖစ္တယ္။ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ရဲ႕ ပါတီေကာင္စီေအာက္မွာ ထားၿပီး၊ တစ္ပါတီအာဏာရွင္စနစ္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္ခဲ႔ရတယ္။ သာသနာေရးမွာ မဟနအဖြဲ႔မွတစ္ပါး အျခားမည့္သည့္အဖြဲ႔မွ ဖြဲ႔စည္းခြင္႔မရွိခဲ႔။ ဘုန္းႀကီးေတြကို ၿငိမ္ေအာင္ လုပ္ခဲ႔တာျဖစ္တယ္။ အခု မဟနဟာ ေျပာင္းလဲဖို႔ အခ်ိန္တန္ၿပီ ဆိုတာေတြ မိန္႔ၾကားပါတယ္။

လြတ္လပ္တဲ႔ အင္စတီက်ဴးရွင္း

တိုးတက္တဲ႔ ဘာသာ သာသနာလုပ္ငန္းေတြဆိုတာ အစိုးရေအာက္က လြတ္လပ္တဲဲ႔ အင္စတီက်ဴးရွင္း ေတြ ျဖစ္ရပါမယ္။ စစ္မွန္တဲ႔ လြတ္လပ္မႈတိုုင္းဟာ ဥပေဒစည္းကမ္းနဲဲ႔ ဒြန္တြဲသြားရပါတယ္။ အလားတူပဲ သံသရာ လြတ္ေျမာက္ေၾကာင္းရွာတဲဲ႔ ရဟန္းေတြမွာ ၀ိနည္းစည္းကမ္းေတြ ရွိႏွင္႔ၿပီးသားပါ။ အဲဒီ တင္းၾကပ္တဲ႔ ၀ိနည္းေတြကို လိုက္နာက်င္႔သံုးတဲ႔ ရဟန္းေတြအဖို႔ သာမန္ျပည္သူေတြလိုက္နာရမယ္႔ ႏိုင္ငံသားဥပေဒေတြက ပမႊားပါ။ အစိုးရက သီးသန္႔ဥပေဒထုတ္ၿပီး သံဃာေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္စရာ မလိုပါ။ သို႔ေသာ္ ရဟန္း၀ိနည္းမလိုက္္နာတဲဲ႔အျပင္ လူ႔ဥပေဒကိုေတာင္ ခ်ဳိးေဖာက္တဲ႔ ရဟန္းသံဃာကိုေတာ႔ ‘တရားဥပေဒအထက္ မည္သူမွမရွိ’ ဆိုတာနဲ႔ အေရးယူရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ရဟန္းက ရဟန္းအလုပ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းက အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အလုပ္၊ ျပည္သူက ျပည္သူအလုပ္ ကိုယ္႔ဥပေဒနဲဲ႔ကိုယ္ လုပ္ၾကရင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္္း တည္ၿငိမ္တိုးတက္ပါမယ္။ သံဃာအဖြဲဲ႔အစည္းနဲဲ႔ အုပ္ခ်ဳဳပ္ေရးအာဏာ ေရာေထြးေနရင္ လူ႔အဖြဲဲ႔အစည္းအက်ဳိးနဲ႔ ျပည္သူ႔အက်ဳိး ဆုတ္ယုတ္ေစပါတယ္။

ၿပီးခဲဲ႔တဲ႔ ေမလမွာ က်င္းပတဲ႔ ပဥၥမအႀကိမ္ ဂိုဏ္းေပါင္းစံု သံဃာအစည္းအေ၀းမွာ သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီး ေလွ်ာက္ထားခ်က္မ်ားဟာ စိတ္၀င္စားဖြယ္ေတြ ပါပါတယ္။ ဆရာေတာ္ႀကီးက ဗီယက္နမ္၊ လာအုိ၊ ထိုင္း၊ ကေမၻာဒီးယား ႏိုင္ငံတို႔က ဗုဒၵဘာသာအေျခအေနေတြင္ တင္ျပၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံသာသနာနဲဲ႔ ႏႈိိင္းယွဥ္ပါတယ္။ “အဲဒီႏို္င္ငံေတြက သံဃာအဖြဲ႔အစည္းေတြအထက္မွာ သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန မရွိဘူး။ ကေန႔ ပါတီစံုဒီမိုုကေရစီနဲ႔ သြားေနတဲ႔ အခ်ိန္ခါမွာ ဂိုဏ္းေပါင္းစံုညွိၿပီး အဖြဲ႔အစည္းေပါငး္စံု လက္တြဲြသြားရမယ္။ သည္းခံနားလည္ရမယ္။ ျမတ္စြာဘုရားက ညီညြတ္ျခင္းရဲ႕ အေျခခံအုတ္ျမစ္ကို သည္းခံျခင္းတရားနဲ႔ တည္ေဆာက္ဖို႔ ေဟာထားလို႔ သည္းခံျခင္းမ်ားစြာ၊ ခြင္႔လႊတ္မႈေပါင္းမ်ားစြာနဲဲ႔ပဲ ညီညြတ္ျခင္းကို တည္ေဆာက္ယူၾကရမယ္လို႔ မိန္႔ပါတယ္။

ဆရာေတာ္ႀကီး မိန္႔သလိုုပဲ သာသနာ ညီညြတ္တိုးတက္ဖုိ႔အေရးဟာ အစိုုးရအာဏာစက္ေအာက္္မွ သံဃာ႔ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား ကင္းရွင္းလြတ္ေျမာက္မႈအေပၚ တည္မီတယ္။ ဒါဟာ အေနာက္ႏိိုင္ငံေတြမွာ ဘာသာေရးနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စည္းျခားမႈ၊ ေက်ာင္းေတာ္နဲဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ ခြဲျခားမႈ (separation of church and state) မ်ဳိးပါပဲ။ ျမန္မာျပည္မွာ ေက်ာင္းေတာ္နဲဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ ခြဲျခားမႈ လိုအပ္ေနပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ အဂၤလန္နဲ႔ အေမရိက တို႔လို ဒီမိုကေရစီႏိုုင္ငံႀကီးေတြရဲ႕ ဘာသာေရး ႏိုုင္ငံေရး စည္းျခားမႈကို သင္ခန္းစာယူၾကည့္ဖုိ႔ လိုပါမယ္။

ဥပမာ အေမရိကန္ကို ၾကည့္ရင္ လူထုၾကား ဘာသာေရးယံုၾကည္မႈ အားေကာင္းတာကို ေတြ႔ရပါမယ္။ အခ်ဳိ႕ျပည္နယ္ေတြဟာ အခုထိ အရက္ေသစာေသာက္စားမႈႈကို တင္းၾကပ္ထားပါတယ္။ အေမရိကန္ေတြရဲ႕ ဘာသာေရးအားေကာင္းမႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ၁၉ ရာစုမွာ အေမရိကျပည္ေထာင္စုကို သြားေရာက္ေလ႔လာတဲ႔ စာေရးဆရာ အလက္ဇီး ေတာ႔ခ္ဗီး က ‘အေမရိကျပည္ေထာင္စုမွာ ဘာသာေရး အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြက ပထမတန္းစား အားေကာင္းတဲ႔ အင္္စတီက်ဴးရွင္းေတြ ျဖစ္တယ္။ ဒီလို အားေကာင္းရတဲ႔ အေၾကာင္းက သူတို႔ ဘာသာေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းေတြဟာ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလက္တံေအာက္က လြတ္လပ္ခြင္႔ ရွိိၾကလို႔ ျဖစ္တယ္’ လို႔ ေရးထားပါတယ္။ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင္႔ ရွိိတဲ႔အခါ ခရစ္ယာန္ဘာသာ ဂိုဏ္းကြဲဲအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိၿပီး၊ ဘာသာ၀င္ေတြအဖို႔ က်င္႔၀တ္အားေကာင္းတဲ႔ အသင္းေတြကို ပိုမိုေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ သီတဂူဆရာေတာ္ကလည္း ေထရ၀ါဒမွာ ဂုိဏ္း ၉ ဂိုဏ္းအျပင္ အျခား ဂိုဏ္းကြဲမ်ားကိုလည္း ပိုမိုလက္ခံေပးျခင္းအားျဖင္႔ ဘာသာေရး အဖြဲ႔အစည္း ပိုမိုအားေကာင္းလာႏိုင္မယ္လို႔ ဂိုဏ္းေပါင္းစံု အစည္းအေ၀းမွာ မိန္႔ၾကားပါတယ္။

မလိုတာဖ်က္

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗုဒၶဘာသာ တိုးတက္ဖုိ႔နဲဲ႔ အျခားဘာသာမ်ားနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ သာသနာျပဳႏိုင္ဖို႔ အတြက္ အရာရာခ်ဳပ္ကိုုင္ထားတဲ႔ သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနကုိ ဖ်က္ပစ္ရပါမယ္။ မဟနဟာ လြတ္လပ္တဲဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္မွသာ ဘာသာ၀င္ေတြရဲ႕ က်င္႔၀တ္သီလေတြကို တည့္မတ္ထိန္းေၾကာင္း ဦးေဆာင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာသာ၀င္ေတြအေပၚ အုပ္ခ်ဳပ္သူရဲ႕ ဖိႏွိပ္မႈကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ပါလိမ္႔မယ္။

ေရွးျမန္မာမင္းေတြက သူတုိ႔ တရား၀င္မႈအတြြက္ သာသနာျပဳခဲ႔ၾကပါတယ္။ အျပန္အလွန္အားျဖင္႔ သံဃာေတြက မင္းေတြအေပၚမွီခိိုအားထားျပဳၿပီး သဂၤါယနာတင္မႈအပါအ၀င္ သာသနာျဖန္႔ခ်ဲ႕ခဲ႔ပါတယ္။ ဒီနည္းအာားျဖင္႔ ျမန္မာႏိုုင္္ငံမွာ ေထရ၀ါဒ အေျခက်လာခဲ႔တယ္။သို႔ေသာ္ ဒီေန႔အခါမွာ အုပ္ခ်ဳပ္သူအေပၚ မီွီခိုအားထားခဲ႔ရမႈကေန ျပည္သူအေပၚ ပိုမိုအေျချပဳတဲ႔ ဗုဒၶသာသနာျဖစ္ဖုိ႔ လိုအပ္လာပါတယ္။ အစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္က ရုန္းထြက္ၿပီး လြတ္လပ္တဲ႔ ဘာသာေရး အင္စတီက်ဴးရွင္းတစ္ခုအျဖစ္ ဘာသာ၀င္ေတြကို ဦးေဆာင္ရပ္တည္ျပဖုိ႔ အခ်ိန္က်ပါၿပီ။ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြရဲ႕ မွားယြင္းက်ဴးလြန္မႈေတြကို အကာအကြယ္ေပးျခင္းနဲဲ႔ တရား၀င္မႈေပးျခင္းေတြ စြန္႔လႊတ္ရပါမယ္။

ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံသစ္အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဲေရးေတြ လုပ္တဲဲ႔အခါ မလိုအပ္တဲဲ႔ဌာနပိုဆုိရင္ ဖ်က္သိမ္းပစ္ရပါမယ္။

ဒါေၾကာင္႔ မဟနအဖြဲ႔ လြတ္လပ္လာဖို႔နဲ႔ မလိုအပ္တဲ႔ သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဖ်က္သီမ္းဖို႔အတြက္္ သတိတရားရွိတဲ႔ သံဃာအားလံုးနဲ႔ အသိရွိတဲဲ႔ ဘာသာ၀င္တိုင္းက ေတာင္းဆိုရပါမယ္။

ရဲျမင္႔ေက်ာ္
The Messenger Journal, 8 Sep 2014

No comments: