Thursday, July 10, 2014

က်မတို႔ ဆက္လက္ တုိက္ပြဲဝင္သြားၾကမယ္

ဇင္မာေအာင္
ဧရာ၀တီ၊ July 10, 2014

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဇြန္လမွ စတင္၍ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီ ဘုန္းေတာ္ႀကီးအဖြဲ႔တခုက ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔၏ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာကို ကာကြယ္ရန္ ဥပေဒသစ္တခုကို ျပဌာန္းႏိုင္ေရး လႈံ႔ေဆာ္လႈပ္ရွားလာခဲ့သည္။ ထိုဥပေဒတြင္ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာ မတူသူခ်င္း ထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္းကို အဓိက ထား၍ တားျမစ္ထားသည္။ သူတို႔က ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ တျခားဘာသာ၀င္ ေယာက္်ားတို႔ လက္ထပ္ျခင္းကို ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ေတာင္းဆိုထားသည့္ ဥပေဒၾကမ္းတခုကို ေရးဆြဲၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံသို႔ ေပးပို႔ခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔မ်ားက ႐ိုးရွင္းေသာ သတင္းေပးခ်က္တခုျဖင့္ တုန္႔ျပန္ခဲ့ၾကသည္။ ဥပေဒၾကမ္းသည္ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္မရွိေၾကာင္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဥပေဒၾကမ္းသည္ အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္၀ါဒအေပၚတြင္ အေျခခံထားၿပီး လူတဦးတေယာက္ခ်င္းစီ၏ လြတ္လပ္ခြင့္၊ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ေရြးခ်ယ္မႈကို စြက္ဖက္သလို ျဖစ္ေနေၾကာင္း က်မတုိ႔ ေျပာခဲ့ၾကပါသည္။

အဆုိပါ ဥပေဒၾကမ္းကို ျပဌာန္းခဲ့ပါက ဗုဒၶ၀ါဒသည္ အလြန္အင္အားနည္းပါးၿပီး အကာအကြယ္ေပးရန္ လိုအပ္ေနသည္ဟု ထင္ျမင္စရာ ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္းလည္း က်မတို႔ ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။ တျခားေသာ ဘာသာအယူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲရပ္တည္ႏိုင္ရန္ ဗုဒၶ၀ါဒသည္ ၾကံ့ခိုင္မႈမရွိဟု ဖြင့္ဆိုျပသလိုလည္း ျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္တြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ကို ဘာသာျခား လက္ထပ္သည့္ ဥပေဒ သာမက တျခား ဥပေဒၾကမ္း ၃ ခုျဖစ္သည့္ ဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းကို ကန္႔သတ္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း၊ လူဦးေရထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ဥပေဒႏွင့္ မယားၿပိဳင္စနစ္ကို ဥပေဒႏွင့္ တားျမစ္ျခင္း စသည္တို႔ကို တရား၀င္ ႐ံုးသံုးပံုစံျဖင့္ ေရးဆြဲရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့သည္။ ၎တို႔အားလံုးသည္ လူမ်ိဳးႏွင့္ဘာသာကို ကာကြယ္ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။

“တိုင္းျပည္တြင္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္ ဘာသာျခား လက္ထပ္ျခင္းကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ျခင္း အပါအ၀င္ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈကို အေျခခံေသာ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ေရး၊ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား တားဆီးကာကြယ္ေရး စသည့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္း မရွိဘဲ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ျပည္သူလူထုကို အာ႐ံုေထြျပားေအာင္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု က်မတို႔ ယံုၾကည္သည္”

လက္ရွိအခ်ိန္သည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ လူမ်ိဳးေရးေနာက္ခံ၊ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ သို႔မဟုတ္ ေယာက္်ား၊ မိန္းမ စသည္ျဖင့္ ကန္႔သတ္မထားဘဲ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ စည္းလံုးရမည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်မတို႔ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔မ်ားက ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈကို အေျချပဳ၍ ခြဲျခားထားသည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တခု ဒုတိယအႀကိမ္ ထုတ္ျပန္ရန္ ယခင္လက ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

“တိုင္းျပည္တြင္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္ ဘာသာျခား လက္ထပ္ျခင္းကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ျခင္း အပါအ၀င္ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈကို အေျခခံေသာ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ေရး၊ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား တားဆီးကာကြယ္ေရး စသည့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္း မရွိဘဲ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ျပည္သူလူထုကို အာ႐ံုေထြျပားေအာင္ရည္ရြယ္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု က်မတို႔ ယံုၾကည္သည္” ဟု ေၾကညာခ်က္တြင္ ေရးသားခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးမ်ားကို ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေစရန္ ပရိယာယ္ဆင္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ယူဆရသည္။ လိင္ကြဲျပားမႈကို အေျခခံသည့္ အျမင္က ၾကည့္လွ်င္ ဘာသာျခားလက္ထပ္မႈ ဥပေဒၾကမ္းကို ေထာက္ခံသူမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ရုပ္ဝတၳဳကဲ့သို႔ ျမင္ေနသူမ်ား ျဖစ္ေနသည္မွာ ရွင္းပါသည္။ ဆင္ျခင္တံုတရားႏွင့္ မယွဥ္ေသာ ထိုအျမင္မ်ိဳးကို က်မတို႔ လက္မခံႏိုင္ပါ။ ၎ကို ဆန္႔က်င္သည့္ က်မတို႔၏ လႈပ္ရွားမႈကိုလည္း အေလွ်ာ့ေပးလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။

သို႔ေသာ္လည္း အစြန္းေရာက္ အမ်ိဳးသားေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ျပင္းထန္ေသာ တုန္႔ျပန္မႈကို က်မတို႔ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည့္ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံသို႔ Facebook ႏွင့္ မိုဘိုင္းဖုန္း Application တခုျဖစ္သည့္ Viber အပါအ၀င္ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ဆဲေရးတိုင္းထြာၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္သည့္ ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ား၊ Online Message မ်ား ေရာက္ေနပါသည္။

က်မကိုယ္တိုင္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ လကုန္ပိုင္းမွစ၍ ထိတ္လန္႔ဖြယ္ရာ ဖုန္း Message မ်ား ရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ က်မကို အမ်ိဳးဘာသာအေပၚ သစၥာေဖာက္သူတေယာက္အျဖစ္ ေျပာဆုိၾကသလို အသက္အႏၲရာယ္ကိုပါ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။

“သစၥာေဖာက္၊ နင္ ေသခ်င္သလား” ဟု လူတေယာက္က က်မကို Message ပို႔သည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဘေလာ့ဂ္တခုျဖစ္ေသာ Myanmar Express က ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးအေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားကို ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ တိုက္ခိုက္ခဲ့ပါသည္။

ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနေသာ္လည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အမည္ခံ အစိုးရက ၿငိမ္သက္ေနဆဲျဖစ္သည္။ က်မတို႔တေတြ၏ လံုျခံဳေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္အစား သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးက မဘသ ဟု အမ်ား သိၾကသည့္ အမ်ိဳးဘာသာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ကို တရား၀င္ အဖြဲ႔အစည္းတခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားလာသည္။

ႏိုင္ငံတကာတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းခံရေသာ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို က်မ အလြန္စိတ္ပ်က္မိပါသည္။ သူ၏ နားမ်ားကို အစြန္းေရာက္ သံဃာမ်ားအတြက္ ဖြင့္ေပးထားၿပီး ၎တို႔၏ အစီအစဥ္မ်ား ေရွ႕ဆက္ သြားႏိုင္ေရးအတြက္ တြန္းအားေပးေနပါသည္။ အစိုးရ၏ သေဘာတူညီခ်က္မပါဘဲ ျပည္သူမ်ား ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာကူးေျပာင္းျခင္း မျပဳႏိုင္ရန္ တားျမစ္ထားသည့္ ဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကိုလည္း လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ အပတ္က ဥပေဒၾကမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်မတို႔၏ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္တခ်ိဳ႕ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကရာတြင္ က်မတို႔၏ အျမင္မ်ားကို ပြင့္လင္းလြတ္လပ္စြာ ေျပာျပခဲ့ပါသည္။

က်မတို႔လႈပ္ရွားမႈ၏ ေနာက္ဆံုးရလဒ္ အေျဖကို ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး၏ ထိပ္တန္း မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားက ဆံုးျဖတ္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ သမၼတ၊ ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အပါအ၀င္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို လက္ခံရန္ သင့္၊ မသင့္ ဆံုးျဖတ္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ က်မတို႔က က်မတို႔ မွန္ကန္သည္ဟု ယံုၾကည္ေသာအရာအတြက္ ဆက္လက္တိုက္ပြဲ၀င္သြားၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဇင္မာေအာင္သည္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးအေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူတဦးျဖစ္ၿပီး Rainfall Gender ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးအဖြဲ႔ ထူေထာင္သူမ်ားထဲမွ တဦးျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က International Women of Courage Award ဆု ခ်ီးျမႇင့္ခံခဲ့ရသူလည္း ျဖစ္သည္။

No comments: