Friday, June 27, 2014

ျမန္မာ့နည္း ျမန္မာ့ဟန္ PR ေရွ႕ခရီး

ေနာ္ကိုကို
http://www.thevoicemyanmar.com/
Saturday, 21 June 2014 05:09

အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားျပဳ (PR) စနစ္ အသုံးျပဳေရးမွာ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးပါတီဝင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္း အဆိုေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာမူ ျပက္ျပက္ထင္ထင္ မရွိလွေသးေပ။

အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားျပဳ PR စနစ္မွာ က်င့္သုံးပုံ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ကြဲလြဲသည့္အတြက္ မည္သို႔ေသာစနစ္ကို အသုံးျပဳ ေဆာင္႐ြက္မည္ကို လႊတ္ေတာ္ေကာ္မရွင္က စိစစ္ဆုံးျဖတ္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္ ျဖစ္ရမည္ဟု ဆိုထားသျဖင့္ ပိုမိုစိတ္ဝင္စားဖြယ္ ျဖစ္လာသည္။ ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ PR ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိသည္။

စဥ္းစားခ်က္ ပုံစံအခ်ဳိ႕

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ အဆိုတင္သြင္းခဲ့သူ ေဒၚခင္ဝိုင္းၾကည္ကမူ PR စနစ္ကို တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ က်င့္သုံးရန္ မရည္႐ြယ္ဘဲ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္သာ စမ္းသပ္က်င့္သုံးရန္ တိုက္တြန္းျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း The Voice သို႔ ေျပာဆိုသည္။ “ျပည္နယ္ေတြမပါဘူး။ တိုင္းေဒသႀကီးမွာပဲလုပ္ဖို႔ အန္တီေျပာထားတာ” ဟု ေဒၚခင္ဝိုင္းၾကည္က ဆိုသည္။ ေျမျပင္ အေျခအေနအရ ရခိုင္ျပည္နယ္ကဲ့သို႔ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ PR စနစ္ က်င့္သုံးရန္ ခက္ခဲမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ တိုင္းရင္းသား ျပည္နယ္မ်ားတြင္ လက္ရွိ က်င့္သုံးေနေသာ ႏိုင္သူအကုန္ယူ (FPTP) စနစ္ကိုက်င့္သုံး၍ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ PR စနစ္ကို က်င့္သုံးျခင္းျဖင့္ (Mixed PR) ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ႀကဳိးပမ္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ထပ္ေလာင္း ေျပာဆိုသည္။ ဤသို႔ဆိုပါလွ်င္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား အေနႏွင့္ လက္မခံသည့္တိုင္ အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္ဖြယ္မရွိဘဲ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၌သာ PR စနစ္ အစပ်ဳိးဖြယ္ ရွိသည္။ ယင္းကား တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္သာ က်င့္သုံးႏိုင္ဖြယ္ရွိသည့္ ပုံစံ။

''ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ယင္းေျပာဆိုခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ “တစ္ပါတီအာဏာရွင္ ျဖစ္မွာစိုးရင္ ၂၀၁၀ တုန္းကလည္း PR နဲ႔ လုပ္ပါလား။ NLD ႏိုင္မယ္ဆိုတဲ့ အလွည့္မွ ဘာလို႔ လာလုပ္လဲ” ဟု ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။''

သီေပါၿမဳိ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရဲထြန္း၏ အဆိုအရ ေနာက္ထပ္စဥ္းစားနည္း တစ္မ်ဳိးလည္း ရွိသည္။ မျဖစ္မေန အသုံးျပဳလာမည္ဆိုပါက PR ကို ကန္႔ကြက္ေနေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား အဆင္ေျပေစမည့္ မဲေရတြက္ပုံစနစ္ သတ္မွတ္ရန္လိုေၾကာင္း သူကဆိုသည္။ တစ္ႏိုင္ငံလုံးမွ မဲမ်ားကို စုေပါင္း ေရတြက္ျခင္းမျပဳဘဲ ျပည္နယ္အလိုက္ ေရတြက္၍ အခ်ဳိးက်ခြဲေဝမည္ဆိုလွ်င္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားလည္း ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစု ရႏိုင္ေျခ ရွိေသးေၾကာင္း ဦးရဲထြန္းက ခန္႔မွန္းသည္။ “တစ္ႏိုင္ငံလုံးစာမဲကို ေပါင္းတြက္ရင္ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြ ဘယ္လိုမွႏိုင္စရာ မရွိဘူး။ ျပည္နယ္အလိုက္ ေရတြက္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ တိုင္းရင္းသားေတြလည္း ႏိုင္လိမ့္မယ္” ဟု ၎က သုံးသပ္သည္။

ယင္းသို႔မဟုတ္ဘဲ တစ္ႏိုင္ငံလုံးမွ ရရွိသည့္ မဲအေရအတြက္ကို ပါတီအလိုက္ အခ်ဳိးက် ျပန္လည္ ခြဲေဝမည္ဆိုပါက တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား ကိုယ္စားလွယ္ရဖြယ္ မရွိဘဲ မဲဆႏၵနယ္ အားလုံးနီးပါး၌ ဝင္ၿပဳိင္ႏိုင္ေသာ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးပါတီသာ အက်ဳိးရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဆိုသည္။

လတ္တေလာ အျငင္းအခုံ

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ PR ေကာ္မရွင္က လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ သင့္ေတာ္ေသာ ပုံစံတစ္ခုျပဳစုကာ ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သို႔ တင္သြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းပုံစံအေပၚ မူတည္ကာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား ျပင္ဆင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာဆိုသည္။

“PR စနစ္သုံးမယ္ဆိုရင္ လူနည္းစုပါတီေတြ ရွင္သန္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒနဲ႔လည္း ဆန္႔က်င္ေနလို႔ PR သုံးမယ္ဆို အေျခခံဥပေဒကိုပါ ျပင္ရမယ္” ဟု ခ်င္းတိုင္းရင္းသား အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဇုန္လွယ္ထန္းက ေထာက္ျပသည္။ PR က်င့္သုံးရန္ စနစ္မ်ားကို ေလ့လာသုံးသပ္ၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကို ေပးပို႔အစီရင္ခံရန္ တာဝန္ရွိေသာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၏ PR ေကာ္မရွင္ အလုပ္မစမီကပင္ NLD မွ ကိုယ္စားလွယ္ငါးဦး ႏုတ္ထြက္သြားၿပီ ျဖစ္သည္။ ထပ္မံ၍ ယင္းေကာ္မရွင္ပါ တိုင္းရင္းသားပါတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္း ႏုတ္ထြက္ဖြယ္ ရွိေၾကာင္း ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာေအးေမာင္က ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသည္။

“PR စနစ္ေၾကာင့္ ပါတီေတြ မ်ားလာမယ္၊ ေနာက္တစ္ခုက ပါတီငယ္ေတြကို ေဖ်ာက္ပစ္ဖို႔ ဒီစနစ္သုံးတယ္လို႔ ယူဆလာႏိုင္တယ္။ အနာဂတ္မွာ PR က အက်ဳိးရွိႏိုင္ေပမဲ့ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ မသုံးသင့္ေသးဘူး” ဟု မြန္တိုင္းရင္းသား အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ဗညားေအာင္မိုးက ရွင္းျပသည္။ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားကလည္း PR စနစ္က်င့္သုံးရန္အတြက္ အခ်ိန္ယူကာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္သျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ ေလွ်ာက္လွမ္းစ ယခုအခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ မသုံးသင့္ေၾကာင္း ကန္႔ကြက္ထားသည္။

မေသခ်ာမႈမ်ား

PR စဥ္းစားပုံအရ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ျခင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ မကိုက္ညီလွ်င္ ဖြဲ႕စည္းပုံ ျပင္ဆင္ရန္အထိ ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ျခင္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဆက္တိုက္ ကန္႔ကြက္ေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ PR စနစ္ က်င့္သုံးမည့္ အေျခအေနမွာ မေသခ်ာေသးေသာ အေနအထားသာ ရွိသည္။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီဝင္ ဦးေအာင္ခ်ဳိဦးကလည္း PR လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျမန္ဆန္ဖြယ္ မရွိေၾကာင္း The Voice သို႔ ေျပာဆိုသည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ရန္ လိုအပ္ျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားပါတီ အားလုံးက ထပ္မံကန္႔ကြက္ျခင္းမ်ဳိး ႀကံဳေတြ႕ပါက PR လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ဘဲ မူလစနစ္အတိုင္းသာ ထားရွိႏိုင္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေအးေမာင္က ခန္႔မွန္းသည္။ “အေျခအေနက ဘာမွေျပာလို႔ မရေသးဘူး။ PR လုံးဝပ်က္သြားတာမ်ဳိးလည္း ျဖစ္ႏိုင္ေသးတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

တဖက္တြင္ FPTP စနစ္ေၾကာင့္ မျဖဴလွ်င္ မည္းရမွ ေက်နပ္ေလ့ရွိေသာ ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္ အသိုက္အဝန္းတြင္ အျပတ္အသတ္ အသာစီးရမႈမ်ားက ႏိုင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မႈကို ၿခိမ္းေျခာက္လာႏိုင္ၿပီး တိုင္းျပည္မူဝါဒ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားအတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးသလို ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာသူအခ်ဳိ႕က ဆိုသည္။

အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အင္အားစု (NDF) ပါတီကလည္း ထိုအခ်က္ကို ဆုပ္ကိုင္ထားၿပီး FPTP စနစ္က တစ္ပါတီ အာဏာရွင္စနစ္ကို အသက္သြင္းေပးႏိုင္ေၾကာင္း အေၾကာင္းျပသည္။ သို႔ေသာ္ NLD ပါတီကမူ ယင္းအခ်က္ကို လက္မခံဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အဆက္ဆက္ FPTP စနစ္ကိုသာ က်င့္သုံးခဲ့ၿပီး တစ္ပါတီအာဏာရွင္ မျဖစ္ခဲ့ဘဲ စစ္တပ္ အာဏာသိမ္း၍သာ အာဏာရွင္စနစ္ ျဖစ္လာေၾကာင္း ယင္းပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးဝင္းျမင့္က တုံ႔ျပန္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ယင္းေျပာဆိုခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ “တစ္ပါတီအာဏာရွင္ ျဖစ္မွာစိုးရင္ ၂၀၁၀ တုန္းကလည္း PR နဲ႔ လုပ္ပါလား။ NLD ႏိုင္မယ္ဆိုတဲ့အလွည့္မွ ဘာလို႔လာလုပ္လဲ” ဟု ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားကလည္း PR စနစ္ကို ေ႐ြးခ်ယ္သည့္အတြက္ အတိုက္အခံပါတီက မေက်နပ္လွ်င္ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားမည္ကို မလိုလားေၾကာင္း၊ သူတို႔ ႏိုင္မည့္အလွည့္မွ PR က်င့္သုံးမည္ဆိုလွ်င္ မမွ်တမည္ကိုလည္း မျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ကိုယ္တိုင္သည္ပင္လွ်င္ အျငင္းပြားေနေသာ ယင္းစနစ္ အသုံးျပဳေရးမွာ လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုထားရာ PR အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရး လႊတ္ေတာ္၏ တာဝန္သာျဖစ္လာၿပီး မွန္ျခင္းမွားျခင္း၊ ေကာင္းျခင္းဆိုးျခင္းမွာ လႊတ္ေတာ္၌သာ တာဝန္ရွိမည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ PR စနစ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ လုံးဝထိေတြ႕မႈ မရွိခဲ့သျဖင့္ ျမန္မာႏွင့္ သင့္ေတာ္မည့္ ျမန္မာ့နည္း၊ ျမန္မာ့ဟန္ PR စနစ္ဆိုသည္မွာ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕မ်ားအတြက္ ေခါင္းခဲစရာ ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္မ်ား၊ မူဝါဒမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ ေခတ္စားလြန္းေသာ ျမန္မာ့နည္း ျမန္မာ့ဟန္က PR ကို မည္သို႔ ပုံသြင္းမည္နည္း။ ဒီမိုကေရစီကိုပင္လွ်င္ ျမန္မာ့နည္း ျမန္မာ့ဟန္စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီအျဖစ္ ဝိၿဂဳိဟ္ျပဳထားၾကသည္။

ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီဝင္ ဦးေအာင္ခ်ဳိဦးက “ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္လို႔ ဆိုထားေတာ့ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မရွင္က ဘယ္စနစ္ကို ေ႐ြးခ်ယ္လာမလဲ မေျပာႏိုင္ေသးဘူး။ ဒီမွာလည္း တစ္ခါမွလုပ္ခဲ့ဖူးတာ မဟုတ္ဘူးေလ” ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။ ။

No comments: